Food Service τ. 141

60 θα πρέπει να έχουν δυναμική παρουσία στο διαδίκτυο, και αυτό δεν είναι κάτι που αφορά το 2030, αλλά το σήμερα. Βέβαια, με την πάροδο των ετών, θα γί- νεται όλο και πιο κρίσιμος παράγοντας για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Όξυνση του ανταγωνισμού Ο ανταγωνισμός, που είναι ήδη έντονος στον κλάδο, αναμένεται να ενταθεί ακό- μη περισσότερο. Επιπλέον, η βιομηχανία μαζικής παραγωγής γευμάτων θα πάρει υβριδικά χαρακτηριστικά, κερδίζοντας χώ- ρο και παρουσία σε μέρη που σήμερα είτε έχει χαμηλή ή δεν έχει καθόλου παρουσία. Μέχρι το 2030, πιστεύεται ότι θα υπάρ- χουν έτοιμα γεύματα όχι μόνο σε όλα τα σούπερ μάρκετ, αλλά ακόμη και σε πιο μικρής κλίμακας παντοπωλεία και κατα- στήματα. Θα υπάρχουν περισσότερες επι- λογές delivery, ακόμη και στις πιο μικρές αγορές. Τα ψηφιακά εστιατόρια, που δεν θα διαθέτουν φυσικό κατάστημα και θα παρέχουν μόνο διανομή, θα γίνουν πιο συνηθισμένα και θα επεκταθούν σε όλες τις κατηγορίες εστιατορίων. Αντίστοιχα, οι υπηρεσίες διανομής συνολικά εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν και θα αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Γενικότερα, η αγορά και παροχή γευμά- των εκτός εγκαταστάσεων αναμένεται ότι θα έχει μεγαλύτερη ανάπτυξη, σε σύγκρι- ση με αυτή των παραδοσιακών εστιατορί- ων. Σε κάθε μορφή εστιατορίου, η εμπει- ρία του πελάτη θα παίζει σημαντικό ρόλο και θα υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των παροχών προς τον καταναλωτή. Οι μεταβολές στα φυσικά καταστήματα Μπορεί τα επόμενα χρόνια, να αναμέ- νεται διόγκωση του delivery, αυτό δεν ση- μαίνει όμως πως θα πάψουν να υπάρχουν τα πραγματικά εστιατόρια. Ωστόσο, και σε αυτά πιστεύεται πως θα υπάρξουν σημα- ντικές αλλαγές. Τα εστιατόρια στο μέλλον θα είναι μάλλον μικρότερα σε μέγεθος και πιο αποτελεσματικά, λόγω των νέων τε- χνολογιών και της αυτοματοποίησης στις κουζίνες. Ένα ακόμη ενδεχόμενο είναι η αύξηση των επιλογών self service, αλλά κι η προσφορά ξεχωριστών γευμάτων, όταν κι όπου οι πελάτες επιθυμούν. Η «βασιλεία» των data Φτάνοντας στο θέμα της ροής και δι- αχείρισης δεδομένων, μπαίνουμε σε ένα ζήτημα που αφορά ήδη το παρόν. Μέχρι το 2030, όμως, η ψηφιακή αλληλεπίδρα- ση των πελατών με τα εστιατόρια θα είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Οι πελά- τες στο μέλλον θα απαιτούν τις ανέσεις που παρέχει η τεχνολογία. Οι παραγγε- λίες μέσω διαδικτύου θα γίνουν κοινός τόπος κι οι περισσότερες πληρωμές θα γίνονται ηλεκτρονικά. Παράλληλα, θα αυτοματοποιηθούν πολλές παραδοσιακές λειτουργίες, από τη διαχείριση των αναλώσιμων και των αποθεμάτων μέχρι τη μισθοδοσία και την καταβολή φόρων κι ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό σημαίνει πως ένα εστι- ατόριο θα χρειάζεται μεγαλύτερη τε- χνολογική υποστήριξη, ψηφιακή ασφά- λεια, αλλά και προσωπικό που θα μπορεί να εργαστεί και να αποδώσει κάνοντας χρήση της τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες εφαρ- μογές, τα εστιατόρια θα μπορούν να συγκεντρώνουν πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία τους και στοιχεία ανά πελάτη, πράγμα που θα τους επιτρέπει να προσφέρνουν αναβαθμισμένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες. Έτσι, θα καταφέρουν να κερδίζουν την εμπιστο- σύνη της πελατείας και να προσελκύουν όλο και μεγαλύτερο κοινό. “Οι αειφόρες πρακτικές θα κυριαρχήσουν σε όλους τους τομείς λειτουργίας και θα παίξουν και σημαντικό ρόλο στο marketing.” trends

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=