Τουριστική Αγορά τ. 278

66 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ η υπογραφή της επέκτασης της κλαδικής συλλογικής σύμβασης ως αποτέλεσμα της συνεργασίας που έχει εμπεδωθεί εδώ και χρόνια μεταξύ της Ομοσπονδίας και των εργαζομένων στον κλάδο. Απώτερος σκοπός μας είναι η διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης, αλλά και η εμπέδωση από κάθε ενδιαφερόμενο του πρωταγωνιστικού ρόλου που έχει αποκτήσει σήμερα ο ελληνικός τουρισμός αναφορικά με την οικονομική ανάκαμψη της ίδιας της χώρας μας, αλλά και τη συ- νολικότερη ενίσχυση της απασχόλησης», εξηγεί ο κ. Τάσιος. Βεβαίως, η απόφαση περί της επέκτασης της κλαδικής συλλογικής σύμβασης επιφέρει ση- μαντική αύξηση του κόστους εργασίας για τα ξενοδοχεία, δημιουργώντας, με τη σειρά τους, εύ- λογους προβληματισμούς ως προς τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα αυξημένες φορολογικές, ασφαλιστικές και εν γένει οικονομι- κές υποχρεώσεις τους, και δη ενόσω βιώνουν μία συγκυρία δυσθεώρητων βαρών! «Πράγματι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, η οριζόντια επιβάρυνση των τουριστικών μονάδων αναμένεται να κινηθεί από 10 έως και 20%, ανάλογα φυσικά με το μέγεθος των ξενοδοχειακών εγκατα- στάσεων», επισημαίνει εμφαντικά ο πρόεδρος της ΠΟΞ και συνεχίζει: «Υπό αυτό το πρίσμα, βρισκό- μαστε σε επαφή με το Υπουργείο Εργασίας, διεξά- γοντας σχετικές συζητήσεις προκειμένου να βρούμε μία κοινά αποδεκτή λύση σε ό,τι έχει να κάνει με τη μεταβατική περίοδο εφαρμογής των όσων ορίζει η κλαδική σύμβαση. Την ίδια στιγμή, αναφορικά με το εργασιακό, έχουμε προσθέσει στην ατζέντα μία σειρά από ζητήματα, όπως λ.χ. αυτό του κατώτατου μισθού και δη για τους νεοεισερχόμενους στην του- ριστική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, γνωστοποιήσαμε τις ενστάσεις μας σχετικά με τους ανειδίκευτους εργαζόμενους και υπαλλήλους και τη δυνατότητά τους να λάβουν ευθύς εξαρχής μία ειδικότητα και να αμείβονται σύμφωνα με αυτήν, τη στιγμή κατά την οποία δεν διαθέτουν την ανάλογη εκπαίδευση, ειδίκευση και φυσικά εργασιακή εμπειρία. Κάτι που, αν μη τι άλλο, είναι παράλογο και φυσικά άδικο, αφενός μεν για όσους ήδη εργάζονται και διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία και εξειδίκευση, αφετέρου δε για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να υποβληθούν σε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση που στερείται βάσεως και δη για υπηρεσίες που δεν μπορούν να απολαύσουν! Επιθυμία μας, λοιπόν, είναι κάθε νεοεισερχόμενος να συμπληρώνει του- λάχιστον δύο σεζόν συνεχούς εργασίας και, εφόσον κριθεί πως δύναται να προσφέρει συγκεκριμένο επίπεδο υπηρεσιών, να μπορεί να συμπεριλαμβά- νεται στην κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, απολαμβάνοντας το σύνολο των προνομίων και ευ- εργετημάτων της. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει διάλογο με το υπουργείο και εκτιμούμε πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε κατασταλάξει σε μία κοι- νά αποδεκτή “φόρμουλα” που θα διευθετεί μία σειρά από αντίστοιχα ζητήματα και προβλήματα». Οι (μη) εξαγγελίες του κ. Τσίπρα και η πρόσκλη- ση-πρόκληση που του απευθύνει η ΠΟΞ Ο κ. Τάσιος έλκει την καταγωγή του και δραστη- ριοποιείται επιχειρηματικά στη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε, η διεξαγωγή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσα- λονίκης (ΔΕΘ) έχει διπλή… ανάγνωση για τον ίδιο: τόσο σε επίπεδο τουριστικής κίνησης της πόλης, όσο και σε επίπεδο ομιλιών και συνεντεύξεων Τύ- που της πολιτικής ηγεσίας, κυβερνώσας και αντι- πολιτευόμενης. Αλήθεια, πώς αξιολογεί τις προτάσεις και προθέ- σεις (ή μη) που παρουσίασαν φέτος ο πρωθυπουρ- γός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευ- σης; «Καταρχάς, οφείλω να υπογραμμίσω πως από το 2011 και εντεύθεν ως κλάδος έχουμε εισφέρει περί τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο εισοδήμα- τος στη χώρα. Και δεν πρόκειται για αυθαίρετες εκτι- μήσεις ή υπολογισμούς, αλλά για επίσημα στοιχεία που απορρέουν από την Τράπεζα της Ελλάδος! Ο τουρισμός, πλέον, αποτελεί το 25% του εθνικού μας ΑΕΠ, ενώ δίχως την ύπαρξη ξενοδοχειακών κλινών και εν γένει νόμιμων υποδομών φιλοξενίας ο τουρί- “ Το Υπουργείο Τουρισμού δεν μας έχει βοηθήσει ούτε κατ’ ελάχιστον σε ζητήματα συναρμοδιοτήτων με άλλες υπηρεσίες και υπουργεία! Και στην περίπτωση του τουρισμού, εμπλέκονται συνολικά περί τα 8 υπουργεία. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=