Τουριστική Αγορά τ. 286

22 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ λαμβανόμενων επισκεπτών. Επιπροσθέτως, συγκα- ταλέγεται στις πλέον ασφαλείς χώρες στον κόσμο! Στο πεδίο των «Weaknesses» μπορεί κάποιος να συμπεριλάβει ότι θα θέλαμε υψηλότερο spend per head, αλλά και το γεγονός ότι πολλά νησιά δεν έχουν ακόμα αναπτυχθεί σε επίπεδο υποδο- μών και ιδιωτικών επενδύσεων, όπως θα θέλαμε. Σίγουρα, αποτελεί αδυναμία κι ότι δεν έχει, μέχρι σήμερα, αναδειχθεί η ποικιλομορφία της ηπειρω- τικής χώρας, που θα ενίσχυε την ανάπτυξη διαφο- ρετικών μορφών τουρισμού και τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Σχετικά με τα «Opportunities», εκτιμώ πως είναι εξαιρετικά πολλά, με πρώτο την ανάπτυξη των «City Destinations», όπως η Αθήνα, η Θεσ- σαλονίκη, ακόμα και το Ηράκλειο της Κρήτης. Παράλληλα, το «άνοιγμα» σε νέες αγορές-στό- χους θεωρείται ως μια ακόμα ευκαιρία. Σε αυτές, λόγου χάρη, συγκαταλέγονται η Κίνα, ακόμα κι η Ινδία, ενώ η άμεση προώθηση της χώρας ή περι- οχών της, μέσω του φάσματος των μέσων κοινω- νικής δικτύωσης, γεννά σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης και κρίνεται ως πολλά υποσχόμενη. Τέτοιες καμπάνιες μπορούν κι οφείλουν να προ- σφέρουν, πέραν της μέτρησης των impressions, και μια πραγματική εικόνα, σχετικά με το «reach & engagement». Επίσης, πιστεύουμε πως η ανά- πτυξη των υδατοδρομίων, την οποία και προωθεί δυναμικά η κυβέρνηση, καθώς έχει ήδη επιλύσει μια σειρά από προβλήματα - «κληρονομιά» του προηγούμενου νόμου, εντάσσεται στις σημαντι- κές ευκαιρίες για τον ίδιο τον τουρισμό. Ευελπιστούμε ότι οι νέες συνθήκες που θα δια- μορφωθούν θα δώσουν επενδυτικές ευκαιρίες σε περιοχές οι οποίες κατά το παρελθόν αντιμετώπι- ζαν μια σειρά από προκλήσεις, περιορίζοντας την ίδια στιγμή ορισμένα από τα μειονεκτήματα που είναι απόρροια της ιδιαιτερότητας των νησιών. Ως κύρια «Απειλή» θεωρούνται οι εξωγενείς παράγοντες της γεωπολιτικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και το θέμα της κλιματι- κής αλλαγής, το οποίο -πλέον- μπορεί πάντα να επηρεάζει τις ταξιδιωτικές συνήθειες, ακόμα και το προγραμματισμένο spend per head για κάθε επισκέπτη ξεχωριστά. Στα κυρίαρχα θέματα για τον ΕΟΤ και τις «Δυνατότητές» μας συμπεριλαμβάνεται η καλή διάρθρωση των γραφείων που καλύπτουν όλες τις αγορές του εξωτερικού. Στο επίκεντρο των «Aδυναμιών» που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε βρίσκεται ο περιορισμός της γραφειοκρατίας κι η ενίσχυση της εξωστρέφειας. Στην πλευρά των «Ευ- καιριών» μπορούμε να μιλήσουμε για το νέο ψη- φιακό περιβάλλον και τις δυνατότητες άμεσης και στοχευμένης διείσδυσης σε αγορές στόχους, κάτι που ήταν δυσκολότερο τα προηγούμενα χρόνια. Αναμφίβολα, πρέπει να εστιάσουμε τις προ- σπάθειές μας, προκειμένου να κερδίσουμε το στοίχημα του καλού συντονισμού ανάμεσα στη χάραξη πολιτικής και την υλοποίηση στόχων. Κάτι που θα γίνει πράξη, μέσω των υφιστάμενων υπηρεσιακών δομών και της συνέργειας τόσο με όλους τους ενδιαφερόμενους, όσο και με τα συ- ναρμόδια υπουργεία. Ποιες οι προτεραιότητες που κυριαρχούν στην ατζέντα του ΕΟΤ κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα; Στις βασικές μας προτεραιότητες και στόχους είναι ο σχεδιασμός με τον πλέον σύγχρονο τρόπο της ψηφιακής και όχι μόνο προώθησης της χώρας μας, ώστε να πετύχουμε την αποτελεσματικότερη δυνατή διείσδυση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος! Η συνεργασία με τους φορείς του τουρισμού και τις Περιφέρειες, για την καλύτερη οργάνωση των τουριστικών και κλαδικών εκθέσε- ων που συμμετέχουμε, καθώς επίσης και για την επαύξηση της προσφερόμενης εμπειρίας προς τους επισκέπτες μας, εντάσσονται στους κεντρι- κούς στόχους του ΕΟΤ. Δίχως άλλο, οφείλουμε να αναδείξουμε πρόσθετες μορφές τουρισμού (λ.χ. πράσινες, εναλλακτικές), νέες περιοχές με πλούσιο ιστορικό απόθεμα και φυσικό περιβάλ- λον. Επίσης, ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι να διεκδικήσουμε περισσότερα από την παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας, αλλά και με πιο βιώσιμους όρους. Φυσικά, όλα τα παραπάνω τα εντάσσουμε στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή και τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ “ Η διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας με νέες μορφές εμπειριών θα προσδώσει την ουσιαστική ώθηση κι υπεραξία που επιζητούμε! ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=