Τουριστική Αγορά τ. 285

102 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ νυπολογίσουμε και την αμιγώς ψηφιακή γενιά που τους ακολουθεί, η χρήση των νέων τεχνολογιών καθίσταται υπέρ το δέον υποχρεωτική για τη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων κι επαγγελμα- τικών ταξιδιών. Μια σημαντική διαφο- ροποίηση που παρουσιάζουν οι νέες γε- νιές σε σχέση με τις προηγούμενες είναι ότι προτιμούν τα διαδραστικά συνέδρια και δεν θέλουν, απλώς, να παρακολου- θούν μια ομιλία ή μια διάλεξη. Η λέξη παρακολουθώ αντικαθίσταται σταδιακά από τη λέξη συμμετέχω. Η τεχνολογία, με τη χρήση εφαρμο- γών στο smartphone, κάνει σε πρώτη φάση πιο απλή και πιο γρήγορη τη δή- λωση συμμετοχής και την εγγραφή σε μια συνεδριακή διαδικασία. Επιπλέον, όμως, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους συνέδρους να είναι πιο συμμετο- χικοί και να μπορούν να εκφέρουν άπο- ψη ή να συναποφασίσουν για κάποια ζητήματα του συνεδρίου. Σε κάποιες περιπτώσεις και προκειμένου να ελεγ- χθούν τα αποτελέσματα ενός συνεδρίου τη στιγμή ακριβώς που διεξάγεται, έχει χρησιμοποιηθεί και λογισμικό αναγνώ- ρισης προσώπου. Το πρόγραμμα κατα- γράφει τις εκφράσεις στο πρόσωπο των συνέδρων, ώστε να διαπιστωθεί η ικα- νοποίηση ή μη από τις δραστηριότητες του συνεδρίου. Οι νέες τεχνολογίες, επί- σης, δίνουν τη δυνατότητα να «βγάλου- με» το συνέδριο κι έξω από τον χώρο όπου διεξάγεται και με online σύνδεση να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τις εργασίες από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Η χρήση των social media μπορεί κι αυτή να αποβεί εξαιρετικά αποδοτική για τη διαφήμιση αλλά και την παρακολούθηση ενός συνεδρίου. Καινούριες εμπειρίες Μια άλλη τάση που έχει κάνει την εμφάνισή της στον χώρο των συνεδρί- ων είναι να αποκτούν και χαρακτήρα εμπειρίας, με στιγμές χαλάρωσης. Στη διάρκεια των συνεδρίων μπορεί να χρη- σιμοποιηθεί για παράδειγμα η εικονική πραγματικότητα με τρόπο τέτοιο, ώστε ο διοργανωτής να κερδίσει στο 100% την προσοχή του κοινού, να περάσει καλύτερα το μήνυμα που επιθυμεί και να καταφέρει την ουσιαστική σύνδεση του συνέδρου με το περιεχόμενο. Επί- σης, στο περιθώριο μπορεί να γίνουν εορταστικές εκδηλώσεις ή και κάποιο φεστιβάλ, με στόχο την αποφόρτιση και τη φιλική διασύνδεση μεταξύ των συμμετεχόντων. Τελικός στόχος είναι να γίνει πιο «θολό» το όριο του αυστηρά επαγγελματικού συνεδρίου και να απο- τελέσει μια πραγματική κι ευχάριστη εμπειρία για τον σύνεδρο. Διακοπές με την εταιρεία Το τελευταίο κομμάτι αφορά την επι- λογή ορισμένων, μεγάλων κυρίως, εται- ρειών να επιβραβεύουν συγκεκριμένα τμήματα και προσωπικό, προσφέροντάς τους ταξίδια. Αυτή η επιλογή, αν και δεν άπτεται του συνεδριακού τουρισμού, συχνά εμπλέκει στη διεξαγωγή τέτοιων ταξιδιών φορείς διοργάνωσης συνεδρί- ων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η προ- σέλκυση συνεδρίων θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την εγχώρια τουριστική αγορά και με ταξίδια - παροχές ξένων εταιρειών προς τους εργαζομένους τους. Το πλεονέκτημα σε αυτή την περί- πτωση είναι ότι, καθώς ένα μεγάλο μέ- ρος των εξόδων του ταξιδιού είναι ήδη καλυμμένο από την εταιρεία, δίνεται η δυνατότητα στους ταξιδιώτες για μεγα- λύτερη δαπάνη σε αγορές ή ό,τι άλλο επιθυμούν. • “ Η χρήση της τεχνολογίας προσδίδει νέο χαρακτήρα στα συνέδρια κι επιτρέπει την πιο ενεργή συμμετοχή των συνέδρων. ” TRENDS

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=