Τουριστική Αγορά τ. 286

Η myPOS εισέρχεται στην Ελληνική τουριστική Βιομηχανία με ανταγωνιστικές προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών. Ατελείωτος μπλε ουρανός, καταγά- λανα νερά και πλούσια πολιτισμι- κή κληρονομιά. Αυτοί είναι μερικοί μόνο από τους πολλούς λόγους για τους οποίους οι ταξιδιώτες συρρέ- ουν στην Ελλάδα για τις διακοπές τους, ή σύμφωνα με την σύγχρονη τουριστική ορολογία, για “bleisure” (business and leisure), ο συνδυα- σμός δηλαδή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων με τον ελεύθερο χρόνο και τις διακοπές, κυρίως από τους millennials. Σημαντικές επενδύσεις πραγματο- ποιούνται στον τουριστικό κλάδο στην Ελλάδα ενώ οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες προκειμένου να αντα- ποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγ- χρονου ταξιδιώτη, ο οποίος αναζητά ολοένα και περισσότερο μια εξελιγμένη τεχνολογικά ταξιδιωτική εμπειρία.Ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους με τους οποίους μπαίνει στο παιχνίδι αυτή η εξελιγμένη τεχνολογικά ταξιδιωτική εμπειρία είναι μέσω της διαδικασίας κράτησης. Η αποδοχή πιστωτικών και χρεωστικών καρτών γίνεται κανόνας, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά πρακτο- ρεία επιδιώκουν να γίνουν πιο απο- τελεσματικά και να διευκολύνουν την αποδοχή πληρωμών προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδα τους τα οποία θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιώτη. Τροφοδοτώντας την Βιομηχανία Τουρισμού Η myPOS ως ηγέτης του FinTech χώρου σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι σε θέση να ικανοποιήσει αυτή την ταχέως αναπτυσσόμενη βιομη- χανία μέσω των εξελιγμένων προϊό- ντων και υπηρεσιών της. Μία σημαντική τάση σε αυτόν τον κλάδο είναι η χρήση της επιλογής «Αί- τημα Πληρωμής» που προσφέρει η myPOS, η οποία, με απλά λόγια, οδη- γεί τον πελάτη να πραγματοποιήσει μία online πληρωμή, απλά λαμβάνο- ντας ένα link πληρωμής μέσω email, SMS ή ακόμα και μέσω ενός μηνύ- ματος chat (πχ Viber, Messegner κλπ) από τον ταξιδιωτικό πάροχο. Αυτός ο απλουστευμένος τρόπος πληρωμής γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής σε ορισμένες χώρες, καθώς είναι ασφα- λής, δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν χειροκίνητα από τον ταξιδιωτικό πά- ροχο τα στοιχεία της κάρτας ενώ ο πελάτης μπορεί να είναι χιλιόμετρα μακριά όταν λάβει το link πληρωμής. Εκτός από την επιλογή “Αίτημα Πληρωμής”, η myPOS προσφέρει επίσης τις παραδοσιακές πληρωμές ΜΟ/ΤΟ στους παρόχους ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Οι συναλλαγές ΜΟ/ΤΟ ορίζονται ως πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα μέσω τηλεφώνου ή ταχυδρομείου για την πραγματο- ποίηση μιας παραγγελίας ή αγοράς. Συνήθως εκτελούνται χειροκίνητα, όπου ο επιχειρηματίας εισάγει ο ίδιος τα στοιχεία κάρτας του πελάτη σε ένα Εικονικό Τερματικό. Συνήθως χρη- σιμοποιείται για την πραγματοποίηση πληρωμών, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για προκαταβολές καθώς και για επιστροφές χρημάτων. Η myPOS επιτρέπει στους επι- χειρηματίες να χρησιμοποιούν πολ- λαπλά IBAN σε μια μεγάλη ποικιλία νομισμάτων, γεγονός που καθιστά τη λήψη πληρωμών σε διαφορετικά νο- μίσματα πιο εύκολη από ποτέ. Ένα ακόμα ελκυστικό χαρακτηρι- στικό που προσφέρει η myPOS είναι τα ισχυρά και προσιτά ασύρματα και φορητά τερματικά POS. Τα τερματικά είτε