Τουριστική Αγορά τ. 282

81 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Σ την έναρξη εγγραφών στα εκ- παιδευτικά προγράμματα Του- ρισμού και Εστίασης για το έτος 2019 - 2020, τα οποία κι υλοποι- ούνται σύμφωνα με το γερμανι- κό πρότυπο της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προχώρησε το Εκπαιδευτικό Κέντρο, DUAL Hellas (www.dual.com.gr ). Το τελευταίο απο- τελεί κίνηση στην οποία προχώρησε με την ίδρυσή του πέρυσι το Ελληνογερμα- νικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελη- τήριο, στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης ανθρώ- πινου δυναμικού, που ενδιαφέρεται να οικοδομήσει μια στέρεη και σίγουρη κα- ριέρα στον Τουρισμό και την Εστίαση. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε όσους ενδιαφέρονται να χαράξουν και να ακολουθήσουν μια στέρεη όσο και σίγουρη καριέρα στους τομείς του Τουρισμού και της Εστίασης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνα- τότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις ειδικότητες. Αυτές του: • Ξενοδοχοϋπαλλήλου • Ειδικού/-ής Εστιατορίου • Μάγειρα - Μαγείρισσας Μετά το πέρας της τριετούς εκπαί- δευσής τους, οι εκπαιδευόμενοι έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε γραπτές, προφορικές και πρακτικές εξετάσεις, προκειμένου να λάβουν πιστοποιητικό Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αναγνωρισμένο από την Κεντρική Ένω- ση Επιμελητηρίων Γερμανίας (DIHK), που χορηγεί το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Προσφορά τουλάχιστον 150 θέσεων εργασίας για το φετινό καλοκαίρι Θα πρέπει να σημειωθεί πως στον αμέσως προηγούμενο κύκλο του εκπαι- δευτικού προγράμματος DUAL Hellas προσφέρθηκαν κάτι παραπάνω από 150 θέσεις εργασίας στην εγχώρια ξενοδοχει- ακή αγορά. Συγκεκριμένα, άμα τη ενάρξει του κύκλου εκπαίδευσης, που πραγμα- τοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο δέχτηκε προσφορές για εργαζόμενους από γνωστούς ομίλους ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων, μεταξύ των οποίων οι Aldemar Resorts, Aquila Hotels & Resorts και Atlantica Hotels & Resorts. Οι συγκε- κριμένες θέσεις εργασίας διατέθηκαν σε εκπαιδευόμενους που παρακολούθησαν το πρόγραμμα DUAL Hellas, οι οποίοι ήδη φέτος το καλοκαίρι ξεκίνησαν να απασχο- λούνται για χρονικό διάστημα 6 μηνών, λαμβάνοντας πλήρη μισθό, επιδόματα κι ασφάλιση. Όπως υπογραμμίζεται από στελέχη του Επιμελητηρίου, το DUAL Hellas βασίζεται στο πιλοτικό έργο Διττής Εκπαίδευσης MENDI, στο οποίο εκπαιδεύτηκαν περί- που 145 νέοι και νέες, το 92% των οποίων εργάζεται σήμερα σε γνωστές ξενοδο- χειακές επιχειρήσεις. Σύμφωνα δε με τον γενικό διευθυντή του Επιμελητηρίου, Αθανάσιο Κελέμη: «Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προέβη στην προαναφερό- μενη πρωτοβουλία, έχοντας διαπιστώσει τη μεγάλη ανάγκη του τουριστικού κλάδου για την εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο με τη σειρά του θα διακρίνεται από άρτιες επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες. Κατά τη διάρκεια της συνο- λικά τριετούς εκπαίδευσης, η οποία ακο- λουθεί το γερμανικό πρότυπο της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι συμμετέ- χοντες λαμβάνουν τις απαραίτητες γνώσεις και καλλιεργούν τις δεξιότητες κι ικανό- τητες που απαιτούνται, ώστε να γίνουν τα αυριανά στελέχη στο ελληνικό τουριστικό γίγνεσθαι» . • EDUCATION “ Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Τουρισμού και Εστίασης του DUAL Hellas υλοποιούνται σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο της Διττής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ” Η εκπαιδευτική πρόταση του DUAL Hellas Εργασια στον τουρισμο! Εκπαίδευση-πρόκριμα επαγγελματικής αποκατάστασης στον τουρισμό και την εστίαση επιχειρεί να εξασφαλίσει το Εκπαιδευτικό Κέντρο DUAL Hellas του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=