Τουριστική Αγορά τ. 286

26 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο εμπλουτισμός του παρεχόμενου τουριστι- κού «προϊόντος» με πρόσθετες μορφές και δράσεις (λ.χ. θρησκευτικός, περιπατητικός, γαστρονομικός, καταδυτικός, ιστιοπλοϊκός κ.ά.), που υπόσχονται νέες εμπειρίες, απα- σχολεί τον ΕΟΤ; Με ποιους τρόπους συμβάλ- λει στην καθιέρωσή τους στο συνολικά προ- σφερόμενο τουριστικό «προϊόν»; Η Ελλάδα έχει ένα δυνατό brand name που βασίζεται στην αντίληψη και τις εμπειρίες που μπορεί να έχει κάθε επισκέπτης. Σύντομα, όμως, οι Millennials θα αρχίσουν να καταγρά- φουν ταξιδιωτικές εμπειρίες και το σίγουρο είναι ότι θα επιζητούν κι άλλες, πιο ουσιαστικές όσο και πλούσιες εμπειρίες, οι οποίες θα κι- νούνται πέρα από το παραδοσιακό… δίδυμο, «ήλιος-θάλασσα». Εμπειρίες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να καταγραφούν, διαμοι- ραστούν και προσδώσουν αξία σχετικά με το «είναι» κάθε νέου επισκέπτη. Σε αυτό το πλαί- σιο, θεωρούμε ότι η διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας με νέες μορφές εμπει- ριών θα προσδώσει την ουσιαστική ώθηση και υπεραξία που επιζητούμε! Ο ΕΟΤ συνεργάζεται με όλους τους φορείς που προσφέρουν ή και δημιουργούν τέτοιου είδους δράσεις κι υπη- ρεσίες και φυσικά δίνει τη δυνατότητα για προβολή τους, μέσα από τη συμμετοχή σε εξει- δικευμένες διεθνείς εκθέσεις και δράσεις που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Η… πόρτα μας είναι πάντοτε ανοικτή, προκειμένου να βοηθήσουμε παντοιοτρόπως κάθε αντίστοιχη προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια, πολύς λόγος γίνεται για τον μετασχηματισμό -και δη ψηφιακό- των επιχειρήσεων, διαδικασιών κι εν γένει λειτουρ- γιών. Ο ΕΟΤ εντάσσεται σε αυτή την πραγματι- κότητα; Εάν ναι, σε ποιο σημείο βρίσκεται η συ- γκεκριμένη δράση; Τι περιλαμβάνει συνολικά; Η κεντρική στρατηγική μας έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση όλων των ψηφιακών εργαλείων και δυνατοτήτων, για την καλύτερη οργάνωση όλων των υπηρεσιών μας. Ο ΕΟΤ απευθύνεται σε έναν κλάδο που αξιοποιεί πολλά και διαφορετικά ψηφιακά εργαλεία και που κινείται κι αναπτύσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στον ρόλο μας και τις απαιτήσεις της εποχής μας, απαιτείται μεγαλύτερη εγρήγορση σε ό,τι αφορά την ψηφιο- ποίηση των εσωτερικών διαδικασιών μας και την εξυπηρέτηση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των απλών πολιτών κι επισκεπτών. Στην κατεύθυνση αυτή βρισκόμαστε στη διαδικασία αναδιάρθρω- σης του ίδιου του Οργανισμού. Για αυτό και επιχει- ρούμε να επισπεύσουμε τον ψηφιακό μετασχημα- τισμό μας, σε συνεργασία με τα υπουργεία Τουρι- σμού και Ψηφιακής Ανάπτυξης. Εκτός, λοιπόν, από το γεγονός ότι έχει αποφασιστεί να πραγματοποι- ήσουμε διαγωνισμό για το visitGreece.gr σχετικά με την αναβάθμισή του, εξετάζουμε ως διαφορο- ποιητικό παράγοντα συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημιουργία πλατφόρμας που θα παρέχει περισσότερο εξειδικευμένη ενημέρωση. Το τελευ- ταίο θα αφορά την περίοδο, τους προορισμούς, τα προϊόντα και τις αγορές προέλευσης. Στις προθέ- σεις μας είναι, επίσης, η δημιουργία εξειδικευμέ- νων εφαρμογών, καθώς επίσης κι η ηλεκτρονική χαρτογράφηση των προορισμών με περισσότερα στοιχεία, όπως θεματικός τουρισμός, τουρισμός εμπειρίας, κι η ενημέρωση μέσα από πλατφόρμες ακόμα και για προϊόντα που κάθε τόπος παράγει! Καθώς διάγουμε την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία και χαρακτηρίζεται ως η επανάσταση της πληροφορίας των «έξυπνων» συσκευών, της τεχνητής νοημοσύνης και του Internet of Things (IoT), η κυβέρνηση οφείλει να θέσει ορισμένες δομές, που με τη σειρά τους θα λειτουργήσουν ως κεντρικός άξονας για την προσαρμογή μας στο υπό διαμόρφωση περιβάλλον. “ Πιστεύουμε πως η ανά- πτυξη των υδατοδρομίων, την οποία και προωθεί δυναμικά η κυβέρνηση, καθώς έχει ήδη επιλύσει μια σειρά από προβλή- ματα - «κληρονομιά» του προ- ηγούμενου νόμου, εντάσσεται στις σημαντικές ευκαιρίες για τον ίδιο τον τουρισμό. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=