Τουριστική Αγορά τ. 285

100 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν το 2019, ο χρόνος προετοιμασίας ήταν κατά μέσο όρο 50 ημέρες, η μέση δι- άρκεια τριήμερη και ο μέσος αριθμός συνέδρων 45 άτομα. Το κόστος για κάθε σύνεδρο ήταν 255 δολάρια, ποσό που αναμένεται να πέσει στα 229 δολάρια το 2020. Το 38% των εξόδων ήταν για φαγητό και ποτό. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να τονί- σουμε την ποιοτική διαφορά του συνε- δριακού τουρισμού, καθώς πρόκειται, συνήθως, για επισκέπτες με υψηλό εισο- δηματικό προφίλ. Αυτή η εκτίμηση επι- βεβαιώνεται και πρακτικά, αφού η μέση δαπάνη του επισκέπτη που έρχεται στο πλαίσιο ενός συνεδρίου εκτιμάται σε 1.900 ευρώ. Ο άμεσος τζίρος από ένα μέσο συνέδριο υπολογίζεται σε ένα εκα- τομμύριο ευρώ. Προκειμένου να κατα- νοηθούν ευκολότερα τα μεγέθη, αρκεί να αναφερθεί πως η μέση τουριστική δαπάνη εκτιμάται στα 690 ευρώ! Οι επιχειρηματικές κινήσεις Μια καινούρια τάση που επηρεάζει θετικά και τους φορείς που εμπλέ- κονται με τον συνεδριακό τουρισμό είναι οι στρατηγικές συναντήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πολυεθνικές εταιρείες. Εκκινώντας από τις ΗΠΑ, το Strategic Meeting Management (SMM) κερδίζει συνεχώς έδαφος, με στόχο να συγκεντρώνονται πληροφορίες για το κόστος, νέες ιδέες κι εφαρμογή πολι- τικών μάρκετινγκ ανά αγορά. Η τάση αυτή φαίνεται να υιοθετείται κι από τις μεγάλες επιχειρήσεις της Ευρώπης, κα- θώς κι άλλων περιοχών του πλανήτη. Το βασικό στοιχείο για την υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος είναι ο στόχος που θέλει να πετύχει ένας οργανισμός. Ξεκαθαρίζοντας τον στόχο, μπορεί να προχωρήσει και στη δημιουργία του προγράμματος, αναμένοντας συγκεκρι- μένα οφέλη, τα οποία μπορεί να είναι σημαντικά, ιδίως όταν πρόκειται για εισηγμένες εταιρείες. Σε παράδειγμα που αναφέρει η CWT Meetings & Events, πολυεθνική leader στον χώρο της τεχνολογίας πραγματο- ποίησε πρόγραμμα SMM, προκειμένου να ενημερώσει σφαιρικά κεντρικούς μετόχους για τις επιδόσεις της. Διοργα- νώθηκαν τριμηνιαίες συναντήσεις, όπου παρουσιάζονταν στους επενδυτές ανα- λυτικά στοιχεία από τη δραστηριοποίη- ση της εταιρείας διεθνώς. Διαπιστώθηκε με μετρήσεις ότι έχει κερδίσει αποδοχή στο 95%, εξοικονόμηση πόρων στο 24% κι η ικανοποίηση των πελατών ήταν στο 4,8 με άριστα το 5. Έμφαση στους συνέδρους Η τεχνολογική εξέλιξη έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στον συνεδριακό τουρισμό. Οι ιστοσελίδες που έχουν ως θέμα τη διοργάνωση εκδηλώσεων αυ- ξάνονται με ρυθμό 52% ετησίως, ενώ οι αντίστοιχες εφαρμογές για κινητά τηλέ- φωνα έχουν διπλασιαστεί από το 2017. Η ψηφιακή τεχνολογία έχει εμπλουτίσει με πάρα πολλές δυνατότητες τη διεξα- γωγή συνεδρίων και, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη και το δίκτυο 5G που είναι προ των πυλών, ανοίγονται νέοι δρόμοι για τη διασύνδεση και την αλληλεπίδραση των συνέδρων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στους ερ- γαζόμενους, κυρίως έως 40 ετών, που έχουν εντρυφήσει στις νέες τεχνολο- γίες. Οι γεννηθέντες από το 1980 και μετά εκτιμάται ότι θα αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των business travelers στο άμεσο μέλλον και, αν συ- TRENDS “ Η μέση δαπάνη ενός επισκέπτη συνεδρίου είναι 1.900 ευρώ, όταν η αντίστοιχη μέση τουριστική δαπάνη είναι 690 ευρώ. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=