Τουριστική Αγορά τ. 278

38 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Με βάση σειρά μελετών καταδεικνύ­ εται πως όλες οι περιφέρειες μειώνουν τη σχέση του παραγόμενου ΑΕΠ τους σε σχέση με το ΑΕΠ της Αττικής. Την ίδια στιγμή, 10 από τις 13 περιφέ­ ρειες της χώρας μας εισφέρουν πλέον έως και κατά 17% λιγότερο στον σχημα­ τισμό του εθνικού ΑΕΠ το 2017 σε σχέση με το 2000. Όσο για την Αττική; Αυξάνει τη συνεισφορά της στον σχηματισμό του εθνικού ΑΕΠ κατά 5,5%! Ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο είναι και το γεγονός πως η Αττική το 2000 είχε υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από την Κεντρική Μακεδονία κατά 5.800 €, ενώ το 2016 υψηλότερο κατά 9.400 €! Επιπροσθέτως, 9 από τις 13 περιφέ­ ρειες μειώνουν διαχρονικά τη συμμε­ τοχή τους στην εθνική απασχόληση, σε ποσοστό μέχρι και –9,85%. Σε αντίθεση με την Αττική, η οποία αυξάνει τη συμ­ μετοχή της στο μέγεθος της συνολικής απασχόλησης κατά 3,71%... Τι προτείνει ο ΣΒΒΕ για την περιφερειακή σύγκλιση. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) έχει επεξεργαστεί και προτείνει μια σειρά από θέσεις που σχε­ τίζονται με την «Περιφερειακή Ανάπτυ­ ξη», σε μια προσπάθεια ισχυροποίησης του ρόλου και της σημασίας της Βόρειας Ελλάδας τόσο στα εθνικά μεγέθη, όσο και στην πρόοδο και μετεξέλιξη των επι­ χειρήσεών της, των εργαζομένων, αλλά και των εσόδων που προσπορίζονται και εν συνεχεία επανεπενδύουν. Συγκεκριμένα, ο ΣΒΒΕ προτείνει τη(ν): • Θεσμοθέτηση ειδικών κινήτρων προ­ σέλκυσης και υλοποίησης επενδύσεων στις περιφέρειες, και ειδικά παραγω­ γικών επενδύσεων, για τη μείωση της αστυφιλίας και την αποκέντρωση του πληθυσμού και των δραστηριοτήτων του από την Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της. • Ανασυγκρότηση βιομηχανικών κλά­ δων και περιοχών. • Ανάπτυξη διασυνδέσεων του πρωτο­ γενούς με τον δευτερογενή τομέα σε κάθε περιφέρεια για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. • Θεσμοθέτηση στοχευμένων προγραμ­ μάτων καταπολέμησης της ανεργίας, ενίσχυσης της απασχόλησης και των αναγκαίων ειδικοτήτων. • Ανάδειξη και ενίσχυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων παραγωγικών τομέ­ ων και κλάδων. • Θεσμοθέτηση ειδικών λειτουργικών κινήτρων, μετά από αίτημα της χώρας και έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σε επίπεδο υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, προκρίνεται να ισχύσει κλαδική πολιτική, με ειδικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις μεταποίησης τροφίμων, για επιχειρήσεις δομικών και νέων υλι­ κών, καθώς επίσης και για επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. ΑΦΙΕΡΩΜΑ Βόρεια Ελλάδα: ΟΙ εταιρειΕΣ } alfa Food Service Η alfa είναι μία υπερσύγχρονη βιομη­ χανία τροφίμων, που κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης. Δρα­ στηριοποιείται στον χώρο της λιανικής (retail, σουπερμάρκετ κ.λπ .), καθώς και στον χώρο του Food Service (φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, χώροι μαζικής εστία­ σης, ξενοδοχεία κ.λπ .) με περισσότερους από 400 κωδικούς προϊόντων. Για περισσότερα από 50 χρόνια και 3 γενιές, η alfa συνδυάζει αυθεντικές, παραδοσιακές συνταγές και υλικά με ονομασία προέλευσης, εξαιρετικές μεθόδους παραγωγής και καινοτόμες συσκευασίες, προκειμένου να δημιουρ­ γεί παραδοσιακά αλλά και πρωτότυπα προϊόντα, υψηλής ποιότητας και εξαιρε­ τικής γεύσης. Ειδικά για το Food Service η alfa έχει δημιουργήσει μία ξεχωριστή παλέτα προϊόντων για οποιαδήποτε επιχείρη­ ση εστίασης ή φιλοξενίας επιθυμεί να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα στους πελάτες της. Με 60 δοκιμές ανά έτος για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, το τμήμα ανάπτυξης, ποιότητας & ασφάλειας της alfa εξασφαλίζει ότι ο κατάλογος Food Service της εταιρείας περιλαμβάνει πολλαπλές επιλογές για οποιαδήποτε επιχείρηση εστίασης ή φιλοξενίας που επιθυμεί να προσφέρει ποιοτικά προϊό­ ντα στους πελάτες της. Επιπλέον η alfa έχει δημιουργήσει μία ιδιαίτερη σειρά προϊόντων, την Elegant, ειδικά για τον χώρο εστίασης, η οποία χαρακτηρίζεται από προϊόντα ανώτερης ποιότητας. Σημειώνεται ότι όλα τα προϊ­ όντα της alfa παράγονται και συσκευ­ άζονται στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Κοζάνη, μια από τις πλέον σύγχρο­ νες μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη. Για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των συνερ­ γατών της, η alfa διαθέτει υποκαταστή­ ματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Ιωάννινα, ενώ σε συνεργασία με τοπικούς διανομείς έχει επιτύχει πλήρη γεωγραφική κάλυψη σε όλη την Ελλάδα. Επίσης τα προϊόντα της alfa εξάγονται σε περισσότερες από 35 χώρες σε Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία και Ασία, ενώ για τη βέλτιστη ανάπτυξη του δικτύου της στο εξωτερικό η alfa έχει ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες στη Ρουμανία, στη Σερβία και στις ΗΠΑ. Πληροφορίες: ALPHA SA 1ο χλμ. Κοζάνης – Αργίλου, 501 00 Κοζάνη Τηλ.: 24610 42103-4 Fax: 24610 33305 www.alfapastry.com e-mail: info@alfapastry.com Alfa Food Service Ρολά

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=