Τουριστική Αγορά τ. 282

77 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Σ ε αυτό το ερώτημα απάντηση έρχεται να δώσει η μελέτη που συνέταξε το Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), η οποία πα- ρουσιάζει παλιές και νέες προ- κλήσεις/ευκαιρίες τις οποίες οι επαγ- γελματίες του τουρισμού καλούνται να λάβουν υπόψη τους. Συγκεκριμένα: 1 Εικονικές κοινότητες επίδρασης Τα Social media, αλλά κι οι πιο εξειδικευμένες ταξιδιωτικές πλατφόρ- μες (π.χ. TripAdvisor) ασκούν ιδιαίτερη επιρροή στους εν δυνάμει πελάτες, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφάνεια και βελτιωμένη ποιότητα στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ξενοδοχεία. 2 Το Airbnb είναι εδώ Το Airbnb αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή, στον τομέα της φι- λοξενίας, που τον καθιστά πιο δύσκολο και «στενό» από ποτέ. 3 Έντονη η παρουσία των ΟΤΑs Οι Online Travel Agents ασκούν σημαντική επίδραση στη βιομηχανία φιλοξενίας, καθώς μεταβάλλουν τα κα- νάλια διανομής. Επίσης, διαμορφώνουν στέρεες σχέσεις με τους ταξιδιώτες, με αποτέλεσμα οι ξενοδόχοι να πρέπει να πληρώνουν, για να αποκτούν πρόσβα- ση σε αυτούς. 4 digital αποτύπωση της εμπειρίας των επισκεπτών Οι εφαρμογές είναι όλο και πιο σημαντι- κές στον τρόπο με τον οποίο οι ξενοδόχοι διαχειρίζονται και προβάλλουν τις υπη- ρεσίες που παρέχουν, καθώς μέσα από αυτές μπορούν να ελέγχουν πλευρές της συνολικής εμπειρίας του επισκέπτη. 5 Ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρισμού Οι μεταφορές (αεροπορικές, ακτοπλοϊ- κές, τρένα) χαμηλότερου κόστους επιτρέ- πουν σε περισσότερους ανθρώπους να ταξιδεύουν σε πιο λογική τιμή. Οι πελάτες π.χ. από τη Νότια Κορέα, την Κίνα ή την Ινδία αποτελούν ένα σώμα δυνητικών τα- ξιδιωτών και η δική τους ζήτηση επιδρά στη συνολική προσφορά. 6 Οικονομία… εμπειρίας Οι πελάτες ζητούν όλο και περισ- σότερο εξατομικευμένες όσο και μο- ναδικές θα έλεγε κανείς, ταξιδιωτικές εμπειρίες, γεγονός που για ορισμένους θα μπορούσε να είναι κι ο «προάγγελος του θανάτου» του ταξιδιωτικού πρά- κτορα κι η ανάδυση του ανεξάρτητου ταξιδιώτη. 7 Πρακτικές διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Ο διαχωρισμός της διοίκησης των λει- τουργιών και του real estate επιτρέπει σε εταιρείες φιλοξενίας να επικεντρώ- νονται στον πυρήνα της εργασίας τους, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες. 8 Απασχόληση Νέες θέσεις εργασίας έχουν προκύ- ψει εξαιτίας της πολυπλοκότητας που συνοδεύει πλέον τον κλάδο της φιλο- ξενίας, ενώ έχει αυξηθεί κι η ανάγκη για πρόσληψη προσωπικού με κύριο αντικείμενο την ανάλυση ποσοτικών μεγεθών (οικονομική πρόβλεψη, σύντα- ξη προϋπολογισμού, κ.λπ .). 9 Γενιές Υ και Ζ Οι εν λόγω γενιές έχουν διαφορε- τικές απαιτήσεις κι ανάγκες από ό,τι οι παλαιότερες. Για να αντιληφθεί κανείς τη διαφορά, αρκεί να λάβει υπόψη του ότι αυτές, όταν αναφέρονταν στον του- ρισμό, σκέπτονταν ξενοδοχεία κι αυτο- κίνητα, ενώ η νέα γενιά μιλά για Airbnb και Uber. 10 Βιωσιμότητα Οι άνθρωποι αρχίζουν να γί- νονται πιο ευαίσθητοι με ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον. Το green lifestyle θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην ταυτότητα του brand, στο όραμα και τη φιλοσοφία του ξενοδοχείου. •

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=