Τουριστική Αγορά τ. 286

102 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FOCUS Το World Travel & Tourism Council δημοσίευσε έρευνα για την τουριστική δραστηριότητα που κατέγραψαν 73 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Τα ευρήματα είναι διαφωτιστικά και μπορούν να αποτελέσουν βάση για τα αστικά κέντρα που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τον κλάδο της φιλοξενίας. TEΡΑΣΤΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΠΟΛΕΩΝ Παγκόσμια έρευνα τουWTTC Τ ις τελευταίες τρεις δεκαετίες, το World Travel & Tourism Council (WTTC) καταγράφει τη συμβο- λή του τουρισμού στις εθνικές οικονομίες ανά τον κόσμο. Με τις σημαντικές πληροφορίες που συγκε- ντρώνονται, οι κυβερνήσεις μπορούν να κατανοήσουν σε βάθος τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κλάδος και να αναπτύ- ξουν πολιτικές που θα επιτρέπουν την περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών υπηρεσιών στις χώρες τους. Το 2019 το WTTC επικεντρώθηκε στον τουρισμό των πόλεων και την επίδραση που έχει η τουριστική δραστηριότητα στις τοπικές οικονομίες. Καθώς η τάση της αστικοποίησης ενισχύεται σε ολόκληρο τον πλανήτη, η παρουσία του τουρισμού στις πόλεις ανά τον κόσμο ενισχύεται συνεχώς. Υπολογίζεται πως το 55% του παγκόσμι- ου πληθυσμού ζει σε πόλεις, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο 68% τα επόμενα 30 χρόνια, σύμφωνα με μελέ- τες του ΟΗΕ. Με βάση αυτό, τα αστικά κέντρα αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη τουριστική ανάπτυξη το επόμενο διά- στημα. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι η τουριστική δαπάνη είναι πιο σημαντική για τις πόλεις απ’ ό,τι είναι για το σύνολο της χώρας. Στη μελέτη του WTTC παρουσιάζεται ο αντίκτυπος που είχε το 2018 ο τουρισμός σε 73 πόλεις του πλανήτη, στις οποίες να σημειώσουμε πως δεν συμπεριλαμβά- νεται η Αθήνα ή κάποια άλλη ελληνική πόλη, όπως επίσης δεν συμπεριλαμβάνε- ται και καμία πόλη της Κύπρου. Ωστόσο, συγκαταλέγονται πόλεις από ανταγω- νιστικές τουριστικές αγορές, όπως της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Ο τουρισμός κατέχει το 10,4% του παγκόσμιου ΑΕΠ και προσφέρει άμεσα κι έμμεσα 319 εκατομμύρια θέσεις εργα- σίας σε όλο τον κόσμο. Τα αστικά κέντρα μετατρέπονται σε οικονομικό hub, προ- σελκύοντας όλο και περισσότερους αν- θρώπους να μείνουν και να εργαστούν σε αυτά. Σε πολλές πόλεις, μάλιστα, η τουριστική ανάπτυξη είναι διπλάσια, συ- γκρινόμενη με την τουριστική ανάπτυξη που έχει συνολικά η χώρα στην οποία ανήκουν.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=