Τουριστική Αγορά τ. 286

44 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ πως σε βάθος χρόνου οι Περιφέρειες οφείλουν να αναζητήσουν συνεργατικά σχήματα σε επίπεδο Περιφερειακής ανάπτυξης, στα οποία οι Δήμοι της Περιφέρειας, όλοι μαζί, τα επιμελητήρια, όλα μαζί, θα προβαίνουν σε μια ενιαία προβολή, αξιοποιώ- ντας έναν κοινό «κουμπαρά», αντί να αναλώνονται σε πολλές, αποσπασματικές όσο και δίχως στόχευ- ση ενέργειες. Τα παραδείγματα της Ρόδου και της Χαλκιδικής είναι ενδεικτικά των δυνατοτήτων, της δυναμικής και των πλεονεκτημάτων που δύναται να προκύψουν για όσους προορισμούς ενστερνιστούν την εν λόγω λογική. Πλέον, το ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα και το Return On Investment (RΟΙ) κάθε δράσης ή καμπάνιας προβολής στην οποία προβαίνουν και υλοποιούν. Το μεταναστευτικό ζήτημα μπορεί να απασχο- λεί ολόκληρη τη χώρα, αλλά πρωτίστως κλυ- δωνίζει τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα οποία και υποδέχονται τεράστιο αριθμό προσφύγων και λαθρομεταναστών. Κάτι που έχει ως αποτέ- λεσμα τη διατάραξη της ισόρροπης ανάπτυξής τους, επιδρώντας αρνητικά και στον τουριστι- κό κλάδο. Υπάρχουν σκέψεις για τη στήριξη των πληττόμενων από το ζήτημα νησιών; Αποτελεί αναντίρρητη πραγματικότητα το γε- γονός ότι ορισμένα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Σάμος, Μυτιλήνη, Χίος, Λήμνος, Κως, Λέρος) έχουν «σηκώσει» δυσανάλογα μεγάλο βάρος, όχι μόνο των εισερχόμενων ροών, αλλά και της συνολικότε- ρης διαχείρισης του όλου προβλήματος. Πραγματι- κότητα που έχει επηρεάσει και την τουριστική τους έκφανση. Υπό αυτό το πρίσμα και σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, εξετάσαμε επιμέρους σχεδιασμούς και σενάρια, τα οποία με τη σειρά τους αφενός μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην επίτευξη της ανάσχεσης της πτωτικής πορεί- ας των συνδεόμενων με τον τουρισμό μεγεθών και δεικτών, αφετέρου να επιτύχουν τη σταδιακή ανά- κτησή τους. Ως ΕΟΤ προτείναμε και εντός του Φε- βρουαρίου θα παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη, όσο κι απόλυτα κοστολογημένη πρόταση, αναφο- ρικά με την υλοποίηση μιας ειδικής καμπάνιας στο εξωτερικό αποκλειστικά για τα προαναφερθέντα νησιά, με απώτερο σκοπό να αναδείξουμε και να προβάλλουμε έντονα την τουριστική πλευρά των εν λόγω προορισμών. Ουσιαστικά, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, θα επιχειρήσουμε να… ξαναθυμήσουμε στο διεθνές τουριστικό στερέωμα τις ομορφιές, τις γεύσεις, τα αρώματα, τις εμπει- ρίες που εξασφαλίζουν στους επισκέπτες τα εν λόγω νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η συγκεκριμένη καμπάνια θα έχει συγκεκριμένη στόχευση σε ό,τι αφορά τις αγορές, καθώς θα απευθύνεται στο κοι- νό που απώλεσαν λόγω και της μεταναστευτικής κρίσης. Την ίδια στιγμή, θα τονίζεται πως τόσο τα εν λόγω νησιά, όσο κι η χώρα μας στην ολότητά της παραμένει μια εξαιρετικά ασφαλής επιλογή. Παράλληλα, τα νησιά που έχουν πληγεί από το με- ταναστευτικό θα μπορούν να λάβουν μέρος εντε- λώς δωρεάν σε όσες εκθέσεις συμμετέχει ο ΕΟΤ και ταιριάζουν με το τουριστικό τους προφίλ, ενώ ποσοστό της τάξεως του 15% του συνολικού αριθ- μού εκστρατειών ταξιδιών εξοικείωσης (fam trips) που σχεδιάζει και διοργανώνει ο Οργανισμός θα κατευθυνθούν προς αυτά τα νησιά. Στις πρόσφατες εκθέσεις που συμμετείχαμε, η διοίκηση του ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού προχώρησαν σε συζητή- σεις με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, σε μια προσπάθεια επαναδραστηριοποίησης κατά το δυνατόν περισσότερων εξ αυτών στα 4-5 νησιά του Βορείου Αιγαίου. • ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ “ Θέλουμε να δομήσουμε τον ΕΟΤ του 21ου αιώνα, που θα έχει σημαντικό βαθμό παρέμβασης στη διεθνή τουριστική βιομηχανία, ενώ θα διέπεται από τη λογική της προώθησης συμπράξεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=