Τουριστική Αγορά τ. 286

66 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ οδήγησε να δραστηριοποιηθούμε και σε αυτόν τον τομέα. Πάντοτε, με την προσω- ποποιημένη χροιά ανά επιχείρηση, η οποία προκύπτει κατόπιν ενδελεχούς ανάλυσης των αναγκών της, καθώς στον τομέα της εκπαίδευσης, και δη της επαγγελματικής, ισχύει σε απόλυτο βαθμό η αγγλοσαξωνική ρήση: “One size doesn’t fit all”. Πλέον, βρι- σκόμαστε στη διαδικασία κατά την οποία επιχειρούμε να βελτιώσουμε το candidate experience, ήτοι την εμπειρία του εργα- ζομένου! Πρόκειται για μια καθιερωμένη, πλέον, πρακτική στο εξωτερικό, την οποία επιδιώκουμε να καταστήσουμε γνωστή και στους κόλπους των Ελλήνων ξενοδό- χων. Αφορά, ουσιαστικά, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν οι τουριστικές επιχειρή- σεις μια συνολικότερη πορεία καριέρας, η οποία ξεκινά από τη στιγμή που γνωρίζουν τον υποψήφιο εργαζόμενό τους μέχρι το πώς θα τον κάνουν engaged στην καθημε- ρινότητά τους και πώς θα τον πείσουν να παραμείνει στις τάξεις τους» , σημειώνει η Κατερίνα Σαντίκου. Έρχεται η αυτοματοποιημένη διαδικασία matching εργοδοτών - εργαζομένων Παράλληλα, η Workathlon φροντίζει για την αποδοτική κι ιδιαίτερα δυναμική διαδικασία που ακολουθεί στο recruiting για λογαριασμό των πελατών της, αξιο- ποιώντας έντονα τα ψηφιακά κανάλια, διαχέοντας τις αγγελίες σε κανάλια που ταιριάζουν με το προφίλ του προσωπι- κού που αναζητούν, βάσει της λειτουρ- γίας εξειδικευμένων αλγόριθμων, εκτός φυσικά από το δικό της website. Σημα- ντική βαρύτητα δίνεται και στο περιεχό- μενο της αγγελίας. Κι αυτό, καθώς όπως επισημαίνει η Founder και Managing Director της Workathlon: «Αυτή θα πρέπει να αναφέρει ευκρινώς τα απαιτούμενα skills από την πλευρά του υποψήφιου και να παρουσιάζει αναλυτικά τις προσφε- ρόμενες παροχές: από τον μισθό μέχρι τις συνθήκες διαμονής, τη διατροφή, την εκπαίδευση, την προμήθεια συγκεκριμένης στολής του ξενοδοχείου κ.ο.κ. Επιπρο- σθέτως, δείχνουμε αυξημένη προσοχή κι επαγγελματισμό στη συνολικότερη διαδικασία αντιμετώπισης του υποψήφιου εργαζομένου, από τη στιγμή της λήψης του βιογραφικού σημειώματος και κατ’ επέ- κταση της έκφρασης ενδιαφέροντος από μέρους του. Για παράδειγμα, ο candidate γνωρίζει ανά στιγμή το status στο οποίο βρίσκεται η αίτηση εργασίας του, ενώ ακόμη και αν η επιχείρηση δεν προχωρήσει στην πρόσληψή του, ενημερώνεται μέσω e-mail για θέσεις που υπάρχουν ανοικτές σε άλλα ξενοδοχεία κ.ά. Δίνουμε ξεχω- ριστή σημασία σε δύο παράγοντες, την ποιότητα και το time to hire, καθώς μέσω αυτών αφενός εντοπίζουμε υποψήφιους εργαζόμενους που ταιριάζουν με τα ζητού- μενα requirements, αφετέρου σε σαφώς πιο περιορισμένο χρόνο, έναντι με ό,τι βίωναν οι επιχειρήσεις κατά το παρελθόν». ΗWorathlon, όμως, έχει προχωρήσει κι ένα βήμα παραπέρα, καθώς αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία, μέσω των οποίων αναλύει κι αποκτά μια εικόνα σχετικά με το ποια βιογραφικά έχουν μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας σε συγκεκριμένες θέ- σεις. Κάτι, που βοηθά τα στελέχη της να προσδιορίσουν και να καθορίσουν εκ των προτέρων, με αυξημένα ποσοστά ακρίβειας, τα ιδανικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας candidate λ.χ. για να καλύψει τη θέση του ρεσε- ψιονίστ ή του μαιτρ. Μάλιστα, οι προ- σπάθειες της Workathlon συνεχίζονται ακατάπαυστα στην εξέλιξη πρόσθετων αλγορίθμων που ενισχύουν την «ευφυή» λειτουργία, ώστε μέχρι το τέλος του τρέ- χοντος έτους να έχει πετύχει την αυτομα- τοποιημένη διαδικασία matching μεταξύ εργοδοτών κι εργαζομένων! Κάτι, που θα συμβάλλει καταλυτικά, ώστε από τη μια πλευρά οι τουριστικές επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν στις τάξεις τους υπαλ- λήλους που ταιριάζουν απόλυτα με το επιθυμητό job description, από την άλλη πλευρά, οι τελευταίοι να απολαμβάνουν μια θετική εμπειρία, γνωρίζοντας πως το βιογραφικό τους δεν θα παραμείνει κάπου… παραπεταμένο, σε μια στοίβα με ακόμη 100-120 CVs, τα οποία είναι – σχεδόν- αδύνατον το Human Resources στέλεχος να σταθμίσει αποτελεσματικά, να αξιολογήσει αντικειμενικά κι εν τέλει να επιλέξει τον υποψήφιο που ταιριάζει με την αντίστοιχη θέση. Μεγέθη-ρεκόρ για τις Ημέρες Καριέρας Μια από τις ενέργειες που υλοποιεί η Workathlon αφορά τη διοργάνωση της εκδήλωσης Ημέρες Καριέρας στην Αθή- να, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, όπου ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να έρθουν άμεσα και σε απευ- θείας επαφή με υποψήφιους εργαζομέ- νους. Μάλιστα, οι τελευταίοι συναντούν τους HR managers των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και προσπαθούν ουσιαστι- κά σε 5 λεπτά, ως ένα άλλο speed date, να τους «πείσουν» σχετικά με το γιατί θα πρέπει να προγραμματίσουν την ίδια στιγμή μια δεύτερη, πιο αναλυτική συ- νάντηση-συνέντευξη. Πρόκειται για μια διαδικασία που έχει στεφθεί από εντυ- πωσιακή επιτυχία, καθώς στη Θεσσαλο- νίκη συμμετέχουν κατά μέσο όρο 1.500 candidates, ενώ στις άλλες δύο περιοχές 1.000-1.100. • HANDS ON “ Πλέον, βρισκόμαστε στη διαδικασία κατά την οποία επιχειρούμε να βελτιώσουμε το candidate experience, ήτοι την εμπειρία του εργαζομένου! ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=