Τουριστική Αγορά τ. 278

22 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Π ριν από μερικούς μήνες, η EBRD κατάρτισε ένα πλαίσιο χρημα- τοδότησης τουριστικών έργων στην Ανατολική Μεσόγειο (Inclusive Tourism Framework for the Eastern Mediterranean), το οποίο και «προίκισε» με το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Απώτερος σκοπός είναι η αποτελεσμα- τική και χωρίς αποκλεισμούς αντιμετώ- πιση των κενών που εμφανίζονται στο πεδίο του ανταγωνισμού, με την ταυτό- χρονη μεγιστοποίηση του τοπικού οικο- νομικού αντίκτυπου που δημιουργούν οι ξενοδοχειακοί και τουριστικοί φορείς. Η δημιουργία του εδράζεται στην παραδοχή πως ο τουρισμός αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη της οικο- νομικής ανάπτυξης, ενώ την ίδια στιγμή θεωρείται ως βασικός παράγοντας για την απασχόληση στις χώρες της Ανατο- λικής Μεσογείου. Παρ’ όλα αυτά, όπως εκτιμούν τα στελέχη της Τράπεζας, πολλές χώρες δυσκολεύονται να μεγι- στοποιήσουν τα οφέλη για τις οικονομίες τους, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες προκλήσεις, όπως λ.χ. οι περιορι- σμένες δαπάνες, το φαινόμενο της επο- χικότητας, η έλλειψη εξειδικευμένου και καταρτισμένου προσωπικού που θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες προσδοκίες των τουριστών για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών κ.ά. Σε αυτό το πλαίσιο, η EBRD αναμέ- νεται να υποστηρίξει τις χώρες για την αναβάθμιση των τουριστικών τους δρα- στηριοτήτων, έτσι ώστε να αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη για τις οικονομίες, τόσο από πλευράς απασχόλησης όσο και εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό. Έτσι, θα παράγουν έσοδα που θα προέρ- χονται από τον τουρισμό για λογαριασμό άλλων τοπικών επιχειρήσεων. Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβου- λίας της Τράπεζας είναι η αποφασιστική και ενεργή στήριξη των τοπικών τουρι- στικών αγορών, προκειμένου αυτές να μεγαλώσουν αισθητά και να αναβαθμι- στούν μέσω επενδύσεων σε ξενοδοχεια- κές υποδομές και παρόχους τουριστικών υπηρεσιών και εν γένει προϊόντων. Εκτός, όμως, της χρηματοδότησης, θα προ- σφερθούν και μία σειρά από υπηρεσίες υποστήριξης για την ενδυνάμωση και βελτίωση των υφιστάμενων ικανοτήτων, αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή θα επιχειρη- θεί να αναδειχθούν περισσότερες εξειδι- κευμένες όσο και διαφοροποιημένες του- ριστικών εμπειριών, οι οποίες ωστόσο θα έχουν ισχυρούς δεσμούς με την τοπική οικονομία και σε πλείστες εκφάνσεις και τομείς της. Όπως υποστηρίζουν τα στελέ- χη της EBRD, αυτές οι προσπάθειες ανα- βάθμισης του τουρισμού, αλλά και της μεγιστοποίησης των ωφελειών του για λογαριασμό των τοπικών πληθυσμών, απαιτούν τρεις κύριες παρεμβάσεις: • Την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων σε υψηλότερα επίπεδα, ώστε να πλη- ρούν τα διεθνή πρότυπα, παρέχοντας επαρκή βάση χρηματοδότησης που θα είναι προσαρμοσμένη στις επενδυτικές ταμειακές ροές. • Την υψηλότερη ποιότητα των πα- ρεχόμενων υπηρεσιών, με αισθητές βελτιώσεις μέσω της υλοποίησης μίας αρτιότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία θα αποσκοπεί στην αποτελε- σματική αντιμετώπιση της έλλειψης κατάλληλα εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού. • Τη διαφοροποίηση των τουριστικών προορισμών και των αντίστοιχων θεαμάτων, έτσι ώστε να υπάρχει ενεργός συμμετοχή περισσότερων τοπικών προμηθευτών και παροχών υπηρεσιών. Τα πρώτα projects έχουν ήδη χρηματο- δοτηθεί. Παρά το γεγονός ότι το πλαίσιο χρη- ματοδότησης τουριστικών έργων στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σχετικά πρό- σφατο, εντούτοις έχει ήδη προχωρήσει η έγκριση χρηματοδοτήσεων για μία σειρά από έργα. Ένα από αυτά, μάλιστα, αφορά τη χώρα μας και δη τον ξενοδο- χειακό Όμιλο Grecotel. Για την ακρίβεια, η EBRD ενέκρινε συνολικό ποσό της τά- ξης των 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Φαίαξ ΑΕ, μητρική εταιρεία του Ομίλου Grecotel. Το ποσό χωρίζεται σε δύο τμήματα: • Τα 25 εκατομμύρια ευρώ θα αποτελέ- ΡΕΠΟΡΤΑΖ “ Η EBRD στην Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 32 projects, συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. ” Πλαίσιο χρηματοδότησης τουριστικών έργων στην

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=