Page 13 - Food Service τ. 113

FOOD
Service
13
επικαιρότητα
Με αφορμή τον εορτασμό των
20
χρόνων συνεχούς παρου-
σίας της MAKRO Cash & Carry
στην ελληνική αγορά, το κατά-
στημα του Κηφισού διοργάνω-
σε μία ξεχωριστή εκδήλωση
για όλους τους επαγγελματίες
του επισιτισμού. Το Σάββατο 3
Νοεμβρίου, στο κατάστημα
της MAKRO στον Κηφισό, από
τις 12:00 έως τις 16:00, τα ΙΕΚ
Ξυνή Γλυφάδας σε συνεργα-
σία με το περιοδικό Food
Service μαγείρεψαν ζωντανά
και προσέφεραν στους επισκέ-
πτες γλυκιές παρασκευές με
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
MAKRO. H έμπειρη ομάδα των
chef και patissier του ΙΕΚ Ξυνή
Γλυφάδας με την καθοδήγηση
της επιστημονικής ομάδας του
Food Service παρουσίασαν
κλασικά γλυκά πιάτα σε ενδια-
φέρουσες παραλλαγές με μο-
ναδικές προτάσεις food styling.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της
εκδήλωσης, οι επισκέπτες της
MAKRO Cash & Carry στον Κη-
φισό είχαν την ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουν ζωντανά τη
βήμα προς βήμα δημιουργία
των πιάτων και να «εκπαιδευ-
θούν» σε συνεργασία με επαγ-
γελματίες του επισιτισμού σε
ανάλυση κόστους των προτει-
νόμενων πιάτων.
Τέλος, οι επισκέπτες καθ’ όλη
τη διάρκεια της εκδήλωσης
πραγματοποίησαν γευστικές
δοκιμές των παρασκευών με
τα μοναδικής ποιότητας προϊό-
ντα ιδιωτικής ετικέτας MAKRO
Cash & Carry.
Είκοσι χρόνια MAKro –
Είκοσι χρόνια συνέργειες
Όλα έχουν δρομολογηθεί ού-
τως ώστε ο Χάρτης των Γεύσε-
ων, η πιο σημαντική ετήσια συ-
νάντηση του κόσμου του κρα-
σιού στη Θεσσαλονίκη, να απο-
τελέσει, το Σαββατοκύριακο 1
και 2 Δεκεμβρίου, για άλλη μία
φορά το οινικό γεγονός-πρω-
ταγωνιστή της χρονιάς. Κάθε
Δεκέμβριο, οινοποιοί από τις
σημαντικότερες αμπελουργι-
κές περιοχές της Ελλάδας,
αποσταγματοποιοί και εισαγω-
γείς οίνων δίνουν ραντεβού με
τους οινόφιλους και τους
επαγγελματίες του χώρου
στην Αποθήκη Γ’, για ένα ποιο-
τικό Σαββατοκύριακο αφιερω-
μένο στο κρασί και στα απο-
στάγματα. Φέτος, ο Χάρτης
των Γεύσεων προτείνει τερά-
στια ποικιλία κρασιών και απο-
σταγμάτων, προς γευστική δο-
κιμή σε καλαίσθητο, πολιτισμέ-
νο περιβάλλον. Φέτος, η έκθε-
ση θα γιορτάσει τη δέκατη
διοργάνωσή της με καινοτό-
μους πρωτοβουλίες και προτά-
σεις. Η πρωτοπορία που θα
εντυπωσιάσει και ταιριάζει
απόλυτα με το πνεύμα των
γιορτινών ημερών στις οποίες
θα πραγματοποιηθεί η έκθεση,
είναι το Wine Shop, το οποίο
δίνει στους επισκέπτες τη δυ-
νατότητα να αποκτήσουν άμε-
σα ορισμένες από τις φιάλες
που θα έχουν μόλις δοκιμάσει.
Οι παράλληλες εκδηλώσεις,
εκτός των άλλων, περιλαμβά-
νουν την ενότητα Γευστικές
Αρμονίες, με τους chef ξενοδο-
χείων της πόλης να παρουσιά-
ζουν γιορτινά πιάτα που θα
συνδυάσουν με ταιριαστά κρα-
σιά, ενώ το Wine Plus Quiz θα
τσεκάρει τις οινικές γνώσεις
τους. Ο Χάρτης των Γεύσεων
ετοιμάζεται με προσοχή και
συνέπεια προς τους εκθέτες
και το πλήθος των επαγγελμα-
τιών και καταναλωτών που τον
περιμένουν με ανυπομονησία.
Δέκατος Χάρτης των Γεύσεων
Νέες προσφορές
από την
e-food.gr
To e-food.gr δεν σταματά να
εκπλήσσει με τις πρωτοπορια-
κές ιδέες του. Έχοντας δια-
γράψει μία επιτυχημένη πο-
ρεία στην Αθήνα και στη Θεσ-
σαλονίκη, τo e-food.gr επεκτά-
θηκε και στην Πάτρα, αποδει-
κνύοντας περίτρανα ότι σε πε-
ριόδους κρίσης κάποια επιχει-
ρηματικά εγχειρήματα εξελίσ-
σονται σε μεγάλες ευκαιρίες,
στις οποίες θα πρέπει κάποιος
να έχει διάθεση και σημαντικό
χρόνο να αφιερώσει, όπως
έχουν δηλώσει οι συνιδρυτές
του, κ.κ. Απόστολος Αποστο-
λάκης και Παμίνος Κυρκίνης.
Η Ιωνική Σφολιάτα
στη SIAL
Η Ιωνική Σφολιάτα ΑΕ δεν
λείπει ποτέ από τις μεγαλύ-
τερες εκθέσεις παγκοσμίως.
Αυτήν τη φορά ταξίδεψε στη
Γαλλία και συγκεκριμένα στο
Παρίσι για την έκθεση SIAL.
Η Ιωνική Σφολιάτα έδωσε δυ-
ναμικά το «παρών», προσελ-
κύοντας εκατοντάδες επισκέ-
πτες με την παρουσία, τη
γεύση και την καινοτομία των
προϊόντων της. Απόδειξη αυ-
τού είναι το ότι στην τελική
φάση του διαγωνισμού και-
νοτομίας πέρασε το προϊόν
της σειράς Ioniki Filosophy,
Filo Mini Rolls Dolmades with
Extra Virgin Olive Oil.
Όπως αναφέρει η εταιρεία
σε σχετική ανακοίνωση:
«
Γνωρίζοντας από κοντά συ-
νεργάτες και δημιουργώντας
σημαντικές επαφές με νέους,
ανεβάσαμε τον πήχη στην
ανάπτυξη του τομέα πωλήσε-
ων έχοντας ήδη διεισδύσει
σε σημαντικές διεθνείς αγο-
ρές με στόχο την ενδυνάμω-
ση της παρουσίας μας σε
ακόμη περισσότερες.»