Page 8 - Food Service τ. 113

FOOD
Service
8
πρώτο
πλάνο
Ο διεθνούς φήμης Ισπανός
chef José Andrés επιχειρεί να
αλλάξει την εικόνα που έχει η
αμερικανική κοινή γνώμη για
την ισπανική γαστρονομία. Γι’
αυτόν το σκοπό ο Andrés ξεκι-
νά στις ΗΠΑ την υλοποίηση
ενός νέου προγράμματος εκ-
μάθησης της ισπανικής κουζί-
νας με τίτλο Spanish Culinary
Art Course (Μαθήματα ισπανι-
κής μαγειρικής τέχνης).
Τα μαθήματα αναμένονται να
ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο
του 2013 στο Κέντρο Διεθνούς
Γαστρονομίας της Νέας Υόρ-
κης, με τον Ισπανό chef να δη-
λώνει ότι οι σπουδαστές θα
ανέλθουν σε χιλιάδες την προ-
σεχή δεκαετία. Όπως ο ίδιος
ανέφερε σε πρόσφατη συνέ-
ντευξη Τύπου: «Η ισπανική γα-
στρονομία έχει απεριόριστες
δυνατότητες. Όμως, για να γί-
νει περισσότερο γνωστή και να
ενισχυθούν οι εξαγωγές των εγ-
χώριων προϊόντων, είναι απα-
ραίτητη η συμβολή πολλών chef
και ιδιοκτητών εστιατορίων απ’
όλο τον κόσμο». Και προσθέτει:
«
Ελπίζω το Κέντρο Διεθνούς
Γαστρονομίας της Νέας Υόρ-
κης να μετατραπεί σε ένα σπίτι
για την ισπανική κουζίνα, όπου
οι σπουδαστές θα μοιράζονται
τη γνώση και τα όνειρα για την
εξέλιξή της. Εύχομαι να είναι η
αρχή για την είσοδο της ισπανι-
κής κουζίνας σε όλες τις μαγει-
ρικές σχολές του κόσμου». Ο
Andrés εκφράζει, τέλος, την
επιθυμία να εκπαιδεύει όχι μόνο
τους σπουδαστές, αλλά και
τους γαστρονομικούς συντά-
κτες, οι οποίοι συμβάλλουν
στην αύξηση της διεθνούς ζή-
τησης για τα ισπανικά προϊό-
ντα. Όραμα του ίδιου είναι η
αύξηση της απασχολησιμότη-
τας και η ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας της χώρας, του που
εκτιμά ότι θα επιτευχθούν μέσω
της περαιτέρω διάδοσης της
ισπανικής κουζίνας
n
ΙΣΠΑΝΙΑ
Η επανάσταση της ισπανικής γαστρονομίας
O Ηeston Blumenthal, «ο μά-
γος της μοριακής γαστρονο-
μίας» σύμφωνα με τις κριτικές,
έγινε ξανά θέμα συζήτησης
στη διεθνή γαστρονομική κοι-
νότητα με τα γευστικά επιτεύγ-
ματά του. Αυτήν τη φορά, ο
πολυβραβευμένος Blumenthal
κερδίζει τις εντυπώσεις με το
Meat Fruit, το οποίο οι ρεστο-
κριτικοί χαρακτηρίζουν ως πιά-
το-ναυαρχίδα στο μενού του
εστιατορίου του, Dinner by
Heston, στο Hyde Park του
Λονδίνου. Τo Meat Fruit είναι
ένα πιάτο λιτό στην εμφάνιση,
αλλά περίπλοκο στην εκτέλε-
ση. Ο Blumenthal σερβίρει
στους επισκέπτες του ένα μα-
νταρίνι, το οποίο όμως στο
εσωτερικό του «κρύβει» κοτό-
πουλο. Στην πραγματικότητα,
το Meat Fruit περιέχει ένα παρ-
φέ από συκωτάκια κοτόπου-
λου, ενώ τη φρουτένια όψη
επιτυγχάνει με ζελέ μανταρινι-
ού. Ο chef, προκειμένου να
αποδώσει στο μέγιστο την ει-
κόνα του φρούτου, το διακο-
σμεί με φύλλα εσπεριδοειδών.
Το πιάτο συμπληρώνει το φρε-
σκοψημένο ψωμί στη σχάρα.
Όπως αναφέρει ο ίδιος ο
Blumenthal οι επιρροές για τη
δημιουργία του συγκεκριμένου
μενού προέρχονται από την
ιστορική Βρετανία και συγκε-
κριμένα το Μεσαίωνα και η τι-
μή του Meat Fruit φθάνει στις
15
λίρες. H πρώτη γνωριμία
του πολυσυζητημένου πιάτου
με το ευρύ κοινό έγινε το 2009
από την τηλεοπτική εκπομπή
του chef, Heston Blumenthal's
Feasts, ένα επεισόδιο της οποί-
ας ήταν αφιερωμένο στη βρε-
τανική κουζίνα κατά τη διάρ-
κεια του Μεσαίωνα. Στην εν λό-
γω εκπομπή ο chef παρουσία-
σε ένα μπολ με διαφορετικά
Meat Fruits, για παράδειγμα,
μήλα γεμιστά με καπνιστό χοι-
ρινό και σταφύλια με ζαμπόν
Πάρμας.
n
ΛΟΝΔΙΝΟ
Ο Blumenthal στο Μεσαίωνα…
Κρέας
ή φρούτο;
Η ισπανική
γαστρονομία
ενισχύει την
οικονομία.
O chef José André