Page 12 - Food Service τ. 113

επικαιρότητα
12
FOOD
Service
Κάθε ποτήρι Άμστελ περιέχει
μία ελληνική ιστορία που γρά-
φεται με το μεράκι των Ελλή-
νων και την υψηλή ποιότητα
των αγαθών του τόπου μας.
Από την ιστορία της Άμστελ
στην Ελλάδα εμπνέεται η νέα
επικοινωνιακή καμπάνια της, η
οποία, σύμφωνα με την εται-
ρεία, «αναδεικνύει την ιδιαίτε-
ρη σχέση της μάρκας με τον
τόπο μας, όχι μόνο λόγω της
διαδικασίας παραγωγής της,
αφού φτιάχνεται τόσα χρόνια
με το δικό μας ελληνικό κριθά-
ρι και τα δικά μας χέρια στη δι-
κή μας γη, αλλά κυρίως λόγω
της συναισθηματικού δεσίμα-
τος που έχει με τους Έλληνες,
εδώ και περίπου 50 χρόνια!
Μέσα από ένα υπέροχο ταξίδι
από το παρελθόν στο παρόν, η
νέα ταινία της Άμστελ έρχεται
να μας θυμίσει πόσο δικά μας
θεωρούμε εμείς οι Έλληνες
όλα εκείνα που αγαπάμε.
Πολλές φορές μάλιστα φτά-
νουμε και στο σημείο να επινο-
ούμε διασκεδαστικές ιστορίες
για την προέλευση ονομάτων,
προσδίδοντάς τους ελληνικές
ρίζες με τον πιο ιδιαίτερο τρό-
πο. Γυρισμένη στο παραδοσια-
κό καφενείο ενός χωριού, η
νέα ταινία της Άμστελ αναζητά
με τον ίδιο διασκεδαστικό τρό-
πο και διάθεση τις “ελληνικές”
ρίζες του ονόματος Amstel.
Μία αστεία ιστορία που μας
θυμίζει πόσο δική μας μπίρα εί-
ναι η Άμστελ.
Η σταθερά εξαιρετική ποιότη-
τα της Άμστελ οφείλεται στις
διαλεκτές πρώτες ύλες της πα-
τρίδας μας. Βασικά συστατικά
για τη συνταγή επιτυχίας είναι
το ελληνικό κριθάρι, το οποίο η
Άμστελ προμηθεύεται από
αγρότες της Βόρειας και Κε-
ντρικής Ελλάδας μέσω προ-
γράμματος Συμβολαιακής Καλ-
λιέργειας, και, φυσικά, το νερό
του τόπου μας.» Τη νέα επικοι-
νωνιακή καμπάνια της Άμστελ
υπογράφει η διαφημιστική
εταιρεία Tribe, ενώ την παρα-
γωγή επιμελήθηκε η εταιρεία
παραγωγής Stefi.
Γιαούρτι με το κιλό... είναι το
concept του νέου self-service
καταστήματος OYO που άνοιξε
πρόσφατα στο Κορυδαλλό.
Ο επιχειρηματίας, κ. Γιώργος
Δάλμας, δημιουργώντας έναν
χώρο με ζωντανά χρώματα, ελ-
κυστικό και καλοκαιρινό αφήνει
τους πελάτες να «παίξουν» με
το frozen yogurt, επιλέγοντας οι
ίδιοι τη γεύση και την ποσότητα
που θέλουν να δοκιμάσουν και
έπειτα προσθέτοντας και διακο-
σμώντας τα κύπελλά τους με
μία πλειάδα από toppings! Για
τον εξοπλισμό του εν λόγω κα-
ταστήματος, ο κ. Δάλμας εμπι-
στεύθηκε την ποιότητα και τις
υπηρεσίες της Α. & Δ. ΒΑΡΑ-
ΝΑΚΗΣ, αγοράζοντας δύο με-
γάλες μηχανές παρασκευής
frozen yogurt των τριών γεύσε-
ων καθεμία του ιταλικού οίκου
TELME, οι οποίες καλύπτουν
απόλυτα τις απαιτήσεις του.
Νέο κατάστημα Frozen Yogurt
από την Α. & Δ. ΒΑρΑΝAκηΣ
Μία ελληνική ιστορία για την Άμστελ!
Η μοναστηριακή
κουζίνα
στο Λονδίνο
Ροφός με σπανάκι, ρεβιθο-
κεφτεδάκι βραστό με σάλ-
τσα κρεμμυδιού, κροκέτα
ταραμά με μάραθο και άλ-
λες νοστιμιές με σφραγίδα
Αγίου Όρους ήταν ορισμέ-
νες από τις γεύσεις που τα-
ξίδεψαν στο Λονδίνο και πα-
ρουσιάστηκαν στο εστιατό-
ριο του Jamie Oliver. Οι Λον-
δρέζοι είχαν τη μοναδική ευ-
καιρία να γνωρίσουν, να μυ-
ρίσουν, να γευθούν την ελ-
ληνική μοναστηριακή μεσο-
γειακή διατροφή του Αγίου
Όρους. Η παρουσίαση της
μοναστηριακής κουζίνας
πραγματοποιήθηκε από το
μοναχό Επιφάνιο τον Μυλο-
ποταμινό, στο πλαίσιο πα-
ρουσίασης του Mount Athos
Area Gourmet και του βιβλί-
ου μαγειρικής Η κουζίνα του
Αγίου Όρους, το οποίο έχει
μεταφραστεί και κυκλοφορεί
ήδη σε πολλά σημεία της Μ.
Βρετανίας. Ο π. Επιφάνιος
σε συνεργασία με τις Νανά
και Αθηνά Καμπούρα, ιδιο-
κτήτριες του εστιατορίου
Αθηνά στην πλατεία Σερβίων
Κοζάνης, παρουσίασαν μα-
γειρικές συνταγές από το βι-
βλίο του.
Η εκδήλωση πραγματοποιή-
θηκε στο Recipease του
Jamie Oliver, στο Notting
Hill του Λονδίνου στις 6 Νο-
εμβρίου 2012, αφήνοντας
τις καλύτερες εντυπώσεις
στους συμμετέχοντες.