Τουριστική Αγορά τ. 285

8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥ- ΛΟΣ μελέτησε, ανέπτυξε κι εγκατέστησε ολοκληρωμέ- να συστήματα Πυροπρο- στασίας (αυτόματης πυ- ρανίχνευσης, ανίχνευσης αερίων και συστημάτων κατάσβεσης), καθώς κι ολο- κληρωμένο σύστημα Ενερ- γειακής Διαχείρισης, στο νέο ξενοδοχείο, Ibis Styles Athens Routes, σε κεντρική τοποθεσία της Αθήνας. Η Ειδική Ομάδα της εται- ρείας επέλεξε τις κατάλληλες λύσεις που να αντεπεξέρχο- νται στις υψηλές απαιτήσεις του έργου, καθώς ανέλαβε την προμήθεια κι εγκατάστα- ση συστήματος πυρανίχνευ- σης του οίκου Advanced UK, με πάνω από 300 περιφερεια- κά υλικά, κατασβέσεις στους Η/Μ χώρους και σύστημα ανίχνευσης CO. Η πρόκληση ήταν η προμήθεια ενός συ- στήματος BMS, το οποίο θα αναλάμβανε τη συνολική δι- αχείριση κι ενοποίηση των συστημάτων (Fire, VRV, κ.ά.), που σε ένα τόσο σύγχρονο κτήριο είναι πολλά κι απαιτη- τικά. Παράλληλα, το BMS ανέ- λαβε τη λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου, ώστε να τη φέρει εις πέρας με τον πλέον ενεργειακά αποδο- τικό τρόπο, όπως προστάζει η ανάγκη της εποχής για εξοι- κονόμηση ενέργειας. Συνεργασία του Ibis Styles Athens Routes με τη ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Όσοι ασχολούνται με τn δι- αχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ξέρουν ότι από τα πιο δύσκολα αντικείμενα είναι n αναζήτηση κι n δια- χείριση ταλέντων. Πώς ανι- χνεύεις ένα ταλέντο; Πώς δημιουργείς ζωτικό χώρο, για να «ανθίσουν» οι δεξιό- τητές του; Αυτό το ενδιαφέρον θέμα θα αναπτυχθεί στο σεμινά- ριο με θέμα Essential Human Resources «Talent Seekers & Keepers» που διοργανώνει το BCA College, με τn συνεργα- σία του Sommet Education. Ο Sommet Education εί- ναι ο κορυφαίος ελβετικός εκπαιδευτικός οργανισμός που διευθύνει τα πανεπιστή- μια ξενοδοχειακών σπου- δών, Glion και Les Roches, και τnν Ducasse Education. Το σεμινάριο, που θα είναι το πρώτο μιας σειράς σε- μιναρίων, θα διεξαχθεί στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2019. Απευθύνεται σε Διευθυντικά Στελέχn του χώρου του Αν- θρωπίνου Δυναμικού (Human Resources), σε Προϊσταμέ- νους κι Υπευθύνους Τμημά- των, καθώς και Γενικούς Διευ- θυντές, ανθρώπους που από τη φύση της εργασίας τους καλούνται να συνεργαστούν, να ηγηθούν και να εμπνεύ- σουν, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Στους συμμετέχοντες θα απο- νεμηθεί Certificate παρακο- λούθησης από τις GLion και LeRoches. Σεμινάριο HR με συνεργασία BCA College – Sommet Education Δύο νέα προϊόντα ανέπτυξε η OLYMPIA ELECTRONICS A.E., στην προσπάθειά της να καλύψει τις ανάγκες ζή- τησης ηλεκτρολογικού υλι- κού. Το πρώτο είναι το νέο φωτιστικό ασφαλείας σήμαν- σης κεντρικής μονάδας, GR- 424/1PL. Τα φωτιστικά αυτού του τύπου χρησιμοποιούνται σε χώρους όπου είναι απα- ραίτητος ο φωτισμός ασφα- λείας (CBS). Κάθε φωτιστικό πρέπει να συνδέεται μόνιμα με την τάση τροφοδοσίας του. Επίσης, η εταιρεία ανέ- πτυξε και το νέο φωτιστικό ασφαλείας TUNEL LIGHT- GR- 573/L/G/CBS. Πρόκειται για ένα φωτιστικό σήμανσης και κατεύθυνσης εξόδου διαφυ- γής, το οποίο διαθέτει κεκλι- μένες επιφάνειες με σειρές LED, καθώς κι ενσωματωμένο φωτιστικό διαδρόμου, ειδικά κατασκευασμένο για τούνελ. Το ενσωματωμένο φωτιστι- κό διαδρόμου διαθέτει LED υψηλής ισχύος, για να επι- τυγχάνει τον απαραίτητο φω- τισμό στον διάδρομο κάτω από το φωτιστικό. Το ενσω- ματωμένο φωτιστικό διαδρό- μου μπορεί να λειτουργήσει ως φάρος κατόπιν παραγγε- λίας. Νέα προϊόντα από την OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=