Τουριστική Αγορά τ. 285

18 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Υπηρετούμε μια φανέλα: Αυτή του Τουρισμού! Προφητικά δε, στο πρώτο Editorial Note της σύνταξης σημειώνεται, μεταξύ άλλων: «Ο συνδυασμός της συνολικής ατμόσφαιρας με τα στοιχεία της (μη) προόδου των ελλαδικών τουριστικών μεγεθών, θα πρέπει να μας οδηγήσει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των φορέων του Τουρισμού μας, λαμβάνο- ντας υπόψη:… Τη μαχητική προώθηση του πακέτου πλεονεκτημάτων κάθε χώ- ρας που συμμετέχει και αξιοποιεί τους διεθνείς μηχανισμούς – Την εισαγωγή και παγίωση της χρήσης της Πληροφορικής από τις ξενοδοχειακές/τουριστικές επιχει- ρήσεις, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ανταγωνιστικότητάς τους – Τη βελτίωση των διεθνών σχέσεων και του διεθνούς marketing του Τουρισμού μας, αλλά και της διακίνησης όσο και προώθησης σο- βαρών, ειλικρινών, δίχως κενά τουριστι- κών “πακέτων”, τα οποία θα προσφέρουν σοβαρό αριθμό εναλλακτικών λύσεων για κάθε συγκεκριμένη ομάδα τουρι- στών. Ίσως όλα αυτά να ηχούν υπερβολι- κά ή να είναι πολύ αισιόδοξο να αναμένει κάποιος την πλήρη πραγμάτωσή τους και μάλιστα σε έτος εκλογικό (πιθανόν, σε δύο συνεχή έτη εκλογών!). Δεν πρέ- πει, όμως, να λησμονείται ότι το θέμα του Τουρισμού μας είναι πάνω από Κόμματα και η βασική στρατηγική της ανάπτυξής του έχει γίνει -θεωρητικά τουλάχιστον- αποδεκτή από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού και των κοινο- βουλευτικών του αντιπροσώπων » . Αντλώντας έμπνευση κι εκκινώντας από την κοινά αποδεκτή θέση περί της μετεξέλιξης του ελληνικού τουριστικού γίγνεσθαι, των προϊόντων και των υπη- ρεσιών του, η «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» ανέ- καθεν είχε άποψη και φωνή, ορθώνο- ντας το ανάστημά της προς όφελος του εγχώριου τουριστικού κλάδου και των παραγόντων που τον συναποτελούν. Πάντοτε, η «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» επέλεγε να «φορά» τη φανέλα του Του- ρισμού, έναντι κάθε άλλης πρότασης ή πρόκλησης. Το ίδιο σκοπεύει να εξακο- λουθήσει να κάνει και στο μέλλον! Πλούτος γνώσης και «φάρος» που σηματοδοτεί το μέλλον της αγοράς Κατά τη διάρκεια των 30 ετών κυκλο- φορίας της, και από τα συνολικά 285 τεύχη της, στις αναρίθμητες σελίδες της έχουν φιλοξενηθεί συνεντεύξεις με κορυφαία στελέχη της εγχώριας και διεθνούς πολιτικής σκηνής -υπουργούς, προέδρους κομμάτων, βουλευτές, παράγοντες της τουριστικής αγοράς, ξενοδόχους, τουριστικούς πράκτορες, επαγγελματίες της ναυτιλίας, προμηθευ- τές προϊόντων κι υπηρεσιών για τον του- ριστικό κλάδο, θεσμικούς φορείς κάθε ομοσπονδίας, ένωσης και οργανισμού, υψηλόβαθμα στελέχη από το εξωτερικό που είχαν βαρύτητα και λόγο στα εγχώ- ρια τουριστικά πράγματα. Παράλληλα, τα θεματικά, τοπικά, περιφερειακά, προϊοντικά ή κλαδικά αφιερώματα ήταν εντυπωσιακά σε ποσότητα και ποιότητα, αναδεικνύοντας τόσες και τέτοιες πτυ- χές, μεταλαμπαδεύοντας απτή γνώση και μεταφέροντας ουσιαστικές πληρο- φορίες, ώστε να μετατρέπονται σε «must read» ανάγνωσμα για όσους ήθελαν να έχουν σφαιρική εικόνα για την αγορά. Εί- τε αφορούσε τις ιδιαιτερότητες του του- ριστικού προϊόντος λ.χ. της Κρήτης ή τις τάσεις που επικρατούν στην ανακαίνιση ενός ξενοδοχείου, τα εξειδικευμένα ΙΤ προγράμματα, τα προϊόντα καθαρισμού και τα συστήματα ασφαλείας, οι αναγνώ- στες επικαλούνταν ως πηγή προέλευσης της γνώσης που αποκτούσαν τις σελίδες της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Στοιχείο, που λειτουργούσε ως εγγύηση για την ποιό- τητα κι ακρίβεια στη γραφή και χρηστι- κότητα στην πράξη! Ξεφυλλίζοντας το υπερ-πολύτιμο αρχείο της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ταξιδέψει στον χρόνο, να αφουγκραστεί τις επι- κρατούσες πολιτικο-οικονομικές και τουριστικές συνθήκες, να διαπιστώσει την πρόοδο σε ορισμένους τομείς, να καταγράψει τους προβληματισμούς σε κάποιους άλλους, να γίνει κοινωνός από- ψεων και σκέψεων, να επισημάνει λάθη και να αποφύγει μελλοντικά κακοτοπιές, τις οποίες ορισμένοι στην πορεία δεν κατάφεραν να υπερβούν. Πόσο μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία λέγεται πως η ιστορία συνήθως επαναλαμβάνεται ως φάρσα ή ως τρα- γωδία! Δίχως άλλο, το αρχείο της ΤΟΥΡΙΣΤΙ- ΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ αποτελεί ζωντανή κατα- γραφή της ιστορίας του τουρισμού στη χώρα μας και πολύτιμο «φάρο» που δύναται να σηματοδοτήσει τον ασφαλή διάπλου του κλάδου στο μέλλον. Μάλιστα, μέρος του εν λόγω αρχείου πρόκειται να δοθεί προς χρήση όλων των ενδιαφερόμενων, σε ειδική ιστοσε- λίδα που δημιουργείται αυτό τον καιρό. Μια προσφορά γνώσης και μνήμης από την Compupress, τόσο για το παρόν, όσο και το μέλλον! Για τον ιστορικό του τότε, όποτε και όπου... • “ Το αρχείο της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ αποτελεί ζωντανή καταγραφή της ιστορίας του τουρισμού στη χώρα μας. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=