είναι Smart είτε παραδοσιακά παρέχουν μία ολοκληρωμένη γκάμα οικονομικών λει- τουργιών και λύσεων που καθιστούν την αποδοχή πληρωμών πιο εύκολη από ποτέ. Το πιο σημαντικό στοιχείο των πλη- ρωμών όμως είναι ότι αυτές είναι άμε- σα διαθέσιμες στον λογαριασμό του επιχειρηματία. Χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να μεταφερθούν τα χρήματα από την κάρτα του πελάτη στον λογαριασμό myPOS του επιχει- ρηματία, καθιστώντας έτσι τα τερματικά myPOS από τις πιο ανταγωνιστικές συ- σκευές στην Ευρωπαϊκή αγορά. Χωρίς κρυφές χρεώσεις, χω- ρίς συνδρομές και χωρίς δεσμευ- τικές συμβάσεις, μόλις αγοραστεί η συσκευή myPOS γίνεται αυτόματα ιδιοκτησία του επιχειρηματία και στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποδοχή πληρωμών οπου- δήποτε και ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι ιδανικό για εποχικούς ξενοδό- χους καθώς οι περισσότερες τράπε- ζες χρεώνουν μηνιαία μίσθωση για τη χρήση του τερματικού τους. Το myPOS τερματικό είναι δικό σας και μόλις τελειώσει η σεζόν, μπορείτε να το αποθηκεύσετε μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Το myPOS είναι ιδανικό για τον κλάδο καθώς πληρώνετε μό- νο όταν πραγματοποιείτε συναλλαγές. Το νομικό πλαίσιο Η «χαρτογράφηση» του νομικού το- πίου της Ελλάδας είναι ένα κρίσι- μο σημείο για την διασφάλιση ότι η myPOS συμμορφώνεται με τις νομι- κές απαιτήσεις και με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, οι περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων από Ελ- ληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς το εξωτερικό έχουν αρθεί. Με αποτέλεσμα όλα τα εξουσιοδοτημέ- να ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρω- μών στην Ευρώπη, συμπεριλαμβα- νομένης και της myPOS, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους Έλληνες επιχειρηματίες. Όρισμένοι πάροχοι χρηματοπιστω- τικών υπηρεσιών και λογιστικά γρα- φεία ίσως να μην έχουν αντιληφθεί αυτή την αλλαγή αλλά η κατοχή τερ- ματικού και IBAN από τη myPOS είναι απολύτως νόμιμη ενώ οι λογαριασμοί ηλεκτρονικού χρήματος και τα τερμα- τικά είναι εφικτό να καταχωρηθούν στην ΑΑΔΕ και τους καλύπτουν ως προς την υποχρέωση κατοχής τερμα- τικού POS. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες της myPOS, μπορείτε να μας επισκεφθείτε στην Έκθεσή Horeca η οποία θα πραγ- ματοποιηθεί από τις 7 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2020 στην Αθήνα και να μάθετε από κοντά πως η myPOS μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση σας να αναπτυχθεί. Σχετικά με τη myPOS Η myPOS εισήχθη επίσημα στο ευ- ρωπαϊκό Fintech τοπίο το 2014 και τώρα εξυπηρετεί πάνω από 80.000 επαγγελματίες. Το πακέτο myPOS αποτελείται από ένα ασύρματο – φο- ρητό τερματικό POS, έναν δωρεάν λογαριασμό myPOS με IBAN σε Ευ- ρώ και λοιπά νομίσματα, μια επαγ- γελματική χρεωστική κάρτα VISA και πρόσθετες υπηρεσίες για την αποδο- χή πληρωμών μέσω διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας. Η myPOS διαθέτει ήδη φυσι- κά καταστήματα σε Λονδίνο, Άμ- στερνταμ, Σόφια, Μιλάνο, Βαρκε- λώνη, Αμβέρσα και Παρίσι, ενώ παράλληλα σχεδιάζονται στο εγγύς μέλλον νέα καταστήματα (και στην Αθήνα) καθώς η εταιρεία βρίσκεται σε μια ισχυρή τροχιά ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσε- λίδα της www.mypos.com ή και την Ελληνική ιστοσελίδα www.mpos.gr ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=