Τουριστική Αγορά τ. 286

28 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ποιο το όραμά σας για τον ΕΟΤ του μέλλοντος; Πώς δομείται, με τι ασχολείται, ποιοι οι στόχοι του, πώς εξελίσσεται και με ποιο τρόπο ενσω- ματώνει τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις προς όφελός του; Ο ΕOT του μέλλοντος θα έλεγα πως είναι ήδη εδώ! Οι τεχνολογικές εξελίξεις απαιτούν διαρκή εγρήγορση, έχοντας ήδη προβλέψει το επόμενο βήμα. Επομένως, το τώρα είναι και το μέλλον μας! Το όραμά μου είναι η ουσιαστική αναβάθμιση στην «καρδιά» του Οργανισμού, αλλά κι η ενίσχυ- ση της ανταγωνιστικότητάς του σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την επίτευξη του οράματος θεωρείται απαραίτητη η συνύπαρξη με άριστα καταρτισμέ- νους επαγγελματίες, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται η διαδικασία επανεκπαίδευσης, η αξιοποίηση των δεξιοτήτων, αλλά κι ο επαναπροσδιορισμός του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού. Οι παγκό- σμιες εξελίξεις «τρέχουν» σε εξαιρετικά έντονο ρυθμό και, όταν πρόκειται για έναν Οργανισμό που έχει ως βασική αρμοδιότητα την προβολή της χώρας μας, όπως είναι ο ΕΟΤ, απαιτείται ενημέρω- ση, τεχνοκρατική προσέγγιση και δομή, προκειμέ- νου να έχουμε πραγματικά απτά αποτελέσματα. Η δημιουργία κινήτρων για περισσότερες και συντο- νισμένες «πράσινες» πρακτικές στα ξενοδοχεία, η καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης, καθώς επίσης κι η επαγγελματική κατάρτιση κι αύξηση της απόδοσης στους τομείς του Οργανισμού απο- τελούν προσωπικό μου όραμα. Στο ίδιο πλαίσιο σκέψης, η αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλι- σμού κι η ανάδειξη της εξειδίκευσης εκτιμώ πως αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την επίτευξη ακόμη καλύτερων όσο κι άμεσων αποτελεσμά- των! Επιπροσθέτως, σε συνεργασία με το Υπουρ- γείο Παιδείας, πρότεινα να εισαχθούν κι εκπαιδευ- τικές δράσεις για έννοιες όπως «φιλοξενία» και «τουρισμός» στα σχολεία της χώρας μας. Αν μη τι άλλο, θεωρώ ως εξαιρετικά σημαντική κίνηση την καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης κι υπεύ- θυνης διαχείρισης. Πόσο μάλλον, από τη στιγμή κατά την οποία αυτό αφορά μια χώρα όπως η Ελ- λάδα, η οποία ζει -εν πολλοίς- από τον τουρισμό. Τα ερεθίσματα πιστεύω ότι πρέπει να δίνονται από μικρή ηλικία. Παράλληλα, εξίσου σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης είναι η βιωσιμότητα, κα- θώς και η προστασία του περιβάλλοντος. Το budget / προϋπολογισμός που καλείστε να διαχειριστείτε φέτος σε τι ποσό ανέρχεται; Θε- ωρείτε πως είναι επαρκές; Υπάρχει κάποια πρό- βλεψη για την τυχόν ενίσχυση / αύξησή του; Το 2019 ο ΕΟΤ υπέστη μειώσεις στον προ- ϋπολογισμό του και τα έσοδά του μειώθηκαν σημαντικά, λόγω της μείωσης του ποσοστού που λαμβάνει από το κράτος, μέσω των τελών από τα καζίνο. Επίσης, για το 2020 η χρηματοδότηση από το ΠΔΕ είναι μειωμένη, όμως σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού υπάρχει αισιοδοξία για περαιτέρω ενίσχυση από το Υπουργείο Οικο- νομικών. Ο ΕΟΤ επιδιώκει τη διαφημιστική προ- βολή σε διεθνή Μέσα, την παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και για αυτό το λόγο ήδη έχει εγκριθεί η διαφήμιση του πρώτου τετραμήνου που είναι ση- μαντική, καθώς και το πρόγραμμα συμμετοχής σε εκθέσεις για το 2020. Σίγουρα, όσο περισσότερα τα έσοδα τόσο περισσότερες κι οι δυνατότητες, για αυτό κι επιδιώκουμε την ενίσχυση των κονδυ- λίων. Όμως, ήδη ο σχεδιασμός κι η λειτουργία μας κινείται σε ποιοτικότερη κι αποδοτικότερη διαχεί- ριση του παρόντος προϋπολογισμού. “ Κάθε Περιφέρεια ή περιο- χή που αναζητά μεγαλύτε- ρη ανάπτυξη οφείλει να εντοπί- σει και να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, διαμορφώ- νοντας το ανάλογο «προϊοντι- κό» περιεχόμενο και στίγμα. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=