Τουριστική Αγορά τ. 285

53 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ έρχονται από απειράριθμές πηγές που εκκινούν από τη μαγνητική κλειδαριά ενός δωματίου, μέχρι τον φωτισμό ή τον κλι- ματισμό, ακόμη και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή», επισημαί- νει ο κ. Κανδάκης και συνεχίζει: «Αυτά αποτυπώνονται σε ένα ιδιαίτερα απτό γραφικό περιβάλλον, το οποίο παρέχεται σε web-based μορφή, διευκολύνοντας σημαντικά την ανάγνωσή τους, ανά πάσα στιγμή κι ανεξαρτήτως της τοποθεσίας όπου βρίσκονται τα ανάλογα επιφορτισμέ- να ξενοδοχειακά στελέχη. Παράλληλα, ξε- κινά η διαδικασία εξαγωγής custommade αυτοματοποιημένων reports, ανάλογα με τον παραλήπτη, το επίπεδο προσβα- σιμότητας και τον βαθμό εμπλοκής του, προκειμένου καθένας να γνωρίζει αφενός τι εκκρεμότητες έχει και πρέπει να φροντί- σει αφετέρου ποια είναι η συνολική εικόνα των κτηριακών εγκαταστάσεων. Επιπρο- σθέτως, το γεγονός ότι η τεχνολογία των ελεγκτών στο πεδίο του “smart” έχει προ- χωρήσει σε σημαντικό βαθμό, τους επι- τρέπει να μπορούν να συνεργαστούν και να ενσωματωθούν με πληθώρα από τρίτα συστήματα τα οποία βρίσκονται εντός των ίδιων κτηριακών εγκαταστάσεων. Αποτέ- λεσμα, να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία κι εμείς όχι απλώς να “ακούμε”, αλλά και να προβαίνουμε στις κατάλληλες προσαρμο- γές, προκειμένου να κάνουμε ακόμη πιο αποδοτική, λειτουργική, όσο και οικονο- μική την καθημερινότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων μιας επιχείρησης! Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται κι η πλατφόρ- μα, που μπορεί να επικοινωνεί και να κάνει integration με πολλαπλά πρωτόκολλα κι ακόμη περισσότερους τρόπους. Μάλιστα, το πρωτόκολλό μας “επικοινωνεί” άμεσα με τα συστήματα κρατήσεων των ξενο- δοχείων, τα οποία βρίθουν από δεδομένα και πληροφορίες, που με την κατάλληλη επεξεργασία δύναται να παρέχουν πολύτι- μη ύλη που θα συμβάλλει στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη “έξυπνων” σεναρίων, σχετικά με το πώς εκτυλίσσεται η καθημε- ρινότητα κι οι ανάγκες του ίδιου του ξενο- δοχείου ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει η γνώση σχετικά με την ώρα άφιξης των πελατών στο “τάδε” δωμάτιο, αυτομάτως μπορεί να προσδιοριστεί η ώρα και το ύψος της επιθυμητής θερμο- κρασίας του δωματίου, να ετοιμαστεί ένα μήνυμα καλωσορίσματος με τη χρήση ειδικού φωτισμού, να προγραμματιστεί η επίσκεψη του maintenance για έναν τε- λευταίο έλεγχο κ.ο.κ. Στοιχεία, τα οποία όχι απλώς εκτιμώνται από μέρους των επισκε- πτών, αλλά και συμβάλλουν στην… εκτό- ξευση του customer care δείκτη στα “ύψη”! Την ίδια στιγμή, μπορεί ο πελάτης, μέσω του εξειδικευμένου app, να διαχειρίζεται τη ρύθμιση των επιθυμητών λειτουργιών, έχοντας τη γραφική αποτύπωση του brand του ξενοδοχείου». Τα αποτελέσματα είναι απτά όσο κι ορα- τά σε μια σειρά από πτυχές λειτουργίας του ξενοδοχείου και περιλαμβάνουν αισθητή εξοικονόμηση πόρων από την ορθολογική χρήση και κατανάλωση ενέργειας, νερού κι ανθρώπινων πόρων. Το ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης «κλειδί» των smart κινήσεων Σήμερα, η διαμόρφωση ενός «έξυπνου» ξενοδοχείου αποτελεί ένα από τα πλέ- ον… hot trends στον τομέα της φιλοξε- νίας διεθνώς. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Κανδάκη, «η ταυτόσημη ικανοποίηση απαιτήσεων και προσδοκιών δύναται να γίνει πραγμα- τικότητα, μέσω της εγκατάστασης ενός ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης (Unified Integrated Management System - UIMS), το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει να μπορεί να συγκεντρώνει το σύνολο της απαιτούμενης πληροφορίας και των ανά- λογων δεδομένων από τα επιμέρους ξενο- δοχειακά συστήματα. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη διασύνδεση του συστήματος κρατήσεων, διασφαλίζουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον το οποίο μπορεί αυτοματοποιημένα να “τρέχει έξυ- πνα” σενάρια που βελτιώνουν αισθητά τις συνθήκες άνεσης για τον πελάτη, προσφέ- ροντας εξοικονόμηση αλλά κι αποδοτική οργάνωση!» • Ο Κωνσταντίνος Κανδάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MBA - Senior Presales του Τμήματος Αυτοματι- σμού, BMS & Ενεργειακών Εφαρμογών της Ζαριφόπουλος Α.Ε.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=