Page 57 - Food Service τ. 113

Mεταξύ μας επικοινωνούμε στα Αγγλι-
κά. Στην αρχή ήταν για όλους μας πολύ
δύσκολο, αλλά όταν κατάφερα να τους
αποδείξω ότι μπορούμε να δουλέψουμε
αρμονικά και να έχουμε αποτελέσματα,
τότε και οι ίδιοι έδωσαν τον καλύτερο
εαυτό τους. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το
ότι βρίσκομαι σε μία πολυπολιτισμική
κουζίνα, γιατί και εγώ μαθαίνω μέσα από
αυτήν τη διαδικασία. Γνωρίζω και εκπαι-
δεύομαι σε νέες κουζίνες, νέες τεχνικές,
νέα υλικά. Το ίδιο συμβαίνει και με τους
συνεργάτες μου, οι οποίοι γεύονται και
εξοικειώνονται με την ελληνική κουζίνα,
με το ελαιόλαδο και με τα φρέσκα μυρω-
δικά που έχω στον κήπο του εστιατορίου.
Θα λέγατε ότι είστε μάγειρας ή
chef;
Όσο περνούν τα χρόνια, αντιλαμβάνο-
μαι ότι άλλο πράγμα είναι ο μάγειρας
και άλλο ο chef. Φυσικά, όλα ξεκινούν
από τη μαγειρική, αλλά οι απαιτήσεις
και οι υποχρεώσεις του chef είναι διαφο-
ρετικές από αυτές του μάγειρα. Ο chef
πρέπει να έχει οπωσδήποτε διοικητικές
γνώσεις και να αντιλαμβάνεται το κό-
στος των εργασιών μέσα σε μία κουζίνα.
Πρέπει να μπορεί να αφουγκράζεται
τους πελάτες, τους υπαλλήλους και
τους προμηθευτές, ώστε να τελειοποιή-
σει ένα σύνολο προϊόντων εστίασης.
Τι μπορούν να προσφέρουν οι
άλλες χώρες στους νέους επαγ-
γελματίες σε σύγκριση με την
Ελλάδα;
Επαγγελματικές ευκαιρίες και συνεχή
εξέλιξη, εμπειρίες και, φυσικά, ένα
άκρως ανταγωνιστικό εισόδημα.
Αναφορικά με την ελληνική κου-
ζίνα, ποια είναι η αντίληψη που
επικρατεί στη διεθνή κοινότητα
τόσο από μέρους των επαγγελμα-
τιών όσο και από πλευράς των
καταναλωτών;
Νομίζω πως η ελληνική κουζίνα και τα
ελληνικά προϊόντα είναι αρκετά, ας μου
επιτραπεί η έκφραση, παραμελημένα από
τους Έλληνες και, φυσικά, από εμάς τους
chef. Η ελληνική κουζίνα είναι διαδεδομέ-
νη στο εξωτερικό και αρκετά ελληνικά
προϊόντα βρίσκονται μεταξύ των καλύτε-
ρων του κόσμου Αν τα προωθήσουμε με
το σωστό τρόπο και σε συνδυασμό με την
κουζίνα μας, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε
να ζηλέψουμε σε τίποτε τις κουζίνες άλ-
λων χωρών. Αντίθετα, νομίζω πως μπο-
ρούμε να γίνουμε καλύτεροι.
Αν σας ζητούσαν να συμβουλεύ-
σετε τους συναδέλφους σας, τι
θα λέγατε;
Να επιλέγουν Έλληνες επαγγελμα-
τίες, ελληνικά προϊόντα και να προω-
θούν την κουζίνα μας με όσο το δυνατόν
πιο ευρηματικό τρόπο, ωραία παρουσία-
ση και λογικές τιμές. Το food styling εί-
ναι σημαντικό και πρέπει να το προσέ-
χουμε, και οι chef και οι ιδιοκτήτες, να
επενδύσουμε χρόνο σε εκπαίδευση και
ίσως σε εργαλεία.
Ποιες είναι, κατά τη γνώμη σας,
οι χώρες που αυτήν τη στιγμή βρί-
σκονται επικεφαλής της διε-
θνούς γαστρονομίας και γιατί;
Νομίζω πως μία χώρα είναι η Ισπανία,
καθώς έχει κάνει ό,τι μπορεί για να ανα-
πτύξει τη γαστρονομία και την κουζίνα
της. Από την άλλη, η Αμερική θεωρείται
πρωτοπόρος σε ιδέες και προϊόντα,
όπως και η Γαλλία, η οποία πιστεύω πως
είναι σταθερή αξία της γαστρονομίας.
Εδώ στη Σαουδική Αραβία αυτές οι
τρεις χώρες, καθώς και η Ιαπωνία, κυ-
ριαρχούν στην εγχώρια γαστρονομία.
Η συνεργασία μεταξύ παλαιών
και νεότερων chef πώς είναι;
Τη συνεργασία με τις παλαιότερες γε-
νιές θα τη χαρακτήριζα μάλλον δύσκο-
λη, καθώς η κουζίνα και η λογική της
έχουν αλλάξει κατά πολύ. Οι πληροφο-
ρίες είναι πολλές και πλέον πιο σαφείς
και συγκεκριμένες. Καθένας διαμορφώ-
νει εμπεριστατωμένη άποψη και δύσκο-
λα επηρεάζεται. Τα βιβλία, το Internet
και τα ειδικά σεμινάρια βοηθούν πάρα
πολύ στην εξέλιξη του μάγειρα. Πι-
στεύω όμως ότι οι νεότεροι έχουμε να
πάρουμε πολλά από τους μεγαλύτε-
ρους, γιατί η εμπειρία κερδίζεται μόνο
με κόπο και με τα χρόνια.
Ποια είναι η γνώμη σας για την
ελληνική γαστρονομία και τη
σταδιοδρομία της στις διεθνείς
αγορές;
Η ελληνική γαστρονομία είναι πολύ
ισχυρή στο εξωτερικό και εξαρτάται μό-
νο από εμάς τους ίδιους το πόσο θα την
ενδυναμώσουμε και θα την ενισχύσουμε
ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική. Η ελλη-
νική κουζίνα ξεχωρίζει και αυτό που τη
διαφοροποιεί είναι τα καλά προϊόντα, οι
δυνατές γεύσεις και η απλότητά της.
Ποιο θα είναι το επόμενο επαγ-
γελματικό βήμα σας;
Μάλλον άλλη μία περιπλάνηση στο
εξωτερικό με στόχο να αποκομίσω όσο
το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες. Εί-
ναι πολύ σημαντική η συνεργασία με επι-
χειρήσεις που επενδύουν στο προσωπικό
και το βοηθούν στην προσωπική εξέλιξή
του. Η ξενοδοχειακή εστίαση πιστεύω ότι
είναι πιο κοντά στον καταναλωτή και γι’
αυτόν το λόγο θα ήθελα να συνεχίσω να
εργάζομαι σε αυτόν τον κλάδο.
<
FOOD
Service
57
Νέοι & Γαστρονομία