Τουριστική Αγορά τ. 285

60 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ σεων σε ταξιδιωτικά πρακτορεία κι εν γένει εταιρείες διαχείρισης επαγγελματικών τα- ξιδιών. Κάτι, που φροντίζουμε να κάνουμε πραγματικότητα σε τακτική όσο και συνεπή βάση, καθώς κατ’ αυτό τον τρόπο θεωρού- με πως είμαστε σε θέση να οικοδομήσουμε στέρεες και μακροπρόθεσμες σχέσεις. Κάθε άλλο παρά υπερβολή μπορεί να θεωρηθεί πως, ουσιαστικά, λειτουργούμε ως τοπική επέκταση της ομάδας πωλήσεων των ίδιων των ξενοδοχείων!». Ένα από τα καίρια ερωτήματα στο οποίο καλείται να απαντήσει ο επαγγελ- ματίας της ξενοδοχίας, όταν εξετάζει την επιλογή ενός συστήματος διαχείρισης πωλήσεων κρατήσεων ξενοδοχείων, έχει να κάνει με τον χρόνο που θεωρείται ως ο πλέον κατάλληλος για την αγορά κι εγκα- τάστασή του. «Θεωρώ πως η απάντηση είναι εξαιρετικά απλή, καθώς θα πρέπει να εξετάσουν την περίπτωση συνεργασίας, εάν και εφόσον θεωρούν πως το ξενοδοχείο τους βιώνει μια σειρά από χαμένες ευκαιρί- ες, όσον αφορά τα έσοδα των δωματίων. Ως τέτοιες εννοούνται το περιορισμένο ποσο- στό πληρότητας, η χαμηλή μέση τιμή στα οποία διατίθενται, η καταβολή μεγάλου πο- σού σε ό,τι έχει να κάνει με προμήθειες προς OTA’s κ.ο.κ.», σημειώνει με αφοπλιστική ειλικρίνεια η Κατερίνα Πετροπούλου. Ικανοποίηση των αναγκών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ξενοδοχείου Ένας από τους λόγους που ενδεχομέ- νως να επικαλείται ή να σκέφτεται ένας ξενοδόχος, σε ό,τι αφορά την επιλογή κι υλοποίηση της λειτουργίας ενός συ- στήματος κρατήσεων ξενοδοχείων, έχει να κάνει με το διαδικαστικό σκέλος της συνεργασίας και δη ό,τι σχετίζεται με την ανάθεση, ουσιαστικά, της διαχείρισης των πωλήσεων που πραγματοποιεί το ίδιο το ξενοδοχείο του. Η Hotelising ακολουθεί μια άκρως φιλική στρατηγική, καθώς επί της ουσίας λειτουργεί ως προέκταση του τμήματος πωλήσεων του ξενοδοχείου! Σύμφωνα με την ιδρύτρια της εταιρείας: «Αναλαμβάνουμε τη στρατηγική και την τιμολογιακή πολιτική, τόσο στην online, όσο και στην αντίστοιχη offline πτυχή της. Η διαχείριση των τιμών γίνεται εξ ολοκλήρου από την ομάδα μας, ενώ το ίδιο συμβαίνει και σε ό,τι έχει να κάνει με την πραγματο- ποίηση των απαιτούμενων επικοινωνιών με τους εκπροσώπους των OTA’s, των επαφών με τα επιμέρους τουριστικά πρακτορεία, τους tour operators, καθώς επίσης και το σύνολο των συμβολαίων. Διαδικαστικά, αυτό επιτυγχάνεται με real-time online συστήματα, στα οποία υπάρχει άμεση πρό- σβαση του ξενοδοχειακού πλάνου και από τις δύο πλευρές, το ξενοδοχείο και την ομά- δα της Hotelising. Αποτέλεσμα; Το σύνολο των εμπλεκομένων αφενός να κατέχει ίδιο βαθμό εκτενούς γνώσης των δεδομένων αφετέρου να βρίσκεται on the same page, διευκολύνοντας την υλοποίηση του εμπορι- κού πλάνου!». Αναφορικά με τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για έναν επαγγελματία ξενο- δόχο από τη στιγμή κατά την οποία ξεκι- νά συνεργασία με την εταιρεία Hotelising, η κυρία Πετροπούλου προτάσσει τη σημαντική ενίσχυση των εσόδων που προσπορίζεται το ίδιο το ξενοδοχείο, η οποία προκύπτει, μέσω μιας άρτια σχεδιασμένης στρατηγικής πωλήσεων. «Αναμφίβολα, στην Hotelising καταφέρνου- με να πετυχαίνουμε τα καλύτερα δυνατά οικονομικά αποτελέσματα, πάντοτε έχοντας ως γνώμονα τον χαρακτήρα, το μέγεθος και τη δυναμική κάθε ξενοδοχείου ξεχωριστά. Στη συγκεκριμένη αγορά, δεν ισχύει το “One size fits all!”. Αντιθέτως, προϋποθέτει την προσεκτική καταγραφή, συγκέντρωση κι εξέταση των δεδομένων κάθε μιας περί- πτωσης μεμονωμένα, προκειμένου να προ- κριθεί η κατάλληλη στρατηγική!». •

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=