Page 34 - Τουριστική Αγορά τ. 261

34
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
O
Αλέξης Κοιμήσης ήταν ο γ.γ.
του ΕΟΤ που άνοιξε το γρα-
φείο της Μόσχας και του
Τελ Αβίβ. Ο γ.γ. που δήλωσε
για πρώτη φορά συμμετοχή
στην έκθεση ΜΙΤΤ της Μό-
σχας. Στην περίοδο που ήταν διευθυντής στο
γραφείο ΕΟΤ Αγγλίας, περίοδο που τα γρα-
φεία εξωτερικού επέλεγαν τη διαφημιστική
καμπάνια της χώρας, η Ελλάδα κέρδισε το
πρώτο βραβείο ανάμεσα σε όλες τις χώρες
για τη διαφήμισή της στην Αγγλία. Ανέλαβε ως
γενικός διευθυντής τον Αστέρα Βουλιαγμένης
το 1994, με ζημιές μισό δισ. δραχμές και μετά
από 5 χρόνια ο Αστέρας είχε κέρδη 3,5 δισ.
δραχμές και είχε μπει στο χρηματιστήριο της
Αθήνας. Μετά τον Αστέρα ανέλαβε γενικός
διευθυντής στον Όμιλο των ξενοδοχείων Μα-
ντωνανάκη. Ο Αλέξης Κοιμήσης, ένα ιδιαίτερα
επιτυχημένο στέλεχος του ελληνικού τουρι-
σμού, μετά από χρόνια απουσίας, εμφανίζεται
ξαφνικά και παραχωρεί εφ’ όλης της ύλης συ-
νέντευξη στη Μαργαρίτα Μανούσου, στο πε-
ριοδικό «Τουριστική Αγορά».
Η πρώτη ερώτηση που του έγινε αφο -
ρούσε στην ξαφνική επανεμφάνισή του
Ο Αλέξης Κοιμήσης απαντά ότι μπορεί να
έχει αποχωρήσει από την ενεργό δράση αλλά
παρακολουθεί πάντα όλα τα τεκταινόμενα
στον τουρισμό. Σήμερα είναι ανήσυχος και η
ανησυχία του πηγάζει από το ότι, όπως χαρα-
κτηριστικά λέει: «Ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητος, όπως η ντομάτα. Ξαφνικά και χω-
ρίς κάποιον εμφανή λόγο και χωρίς κανείς να
το περιμένει όλα μπορεί να αλλάξουν και οι
θριαμβολογίες για 22-27 εκατ. αφίξεις να με-
τατραπούν σε μοιρολόγια πένθους. Οι άνθρω-
ποι του τουρισμού έχουν ζήσει τέτοιες κατα-
στάσεις αρκετές φορές. Εάν σήμερα δεν γί-
νουν αυτά που πρέπει να γίνουν για τη βιώσιμη
ανάπτυξή του, αν δεν γίνουν οι σωστές επιλο-
γές για δομικές αλλαγές στο τουριστικό γίγνε-
σθαι που θα αφορούν σε όλο τον τουριστικό κό-
σμο, δεν υπάρχει καμιά εγγύηση για την πο-
ρεία του τουρισμού και επομένως για την ελλη-
νική οικονομία». Θεωρεί ότι τα πολύ καλά απο-
τελέσματα σήμερα μπορεί να δημιουργήσουν
κλίμα εφησυχασμού, το οποίο εγκυμονεί κινδύ-
νους, κινδύνους στους οποίους δεν θα υπάρξει
αντίδραση, εφόσον φαίνεται η σημερινή κατά-
σταση να έχει ωφελήσει τους μεγάλους επιχει-
ρηματίες του τουρισμού. Υπογραμμίζει ότι ο
κύριος λόγος της ανησυχίας του οφείλεται στη
διαπίστωσή του ότι τη γραμμή για την πορεία
και πλεύση του ελληνικού προϊόντος σήμερα
τη διαμορφώνει ο ΣΕΤΕ, ένας ΣΕΤΕ που σή-
μερα εκπροσωπεί τα συμφέροντα κυρίως των
μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων. Αυτό, κα-
τά την άποψή του, εγκυμονεί μεγάλους κινδύ-
νους για τον ελληνικό τουρισμό.
ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ:
«
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΓΚΑΛΟΠ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΤΕ»
Η Μ. Μανούσου σχολιάζει ότι η ανησυχία
του θυμίζει την πρόσφατη τοποθέτηση του
ΣΥΡΙΖΑ ότι θα καταργήσει τον ΣΕΤΕ από κοι-
νωνικό εταίρο όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση
της χώρας και την άποψή του σε αυτό. Ο Α.
Κοιμήσης απαντά ότι, κατά την άποψή του, ο
ΣΥΡΙΖΑ εννοεί ότι ο ΣΕΤΕ δεν εκπροσωπεί
τον τουριστικό κλάδο παρά 10-20 επιχειρημα-
τίες. Ο τουρισμός μέσω της σωστής του εκ-
προσώπησης ασφαλώς και θα πρέπει να είναι
κοινωνικός εταίρος, πιστεύει ότι όλοι συμφω-
νούν σε αυτό. Προκαλεί, μάλιστα, με αφορμή
τη συνέντευξη αυτή, να γίνει γκάλοπ από το
περιοδικό προς τα μέλη του ΣΕΤΕ και να δη-
λώσουν ποιοι είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι
τους εκπροσωπεί ή είναι μέλη ελλείψει άλλου
οργάνου. Ο Α. Κοιμήσης συνεχίζει θέτοντας
την ερώτηση «Τι κοινό έχουν οι μεγαλοξενοδό-
χοι με ένα μικρό οικογενειακό ξενοδοχείο 15-
20
δωματίων και περίοδο λειτουργίας 30-40
ημερών;». Ο ΣΕΤΕ, σημειώνει, δεν ασχολείται
πραγματικά με τα προβλήματα του χώρου, o
κοινωνικός εταίρος είναι ο τουρισμός και πρέ-
πει να αποκτήσει τη θέση που του αρμόζει. Ο
ΣΕΤΕ μέσα στην αλαζονεία του έχει γίνει γρα-
φικός με δηλώσεις όπως ότι κάθε επισκέπτης
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ο μεταξύ άλλων πρώην γ.γ. ΕΟΤ και διευθύνων
σύμβουλος του Αστέρα Βουλιαγμένης ανησυχεί και
καταγγέλλει τα, κατά την άποψή του, κακώς κείμενα για
το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.
Ο Αλέξης Κοιμήσης
σε πρώτο πλάνο