Τουριστική Αγορά τ. 282

32 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑ } All-in-one-digital-hotel } Hotel Availabilities Ltd Η Hotel Availabilities Ltd αποτελεί μία εταιρεία τεχνολογίας που αναπτύσ- σει καινοτόμες υπηρεσίες στον χώρο του τουρισμού, έχοντας ως… αιχμή του δόρατος το Hotel Availabilities Channel Manager. Πρόκειται για μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει σε ξενο- δόχους και γενικότερα ιδιοκτήτες κάθε τύπου καταλυμάτων (λ.χ. ξενοδοχεία, διαμερίσματα, βίλες, κ.ά.), να μεγιστο- ποιούν τη διαδικτυακή τους έκθεση και παρουσία στην online αγορά, μέσω των καναλιών πώλησης. Κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την αύ- ξηση των κρατήσεων και των κερδών τους, όπως επίσης και την αποφυγή λαθών στην τιμή και διαθεσιμότητα, με τον ταυτόχρονο μηδενισμό των overbookings. Επισημαίνεται πως το Hotel Availabilities Channel Manager επιτρέπει τους ξενοδόχους να διαχει- ρίζονται το σύνολο των online συστη- μάτων κρατήσεων που χρησιμοποιούν, μέσω μόλις μιας οθόνης, ενώ την ίδια στιγμή έχουν τη δυνατότητα της αυτο- ματοποίησης των διαδικασιών ενημέρω- σής τους, αλλά και της διαχείρισης των κρατήσεών τους με τον πλέον αποτελε- σματικό τρόπο. Ένα από τα ζητήματα-προκλήσεις με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι επιχει- ρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ξενοδοχίας δεν είναι άλλο από τις υπεράριθμες κρατήσεις. Κάτι που σύμφωνα με τα στελέχη της Hotel Availabilities ανήκει πλέον στο παρελ- θόν, καθώς η διαθεσιμότητα ρυθμίζεται αυτόματα. Συγκεκριμένα, το σύστημα διατηρεί πάντοτε ενημερωμένη τη διαθεσιμότητα στα κανάλια, οπότε το σύνολο των κρατήσεων βρίσκεται απο- θηκευμένο σε ένα μέρος, με μία εύκολη μορφή ανάγνωσης κι ανάκτησης. Κι αυ- τό, ανεξάρτητα από το κανάλι, μέσω του οποίου και προήλθε. Συμπερασματικά, στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της λύσης του Hotel Availabilities Channel Manager, μπο- ρούν να προσμετρηθούν τα διαφορετικά σενάρια για κάθε κανάλι (τιμές, διαθε- σιμότητα, περιορισμοί), η υποστήριξη απεριόριστου αριθμού τιμοκαταλό- γων, η υποστήριξη κάθε διαφορετικής λειτουργίας ή ανάγκης του καναλιού (λ.χ. πρόβλεψη επιπλέον κρεβατιού, γεύματος κ.ο.κ.), η διασφάλιση live τηλεφωνικής υποστήριξης, η ταχύτητα ενημέρωσης του καναλιού (ενημέρωση booking.com για ένα έτος και όλων των στοιχείων, σε διάστημα που κυμαίνεται μεταξύ 1 και 8 δευτερολέπτων), η χρήση πιστοποιημένου συστήματος PCI / DSS Level 4 για τη διαχείριση πληροφοριών πιστωτικής κάρτας, καθώς επίσης κι η δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών κα- ταλυμάτων (λ.χ. τύπου Airbnb). Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Hotel Availabilities Ltd, στα τρία χρόνια της παρουσίας της στην ευρύτερη αγορά του τουρισμού, έχει καταφέρει να κερ- δίσει την εμπιστοσύνη μιας ευρείας γκάμας καταλυμάτων: από βίλες κι ενοι- κιαζόμενα δωμάτια μέχρι ξενοδοχειακές αλυσίδες πέντε αστέρων, όπως είναι τα Ikos Resorts και τα Stella Hotels. Την ίδια στιγμή, η Hotel Availabilities Ltd προχω- ρά στην επέκταση των δραστηριοτήτων της σε μια σειρά από διεθνείς αγορές, τόσο της Ευρώπης και της Ασίας όσο και της Αμερικής! info Ρήγα Φεραίου 130, 382 21, Βόλος, Τηλ.: 210 3000673, 24210 22355, www.hotelavailabilities.com I διαίτερα εύκολη όσο κι απλή διαχείρι- ση, με την ταυτόχρονη διαθεσιμότητα «έξυπνων» εργαλείων, μέσω των οποίων οι ξενοδόχοι είναι σε θέση να αυξάνουν τις κρατήσεις τους, προσφέρει η ολοκλη- ρωμένη λύση για ξενοδοχεία, ενοικια- ζόμενα δωμάτια, βίλες, παραθεριστικά καταλύματα, All-in-one-digital-hotel. Πρόκειται για ένα ξενοδοχειακό λογι- σμικό (PMS), με το οποίο οι επαγγελμα- τίες του κλάδου της φιλοξενίας μπορούν να ανοίγουν από μόνοι τις κρατήσεις, ακόμη κι εάν βρίσκονται καθοδόν, στέλ- νοντας άμεσα τη βεβαίωση στους πελά- τες τους. Διαθέτει μηχανή κρατήσεων για όλες τις φορητές συσκευές, με την ταυτόχρο- νη κράτηση διαφορετικών κατηγοριών και τιμοκαταλόγων. Την ίδια στιγμή, δια- σφαλίζει Channel Manager με περισσό- τερα από 350 portal και το σύνολο των συνδέσεων 2-way-xml. Επιπροσθέτως, παρέχει διαχείριση πολλαπλών διευθύν- σεων (IDs) από ένα ημερολόγιο και δη στην περίπτωση κατά την οποία ο επαγ- γελματίας διαχειρίζεται περισσότερα κα- ταλύματα με διαφορετικές διευθύνσεις. Όσο για το ημερολόγιο ξενοδοχειακού λογισμικού ανά δωμάτιο, το σύστημα διασφαλίζει άμεση διαχείριση των στοι- χείων κάθε κράτησης κι επικοινωνία με τον ίδιο τον πελάτη. info GroßeWeinmeisterstraße 26a, D-144 69, Brandenburg, Τηλ.: +49 (0)331 887227-61 , www.channel-manager-hotels.com

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=