Τουριστική Αγορά τ. 289

6 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Εισηγήθηκε τη χαλάρωση των υγειονομικών πρωτο- κόλλων για τον Συνεδριακό Τουρισμό o υπουργός Του- ρισμού, Β. Κικίλιας, στην Επιτροπή Εμπειρογνωμό- νων. Στόχο αποτελεί η Ελλά- δα να είναι πρωτοπόρος στην επανεκκίνηση του Συνεδρια- κού Τουρισμού. Ενός τουρι- στικού τομέα που επλήγη βα- θύτατα και αργεί να ανακάμ- ψει. Την πρόθεσή του αυτή ανέφερε αρχικά ο υπουργός, σε εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Αντέννα. Η Επιτροπή άλλαξε τα πρω- τόκολλα, επιτρέποντας μέχρι και 100% πληρότητα στις αί- θουσες εμβολιασμένων πο- λιτών στα συνέδρια και στα εκθεσιακά κέντρα. Οι αλλα- γές, επίσης, αφορούν στο ότι δεν θα είναι πλέον υποχρεω- τική η διεξαγωγή συνεδρίων με live streaming και θα επι- τρέπεται η διανομή έντυπου και συνεδριακού υλικού. Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να δράσουν θετικά στην επά- νοδο των συνεδρίων στην κανονικότητα. Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη συνεργα- σίας όλων, για την ανάκαμψη του τουρισμού. «Κυβέρνηση, κόμματα, διοικήσεις ομοσπον- διών και συλλόγων να κλει- στούμε σε ένα ξενοδοχείο και να λάβουμε αποφάσεις που θα υλοποιηθούν στο ακέραιο, μέσα από μια “συμφωνία κυρί- ων”». Πρέπει να είμαστε έτοιμοι την 1η Μαρτίου. Εργαζόμαστε για υψηλού επιπέδου τουρισμό που θα γυρίσει εισόδημα στη μέση ελληνική οικογένεια. «Ο ελληνικός τουρισμός που είναι η ατμομηχανή της ελληνι- κής οικονομίας, έδωσε έσοδα στη μέση ελληνική οικογένεια και παραπάνω έσοδα στην ελ- ληνική οικονομία για το 2021. Οι προβλέψεις ήταν για 5-6 δις ευρώ για το 2021 και φτάσαμε στα 10,5-11 δις ευρώ έσοδα» , σημείωσε μεταξύ άλλων. Aλλαγή πρωτοκόλλων στον Συνεδριακό Τουρισμό «Οι βιώσιμες και σύγχρονες μεταφορές αποτελούν προ- ϋπόθεση για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού» , τόνισε ο γ.γ. του ΕΟΤ, Δημή- τρης Φραγκάκης, κατά τη συ- νάντηση εργασίας που είχε με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Βασίλη Μαραγκάκη και το μέλος της Πανελλήνιας Ομο- σπονδίας Ταξί, Ηλία Καραπα- τάκη. Η συνάντηση πραγματο- ποιήθηκε σε πολύ καλό κλί- μα, στα γραφεία του Οργανι- σμού στην Αθήνα, όπου συ- ζητήθηκαν τρέχοντα θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Μεταξύ αυτών, οι προοπτικές της επικείμενης τουριστικής σεζόν καθώς και η προετοι- μασία η οποία γίνεται από το υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ, προκειμένου φέτος να επιτευχθούν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για τον του- ρισμό μας σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Φραγκάκης ενημερώθηκε για σημαντικά αιτήματα του κλάδου, όπως είναι η πορεία αντικατάστα- σης των συμβατικών ταξί με πολυθέσια, η ενίσχυση των κινήτρων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στα ταξί, καθώς και θέματα που αφο- ρούν τους ελέγχους και την κατά το δυνατόν βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσι- ών προς τους ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Ελλάδα. Την πρώτη θέση στη δε- κάδα με τα πιο επιδραστι- κά άτομα στην κατηγορία Top Hoteliers (Hotels and Venues) της Νέας Ευρώπης για το 2021 κατέκτησε ο διευ- θύνων σύμβουλος της ΔΕΘ- Helexpo, Κυριάκος Ποζρικί- δης, στο πλαίσιο ψηφοφορίας που διενήργησε το «Kongres Magazine» για τους influencers της βιομηχανίας συναντήσεων, εκδηλώσεων και συνεδρίων. H επίδοση του κ. Ποζρικίδη ήταν 4,81 με άριστα το 5 και ξεχώρι- σε μεταξύ σημαντικών επαγ- γελματιών του κλάδου των ξε- νοδοχείων και των εκθέσεων και των συνεδρίων. Τη συνολι- κή λίστα των influencers είδαν 6.832 άτομα, ενώ ψήφισαν για την τελική κατάταξη 1.711. Κορυφαίος Influencer ο Κυριάκος Ποζρικίδης Δ. Φραγκάκης: Προϋπόθεση οι βιώσιμες μεταφορές

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=