Page 21 - Food Service τ. 113

τάλλιο στις αποσκευές τους για
τις επιδόσεις τους στο διαγωνι-
σμό στις κατηγορίες της ζεστής
κουζίνας και της κρύας. Όπως
δήλωσε ο αρχηγός της σουηδι-
κής αποστολής, Krister Dahl: «Η
ομάδα μας έκανε την καλύτερη
εμφάνιση των τελευταίων ετών.
Είχα το προνόμιο να εργαστώ
με ανθρώπους γεμάτους δημι-
ουργικότητα και ομαδικό πνεύ-
μα». Ο ίδιος ο Dahl έχει κερδίσει
τα περισσότερα μετάλλια στην
ιστορία των Ολυμπιακών Αγώ-
νων Γαστρονομίας με την πρώ-
τη επιτυχία του το 1996, ως μέ-
λος της εθνικής ομάδας νέων
της Σουηδίας. Η σουηδική ομά-
δα, σχολιάζοντας τη νίκη της,
έγραψε στην ιστοσελίδα της: «Η
σουηδική κουζίνα έγινε γνωστή
σε όλο τον κόσμο λόγω αυτής
της επιτυχίας». Η εθνική ομάδα
της Σουηδίας έχει κερδίσει ξα-
νά χρυσό στους Ολυμπιακούς
της γαστρονομίας το 2000, το
2004
και το χάλκινο το 2008. Τη
δεκάδα συμπληρώνουν η Νορ-
βηγία, η Γερμανία, ο Καναδάς, η
Ελβετία, οι ΗΠΑ, η Φινλανδία, η
Ολλανδία, η Αυστραλία και η Ια-
πωνία.
Η ελληνική
αποστολή
Στην Ερφούρτη της Γερμα-
νίας βρέθηκε και η Ομοσπονδία
Αρχιμαγείρων Ελλάδος με την
ARTION για να συμμετάσχει
στους Ολυμπιακούς Μαγειρικής
(
IKA/Culinary Olympics) και να
προωθήσει μέσα από την ελλη-
νική συμμετοχή τη διοργάνωση
του 37ου Παγκόσμιου Συνεδρί-
ου Αρχιμαγείρων της WACS το
2016
στην Αθήνα.
Το περίπτερο της ελληνικής
αποστολής, ντυμένο στα χρώ-
ματα της Ελλάδας, υποδέχθηκε
τους συμμετέχοντες chef, κα-
θώς και 24.000 επισκέπτες της
έκθεσης, με ένα θερμό καλωσό-
ρισμα στο λεγόμενο «δρόμο των
εθνών» της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Αρχιμαγείρων (WACS
Street of Nations), προσελκύο-
ντας εν δυνάμει συνέδρους για
το Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιμα-
γείρων της WACS που θα διεξα-
χθεί στην Αθήνα το 2016. Στην
Ερφούρτη, η Ομοσπονδία Αρχι-
μαγείρων Ελλάδος ήρθε σε επα-
φή με την Ομοσπονδία Αρχιμα-
γείρων της Νορβηγίας σχετικά
με τη συμμετοχή της ελληνικής
αποστολής στο επόμενο Παγκό-
σμιο Συνέδριο Γαστρονομίας
που θα διοργανώσει η σκανδινα-
βική χώρα το 2014, ενώ επιτεύ-
χθηκε παράλληλα διεθνής αδελ-
φοποίηση μεταξύ της ελληνικής
και της ιταλικής ομοσπονδίας
αρχιμαγείρων.
Η ομάδα της ARTION, μαζί με
μέλη της Ομοσπονδίας Αρχιμα-
γείρων Ελλάδος, προσέφεραν
στο κοινό ενημερωτικό υλικό και
κονκάρδες του Athens Conve-
ntion Bureau για την Αθήνα, ένα
ειδικό για τη συγκεκριμένη απο-
στολή έντυπο της ARTION με
προτεινόμενες εκδρομές και
δράσεις αναψυχής στην πρω-
τεύουσα, ενώ την ίδια ώρα διατί-
θεντο ελληνικά εδέσματα, ευγε-
νική χορηγία ελληνικών εταιρει-
ών, που δελέασαν γευστικά
τους συμμετέχοντες: κουλούρια
και παξιμάδια Μυτιλήνης, τυρί
Μεσσηνίας, παράγωγα τρούφας
από την Κομοτηνή και ελιές και
λάδι από την περιοχή της Χαλκι-
δικής. Η ελληνική αποστολή
απαρτιζόταν από 20 μέλη, αρχι-
μάγειρες και αρχιζαχαροπλά-
στες απ’ όλη την Ελλάδα, κα-
θώς και τη συντονίστρια εται-
ρεία της διεκδίκησης του 37ου
Παγκόσμιου Συνεδρίου Αρχιμα-
γείρων της WACS, την ARTION
Conferences & Events.
Συνεχίστε να
μαγειρεύετε
Ο πρόεδρος της WACS, Gis-
sur Gudmundsson, αναφερόμε-
νος στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Γαστρονομίας, εξέδωσε σχετική
ανακοίνωση στην οποία αναφέ-
ρει τα εξής: «Οι τελευταίες
εβδομάδες ήταν πραγματικά
υπέροχες! Οι Oλυμπιακοί Αγώ-
νες Μαγειρικής μόλις ολοκλη-
ρώθηκαν με επιτυχία έπειτα από
τέσσερα χρόνια συνεχούς σχε-
διασμού. Συγχαρητήρια σε
όλους τους Γερμανούς chef, οι
οποίοι συνετέλεσαν στο να
πραγματοποιηθεί μία άψογη και
απόλυτα επιτυχημένη διοργάνω-
ση για τους chef απ’ όλο τον κό-
σμο. Συγχαρητήρια σε όλες τις
ομάδες και τα μέλη τους που
έδειξαν τον καλύτερο εαυτό
τους στη μαγειρική κοινωνία.
Συγχαρητήρια στη Σουηδία που
απέδειξε ότι βρίσκεται στην κο-
ρυφή της γαστρονομίας.
Διαγωνισμοί και μαγειρικές
επιδείξεις λαμβάνουν χώρα
σχεδόν καθημερινά σε όλο τον
κόσμο, καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Αυτό βοηθά στο να
αναβαθμίζεται το επάγγελμά
μας και ειλικρινά πιστεύω ότι
έχουμε πολλά ακόμη να περιμέ-
νουμε. Αλλάζουμε το επάγγελ-
μά μας και το επάγγελμα αλλά-
ζει εμάς, κάνοντάς μας καλύτε-
ρους. Μη σταματάτε, γιατί αυτό
είναι που μας κάνει να αγαπάμε
αυτό το επάγγελμα. Συνεχίστε
τη μαγειρική».
<
FOOD
Service
21
θέμα
'
'
Οι έξι Σουηδοί chef επέστρεψαν από τη διοργάνωση
της Ερφούρτης με το χρυσό μετάλλιο στις αποσκευές τους
για τις επιδόσεις τους στο διαγωνισμό.