Food Service τ. 141

64 μόνοι τους στο σπίτι. Τα εστιατόρια στο μέλλον θα κρίνονται για τη δημιουργικό- τητα και την καινοτομία στα πιάτα τους, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά. Τα παιδικά μενού αναμένεται ότι θα έχουν ιδιαίτερη άνθηση και θα περιλαμβάνουν φαγητά και ποτά με λιγότερα σάκχαρα. Επιπλέον, ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος των κατα- ναλωτών θα αντιμετωπίζει διατροφικούς περιορισμούς και ως εκ τούτου θα πρέ- πει να προσφέρονται επιλογές που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους. Με το μυαλό στο περιβάλλον Οι περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές βρίσκονται ήδη στο προσκήνιο εδώ και πάνω από μια δεκαετία, ωστόσο με δε- δομένη την κλιματική αλλαγή, η τάση αυτή αναμένεται να γίνει ακόμα πιο έντονη τα επόμενα χρόνια. Η λογική της αειφόρου λειτουργίας θα ενσωματωθεί σε κάθε κομμάτι των εστιατορίων, στην ενεργειακή κατανάλωση, στην ανακύ- κλωση, στις τροφές και τα ποτά, ακόμα και στο design του καταστήματος, και βεβαίως στις συσκευασίες για τον το- μέα του delivery. Όσο θα αυξάνεται η ευαισθησία του κοινού στα θέματα του περιβάλλοντος, η οικολογική λειτουρ- γία του εστιατορίου θα αποτελεί μονα- δική ευκαιρία για το marketing και τη διαφήμισή του. Σενάρια κι ανησυχίες Πέρα από τις παραπάνω προβλέψεις που, με βάση τα στοιχεία που έχουμε ήδη μπροστά μας, το πιθανότερο εί- ναι πως θα επιβεβαιωθούν πανηγυρικά, υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις και σκέψεις που αποτελούν περισσότερο βάσιμες εικασίες, παρά συμπεράσματα που πηγάζουν από δεδομένα. Ανάμεσα σε αυτές τις εκτιμήσεις είναι η νέα αγο- ρά που ενδεχομένως θα δημιουργηθεί, αν εισαχθούν επιτυχώς κι υιοθετηθούν από το κοινό τα οχήματα με τεχνολογία αυτόματης οδήγησης. Αυτό θα δίνει τη δυνατότητα στον επιβάτη του οχή- ματος να μπορεί να απολαμβάνει ένα γεύμα κατά τη διαδρομή, χωρίς να χρει- άζεται να σταματά και να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο. Επίσης, πάλι πάνω στο κομμάτι της τεχνολογίας, επιστήμονες υποστηρί- ζουν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα χα- ρίσει στην ανθρωπότητα νέες μοναδι- κές γαστρονομικές εμπειρίες, συνδυ- άζοντας υλικά κι αναλογίες, με έναν τρόπο που ένας άνθρωπος δεν θα μπο- ρούσε ποτέ να πετύχει. Επιπλέον, η ρο- μποτική εκτιμάται ότι θα μπει κι αυτή με τη σειρά της στην εστίαση, αυτομα- τοποιώντας πλήρως κομμάτια της λει- τουργίας του εστιατορίου. Μια άλλη εκτίμηση είναι ότι η ανά- πτυξη της λιανικής αγοράς στο Ίντερνετ θα οδηγήσει σε πτώση και σταδιακό μαρασμό τα εμπορικά κέντρα και κατα- στήματα, ωστόσο οι άνθρωποι θα συνε- χίσουν να έχουν την ανάγκη να βγουν έξω για μια βόλτα και να συναντήσουν φίλους και γνωστούς. Οι επιχειρήσεις εστίασης θα καλύψουν απόλυτα αυτό το κενό και θα μεταβληθούν στους από- λυτους χώρους κοινωνικής συνεύρεσης. Τη δυσάρεστη «προφητεία» την φυ- λάξαμε για το τέλος και είναι αυτή που λέει ότι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ενδέχεται να σημειωθούν σημαντικά προβλήματα στις καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία διεθνώς, τα οποία μπορεί να εκτινάξουν τις τιμές στα ύψη. Ευχό- μαστε η εκτίμηση αυτή να μείνει στη φαντασία των ανθρώπων που τη σκέ- φτηκαν και τη διατύπωσαν. Όπως και να ’χει, ζούμε σε μια επο- χή ραγδαίων μεταβολών, κι η εστίαση, όπως και κάθε άλλη παραγωγική δρα- στηριότητα, θα αντιμετωπίσει προκλή- σεις, θα δει νέες ευκαιρίες και θα κληθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότη- τα. Η ταχύτητα προσαρμογής θα είναι το σημείο που θα κρίνει τα πάντα. < “Οι στρατηγικές marketing θα πάρουν νέο χαρακτήρα, χάρη στο πλήθος δεδομένων που θα έχουν στα χέρια τους οι επιχειρήσεις” trends

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=