Τουριστική Αγορά τ. 285

Η ολοκληρωμένη υπηρεσία smart everything που προσφέρει η WATT+VOLT, έχει στόχο να συμβάλ- λει σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων αξιοποιώντας τις τεχνολογίες Internet of Things (IoT). Η καθετοποιημένη λύση smart energy, είναι εδώ για να σου προσφέρει καινοτόμες και «έξυπνες» λύσεις και υπηρεσίες που μπορούν να κάνουν smart τη διαχείριση της ενέργειας στην επιχείρη- σή σου! Τα κτίρια έχουν πάντα μεγάλες ενεργειακές ανά- γκες. Ο κύριος όγκος καταναλώσεων μιας βιομη- χανίας, πέραν από τις λειτουργικές ενεργειακές δαπάνες της, αφορά στον φωτισμό, στην ψύξη και τη θέρμανση. Αυτό μπορεί να ισχύει και στα κτίρια που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες κοινής ωφέ- λειας ή και άλλα που έχουν υψηλή επισκεψιμότη- τα. Καθώς όμως η τεχνολογία προχωράει και το μέλ- λον είναι ήδη εδώ, η «έξυπνη» και εύκολη διαχεί- ριση της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. Έτσι, η υπηρεσία smart energy από τη WATT+VOLT έρχεται να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες Internet of Things (IoT), για να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στην ενεργειακή διαχείριση ενός κτιρίου. Χάρη στους «έξυπνους» μετρητές που επικοινω- νούν με το δίκτυό του, το smart energy προσφέ- ρει, σε πραγματικό χρόνο και από απόσταση, την πιο ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με την κατα- νάλωση της ενέργειας σε kWh, το κόστος της, τον συντελεστή ισχύος, αλλά και την ενεργειακή από- δοση ενός κτιρίου, ακόμα και αν αυτό αναβαθμι- στεί σε σχέση με την ενεργειακή του κλάση. Στην πραγματικότητα, οι λύσεις της υπηρεσίας smart energy συμβάλλουν σημαντικά στην εξοι- κονόμηση ενέργειας και -κατ’ επέκταση- οικονο- μικών πόρων, μιας και ο διαχειριστής της εκτίθεται σε μία σειρά από μετρήσεις. Οι μετρήσεις αυτές, δίνουν στο διαχειριστή πρόσβαση στην προχωρη- μένη ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης, το συνολικό κόστος της ενέργειας, τα επίπεδα εξοι- κονόμησης ενέργειας, αλλά και πίνακες για την ανάλυση της λειτουργίας. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της δραστηριότη- τας της ενεργειακής έντασης του κτιρίου και τη στιγμή που η κατανάλωση της ενέργειας ξεπερά- σει τα όρια που έχουν προκαθοριστεί από τον δι- αχειριστή, τον ειδοποιεί για να εντοπίσει εγκαίρως το πρόβλημα. Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα πρόβλεψης της μελλοντικής ενεργειακής κατανά- λωσης του κτιρίου. Η υπηρεσία smart energy αποτελεί την εξέλιξη της πλατφόρμας Energy Analytics, η οποία απέσπασε Χρυσό βραβείο στα Energy Mastering Awards 2017, για την καινοτομία και την αποτελεσματικότητά της, στην κατηγορία Smart Metering Technology. ΑΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΥΠΝΗ!

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=