Τουριστική Αγορά τ. 285

94 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Τα ξενοδοχεία μπορούν σήμερα να επικοινωνούν με τους επισκέπτες τους, κατά τη διαμονή τους, μέσω υπηρεσιών μηνυμάτων. Επισημαίνουμε 4+1 λόγους για τους οποίους είναι κρίσιμο να μην αγνοηθεί αυτή η δυνατότητα από τους επαγγελματίες ξενοδόχους. Direct messaging με τους επισκέπτες MARKETING Μικρά μηνύματα με μεγάλα κέρδη! H χρήση των υπηρεσιών μηνυ- μάτων γνωρίζει εξαιρετική διάδοση στις μέρες μας. Οι άνθρωποι επικοινωνούν συνεχώς με μηνύματα και δια μέσω πολλαπλών πλατφορμών. Τα ξενοδοχεία και γενικότερα οι τουριστι- κές επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Για την ακρίβεια, οι υπηρεσίες μηνυμάτων είναι αναμφισβή- τητα ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με τους πελάτες, ιδίως για την κάλυψη αιτημάτων, την προώθηση παροχών και την ανατροφοδότηση της επιχείρησης με τις εντυπώσεις και τις επιθυμίες των επισκεπτών. Οι επισκέπτες έρχονται από πολλές πε- ριοχές του κόσμου κι από διάφορους πο- λιτισμούς και υπάρχουν στιγμές που δεν είναι ξεκάθαρο ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθηθεί, για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί τους μέσω μηνυμάτων. Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί, τα μέσα που θα χρησιμο- ποιηθούν, ο τρόπος προσέγγισης, είναι όλα αντικείμενα προς συζήτηση και διε- ρεύνηση. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε πέντε μεθόδους για μια αποτελεσματική επικοινωνία ξενοδοχείου – πελατών μέ- σω μηνυμάτων. Πληθώρα επιλογών Τα ξενοδοχεία που έχουν επισκέπτες από πολλές χώρες του κόσμου οφείλουν

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=