Τουριστική Αγορά τ. 282

79 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ μενη στον βιοαντιδραστήρα βιομάζα, που χρησιμοποιεί ως υπόστρωμα (τροφή) το οργανικό φορτίο των απο- βλήτων, αποτελείται από βακτηρίδια; Ναι, είναι αλήθεια. Μάλιστα, των συ- γκεκριμένων βακτηριδίων το κυτταρό- πλασμα, δηλαδή το υλικό κατασκευής τους, απαρτίζεται από μια πληθώρα σύν- θετων μεγαλομορίων, με κύριο συστα- τικό τις πρωτεΐνες. Υπογραμμίζεται πως έχει υπολογιστεί ότι η επί ξηρού βάρους περιεκτικότητα της βιομάζας σε άζωτο είναι της τάξεως του 12%. Συνεπώς, εάν για παράδειγμα η συ- γκέντρωση της βιομάζας στον βιοαντι- δραστήρα, υπό συνθήκες ισορροπίας, είναι 3.000mg/l ανάμεικτου υγρού, το χημικώς δεσμευμένο σε αυτήν άζωτο διατηρείται συνεχώς στο επίπεδο των 360mg/l ανάμεικτου υγρού. Άρα, για κάθε κιλό παραγόμενης βιομάζας αναλί- σκονται 120γρ. αζώτου. Το άζωτο αυτό αξιοποιείται από τα βακτηρίδια (κυρίως υπό μορφή αμμωνίας), αποσπώμενο, μέσω βιοχημικών διεργασιών, από τις αζωτούχες ενώσεις που περιέχονται στα υγρά απόβλητα. Πέραν, όμως, από το δεσμευμένο στη βιομάζα άζωτο, συχνά ανιχνεύεται στον βιοαντιδραστήρα αδέσμευτο άζωτο, κυρίως ως ελεύθερη αμμωνία. Η συγκέντρωση του αδέσμευτου αζώ- του εξαρτάται από τη διαφορά μεταξύ του συνολικού αζώτου των ανεπεξέργα- στων αποβλήτων και του δεσμευμένου στη βιομάζα, καθώς επίσης και από τη συγκέντρωση του αζώτου που ελευ- θερώνεται αμέσως μετά τη λύση του κυτταροπλάσματος των νεκρών βακτη- ριδίων. Υπό αυτό το πρίσμα, καθίσταται αναγκαία η εφαρμογή πρόσθετων με- θόδων επεξεργασίας, προκειμένου να μειωθεί η συγκέντρωση της περίσσειας του αζώτου στα υπό επεξεργασία από- βλητα. Στην προκειμένη περίπτωση, η μείωση του αζώτου επιτυγχάνεται με την εφαρμογή βιολογικής επεξεργασίας, η οποία χωρίζεται σε δύο διακριτά στάδια. Το πρώτο εξ’ αυτών ονομάζεται νιτρι- κοποίηση (nitrification) κι αποσκοπεί στη μετατροπή της ελεύθερης αμμω- νίας (ΝΗ4+) σε νιτρικά ιόντα (ΝΟ3-). Το δεύτερο, με την επωνυμία απονιτρικο- ποίηση (denitrification), αποβλέπει στη μετατροπή των νιτρικών ιόντων σε αέριο άζωτο (Ν2), το οποίο κι ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. Mπορείτε να αναφερθείτε εκτενώς, στα προαναφερθέντα διακριτά στάδια; Ασφαλώς. Ξεκινώντας με τη νιτρικο- ποίηση, θα πρέπει να σημειωθεί πως ο γενικός πληθυσμός των διαφόρων ειδών βακτηριδίων που αναπτύσσονται στον βιοαντιδραστήρα ενός βιολογικού κα- θαρισμού, αξιοποιώντας ως υπόστρωμα (τροφή) τις οργανικές ουσίες των απο- βλήτων, ανήκει στην κατηγορία των αε- ρόβιων ετερότροφων μικροοργανισμών. Κάτι που σημαίνει πως αναγκαία συν- θήκη για τη διατήρηση της ζωής στον βιοαντιδραστήρα θεωρείται η παρουσία διαλυμένου οξυγόνου, βιοαποικοδομή- σιμης οργανικής ύλης και μακροθρεπτι- κών (άζωτο, φώσφορος) και μικροθρε- πτικών (ιχνοστοιχεία) ουσιών. Την ίδια στιγμή, δεν θα πρέπει να ανιχνεύονται ουσίες που δρουν τοξικά επί του βακτη- ριδιακού πληθυσμού. Σε αντίθεση με τα αερόβια, ετερότροφα βακτηρίδια αυτά που είναι ικανά να μετατρέψουν (οξει- δώσουν) την αμμωνία σε νιτρικά ιόντα ανήκουν στην κατηγορία των αερόβιων αυτότροφων μικροοργανισμών. Οι συ- γκεκριμένοι μικροοργανισμοί αξιοποι- ούν το διαλυμένο οξυγόνο ως αποδέκτη ηλεκτρονίων, μέσω της ενζυματικής αφυδρογόνωσης της αμμωνίας, με αποτέλεσμα το σθένος του αζώτου από -3 στο ιόν ΝΗ4+ να γίνεται +5 στο ιόν ΝΟ3-1 και του Ο2 από 0 να γίνεται -2 στο παραγόμενο Η2Ο. Σε αυτό το πλαίσιο, τα βακτηρίδια χρησιμοποιούν την ενέργεια που παράγεται από τη βιοχημική οξεί- δωση, ώστε να υποστηρίζονται οι μετα- βολικές λειτουργίες (καταβολισμός). Αληθεύει πως ο γενικός πληθυσμός των βακτηριδίων, που έχουν ως πηγή άνθρακος τις οργανικές ουσίες, πολ- λαπλασιάζεται ταχύτερα εν συγκρίσει με τα νιτρικοποιητικά βακτηρίδια; Έτσι έχει παρατηρηθεί. Κατά συνέ- πεια, εάν ο ρυθμός απομάκρυνσης της περίσσειας της βιομάζας είναι υψηλός (ηλικία βιολογικής λάσπης < 5 ημερών) δεν υφίσταται επαρκής χρόνος για την ικανοποιητική ανάπτυξη των νιτρικοποι- ητικών βακτηριδίων. Θα πρέπει να δια- τηρείται εντός του βιοαντιδραστήρα βι- ομάζα ηλικίας, κατά προτίμηση, άνω των 15 ημερών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς ανακυκλοφορίας της βιο- μάζας από τη δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης προς τον βιοαντιδραστήρα, η οποία συχνά είναι της τάξης του 100 έως 200% της παροχής (όγκος ανά μονάδα χρόνου) των εισερχομένων αποβλήτων. “ Αρκεί να σημειωθεί πως μια «τυπική» ανάλυση ανεπεξέργαστων οικιακών υγρών αποβλήτων περιέχει περίπου 30mg/l οργανικό άζωτο (δηλαδή δεσμευμένο στα μόρια των οργανικών ενώσεων) και 50mg/l ελεύθερη αμμωνία. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=