Page 14 - Food Service τ. 113

14
FOOD
Service
επικαιρότητα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της
τελευταίας ενημέρωσης που
δόθηκαν στη δημοσιότητα από
τον Οργανισμό Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ), Agro-
cert, ο Οργανισμός Επιθεώρη-
σης και Πιστοποίησης TÜV
Hellas αναδεικνύεται ως ηγέ-
της στην αγορά στον τομέα
της πιστοποίησης του Συστή-
ματος Ολοκληρωμένης Διαχεί-
ρισης στη Φυτική Παραγωγή
(
AGRO 2), καταλαμβάνοντας
την πρώτη θέση σε αριθμό πι-
στοποιήσεων ανάμεσα σε 12
φορείς.
Η TÜV Hellas έχει πιστοποιήσει
με βάση το πρότυπο AGRO 2,
120
διαφορετικούς φορείς, συ-
νεταιρισμούς ή μεμονωμένους
παραγωγούς, οι οποίοι αντι-
στοιχούν συνολικά σε περισσό-
τερους από 45.000 παραγω-
γούς με 1.293.617,98 στρέμμα-
τα καλλιεργήσιμης έκτασης,
στοιχεία που ισοδυναμούν με
το 28,7% των πιστοποιημένων
γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η
επιτυχία αυτή αποτελεί ιδιαίτε-
ρα σημαντική αναγνώριση για
την TÜV Hellas, καθώς πρόκει-
ται για δημόσια παρουσίαση
αναλυτικών αριθμητικών στοι-
χείων στο σύνολο της χώρας
από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω
του ΟΠΕΓΕΠ, ενώ ταυτόχρονα
επιβεβαιώνει με αδιάσειστα
στοιχεία την ηγέτιδα θέση της
στην πιστοποίηση του αγροτο-
διατροφικού τομέα. Παράλλη-
λα, επιβραβεύεται η στρατηγι-
κή και η φιλοσοφία του Οργα-
νισμού για την υποστήριξη της
ποιότητας της ελληνικής παρα-
γωγής μέσω της πιστοποίησης
από ανεξάρτητο Διαπιστευμέ-
νο Οργανισμό Πιστοποίησης,
προσδίδοντας προστιθέμενη
αξία στο τελικό προϊόν. Η TÜV
Hellas, αναγνωρίζοντας τις ση-
μαντικές εξελίξεις στον αγροτι-
κό τομέα, προχώρησε το 2002
στη σύσταση της εξειδικευμέ-
νης Διεύθυνσης Agrisystems,
με στόχο την κάλυψη των ανα-
γκών διασφάλισης της ποιότη-
τας στον πρωτογενή τομέα.
Η Διεύθυνση Agrisystems της
TÜV Hellas καλύπτει πιστοποιή-
σεις και επιθεωρήσεις με διαπι-
στεύσεις στην Ολοκληρωμένη
Διαχείριση στη Φυτική Παρα-
γωγή (AGRO 2, GlobalG.A.P)
και στη Ζωική Παραγωγή
(
Agro 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), στα
Συστήματα Διαχείρισης (ISO
9001:2008,
ISO 22000:2005,
ISO 14001:2004), στα Ιδιωτικά
Πρωτόκολλα (BRC, IFS, GMO
Control, Πιστοποίηση Ιχνηλα-
σιμότητας, CO2 emission) και
στην Εκπαίδευση.
Επίσης, ο Οργανισμός, αντα-
ποκρινόμενος στις απαιτήσεις
του τομέα παραγωγής τροφί-
μων, διεύρυνε το πεδίο δρα-
στηριοτήτων του, παρέχοντας
την υπηρεσία ελέγχου και πι-
στοποίησης Βιολογικών Προϊό-
ντων.
Η TÜV Hellas, προκειμένου να
ανταποκριθεί άμεσα στις απαι-
τήσεις, εκτός από την Αθήνα,
διατηρεί γραφεία στη Θεσσα-
λονίκη, και το Ηράκλειο Κρή-
της, καθώς και δίκτυο εκπρο-
σώπων σε όλες τις μεγάλες
πόλεις της Ελλάδας. Επιπλέον,
καλύπτει τον ευρύτερο χώρο
της Ανατολικής Μεσογείου και
των Βαλκανικών χωρών, με θυ-
γατρικές εταιρείες στο Λίβανο,
στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και
στην Τουρκία.
H Tetra Pak, η κορυφαία εται-
ρεία λύσεων επεξεργασίας και
συσκευασίας υγρών τροφίμων
στον κόσμο, συμπληρώνει φέ-
τος 60 χρόνια δραστηριοποίη-
σης. Από το 1952 έως σήμερα,
η Tetra Pak επενδύει σταθερά
στην έρευνα και την καινοτομία
παγκοσμίως, παρουσιάζοντας
διαρκώς πρωτοποριακές τε-
χνολογίες και νέα προϊόντα με
στόχο την ασφαλή διάθεση
τροφίμων σε όλο τον κόσμο και
την κάλυψη των αναγκών της
βιομηχανίας τροφίμων και των
καταναλωτών για σύγχρονες
λύσεις συσκευασίας.
Παράλληλα, εφαρμόζει πρωτο-
πόρους δράσεις για την προ-
στασία του περιβάλλοντος σε
ολόκληρη την αλυσίδα παρα-
γωγής και πραγματοποιεί προ-
γράμματα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης σε όλες τις χώρες
όπου δραστηριοποιείται.
Mε αφορμή τον εορτασμό των
60
χρόνων και με στόχο να τι-
μήσει τη συμβολή των ανθρώ-
πων της μέχρι σήμερα, η Tetra
Pak ξεκινά μία δημιουργική
αναδρομή στις μεγαλύτερες
καινοτομίες της μέσα από μία
σειρά βίντεο που αναλαμβά-
νουν να παρουσιάσουν οι ίδιοι
οι εργαζόμενοι.
Τα βίντεο με τίτλο Ιστορίες Και-
νοτομίας θα προβάλλονται κατά
τη διάρκεια των επόμενων 12
μηνών στην ιστοσελίδα
O διευθύνων σύμβουλος της
Tetra Pak, κ. Dennis Jönsson,
δήλωσε σχετικά: «Εδώ και 60
χρόνια, η Tetra Pak βασίζεται
στην αρχή πως η καινοτομία
πρέπει να κάνει τη ζωή των αν-
θρώπων καλύτερη.
Τα προϊόντα, τα επιτεύγματά
μας στην ασφάλεια τροφίμων,
οι περιβαλλοντικές δράσεις και
τα κοινωνικά προγράμματά
μας αποτελούν ζωντανά παρα-
δείγματα των καινοτομιών μας
που έχουν αντίκτυπο σε εκα-
τομμύρια κόσμου παγκοσμίως.
Η σειρά Ιστορίες Καινοτομίας
τιμά όλους όσοι συνέβαλαν σε
αυτές, δίνοντάς τους τη δυνα-
τότητα να μοιραστούν την προ-
σωπική τους εμπειρία.»
Εξήντα χρόνια καινοτομίας Tetra Pak!
H TÜV HeLLAS στην πρώτη θέση