Τουριστική Αγορά τ. 282

15 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ εταιρείας που δραστηριοποιείται στις εν γέ- νει υπηρεσίες στρατηγικού marketing στον εν λόγω κλάδο, όπως η Mindhaus, στη δρα- στική όσο κι αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός crisis management case; Να διευκρινίσω ότι συζητάμε για την επικοι- νωνιακή διαχείριση μίας κρίσης, που αποτελεί τμήμα της συνολικής αντιμετώπισης μίας κρί- σης. To crisis management αποτελεί ευθύνη είτε της ίδιας της επιχείρησης είτε, στην περίπτωση ενός τουριστικού προορισμού, των εκάστοτε το- πικών δημόσιων αρχών κι υπηρεσιών. Παρ’ όλα αυτά, η αναγνώριση των σεναρίων κρίσης, μέσω ενός Tourism Crisis Communication Manual, δί- νει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, μία εξειδι- κευμένη εταιρεία, όπως η Mindhaus, μπορεί να συμβάλλει με: • Τη χαρτογράφηση των σημείων επικινδυνότη- τας, αλλά και των ενδιαφερόμενων κοινών • Την ανάλυση κι αξιολόγηση των υπαρχουσών διαδικασιών και των υλικών επικοινωνίας • Τον καθορισμό των περιοχών υψηλού κινδύ- νου και την αναγνώριση κι ιεράρχηση των πιθα- νών σεναρίων, που μπορούν να οδηγήσουν σε επικοινωνιακή κρίση • Την καταγραφή των στελεχών που θα εμπλα- κούν στη διαχείριση μιας κρίσης και τη δημιουρ- γία ομάδας κρίσης. • Τη στρατηγική επικοινωνίας ανά σενάριο κρί- σης στα διαφορετικά κοινά και την προετοιμα- σία του σχετικού επικοινωνιακού υλικού • Την παροχή οδηγιών προς τις ομάδες διαχεί- ρισης, με τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον αποτελεσματικό χειρισμό μιας κρίσης • Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση crisis workshops • Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίη- ση στρατηγικής επικοινωνίας κι ειδικής τουριστι- κής προωθητικής καμπάνιας, με στόχο την απο- κατάσταση της φήμης τουριστικών προορισμών ή επιχειρήσεων, μετά από μία ενδεχόμενη κρίση ή κάποια έντονη αλλαγή. •

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=