Τουριστική Αγορά τ. 288

35 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ κληρονομιάς, τόπων, τοπίων κ.λπ. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι να ξεπεράσουμε τις παραδοσιακές, μη ρεαλιστικές, προσεγγίσεις και να είμα- στε περισσότερο επικεντρωμένοι στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της βιώσιμης ανάπτυξης όσον αφορά τον «βιώσιμο τουρισμό», που δημιουρ- γεί νέες θέσεις εργασίας και προωθεί τον τοπικό πολιτισμό. Επιπλέον με τις καμπάνιες και δράσεις στηρίζουμε περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες ώστε να αλληλεπιδρούν στον τουριστικό κλάδο. Επιπρόσθετα, η διεξαγωγή διεθνών ταινιών στη χώρα μας βοηθά αναμφι- σβήτητα την τουριστική της προβολή. Εμείς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εργαζόμα- στε σκληρά για να προωθήσουμε το «γόνιμο έδαφος» της Ελλάδας και γι’ αυτή την πραγμάτωση. Στοχεύουμε όλο και περισσότερο στην προσέλκυση αλλά και στην προ- βολή διεθνών οπτικοακουστικών παρα- γωγών στην Ελλάδα, ενισχύοντας την προβολή του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά το cash rebate (επιστροφή μετρητών), των επιλέξιμων δαπανών για την παραγωγή ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, animation και ψηφιακών παιχνιδιών από το 35% στο 40%. Εκεί, το ψηφιακό κομμάτι είναι και ένα ακόμα κρίσιμο σημείο, καθώς ήδη ανα- βαθμίσαμε την κεντρική διαδικτυακή πύλη του visitgreece.gr και τις διαδικα- σίες λειτουργίας του ΕΟΤ. Η ψηφιακή αναβάθμιση αποτελεί σημαντικό κλειδί για τη διαχείριση αυτής της κρίσης αλλά και κάθε μελλο- ντικής κρίσης, γιατί μόνο με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορούμε να διαχει- ριστούμε τόσες πολλές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Γι’ αυτό έχουμε κάνει μνημόνια και συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα για τη συγκέντρωση ποιοτικών πληρο- φοριών. Ποιες θα θεωρούσατε τις βασικότε- ρες τάσεις της ζήτησης; Παρά τις πρόσφατες παγκόσμιες εξω- γενείς εξελίξεις που μας έφερε η παν- δημική κρίση, γίνεται πλέον αντιληπτό σε όλους πως ο ανταγωνισμός συνεχώς αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς, οι προορισμοί επιζητούν τη διαφοροποίηση και τη συνεχή βελτίωση του προϊόντος τους και της προώθη- σής τους, με στόχο να καταφέρουν να ξεχωρίσουν από τη συνολική τουρι- στική προσφορά, να προσεγγίσουν και να προσελκύσουν τους επισκέπτες. Η αναζήτηση διαφορετικών προορισμών αποτελεί μια σημαντική τάση. Τα θέματα της υγειονομικής ασφά- λειας είναι επίσης ιδιαιτέρως σημαντικά δημιουργώντας νέες ανάγκες και απαι- τήσεις.Έχοντας λοιπόν τον παραπάνω ως βασικό σκοπό, οι προορισμοί οφεί- λουν να σχεδιάζουν τη στρατηγική τους, είτε με μεσοπρόθεσμο είτε με μακρο- πρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, συνυπο- λογίζοντας τις παγκόσμιες τάσεις στον κλάδο. Η στροφή προς ένα ποιοτικά διαφοροποιημένο τουριστικό προϊόν, με την αλλαγή του εποχικού προτύπου, είναι μια βασική τάση που οφείλουμε να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, εάν θέλουμε να πετύχουμε την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Βασικός στόχος μας στον ΕΟΤ είναι να επιτύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτε- λέσματα για τη διαχείριση των αναγκών, τόσο του εισερχόμενου όσο και εσωτε- ρικού τουρισμού, δημιουργώντας σύγ- χρονες καμπάνιες, ένα μητρώο για τους επαγγελματίες του τουρισμού, έναν ψηφιακό χάρτη τουρισμού, νέα προϊό- ντα και ενημερωμένες πληροφορίες για τους σημερινούς ταξιδιώτες. Επίσης εκτός από τους διεθνείς επι- σκέπτες, ενθαρρύνουμε και ισχυροποι- ούμε με τις δράσεις μας και τον εγχώριο τουρισμό, ο οποίος αποδεικνύεται ανθε- κτικός σε κρίσεις, αυξάνοντας έμμεσα τη σημασία των ντόπιων πολιτών, για τη στήριξη της δική τους φυσικής και πολι- τιστικής κληρονομιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δημιουργικός τουρισμός, ως τάση, μπορεί να αποτε- λέσει ένα μονοπάτι για την ανάπτυξη παραδειγμάτων μικρής κλίμακας: ανά- πτυξη για όλα τα είδη του κλάδου στα οποία οι ιδιαιτερότητες του τόπου, η πολιτιστική βιωσιμότητα, η κοινωνική ένταξη και η βελτίωση της τοπικής ποιό- τητας ζωής, μέσω «εναλλακτικών ειδών τουρισμού», θα πρωταγωνιστούν. Προσωπικά, πιστεύω ακράδαντα ότι η συμμετοχή της τοπικής κοινότητας χωρίς αποκλεισμούς θα παίξει καθο- ριστικό ρόλο στην ενίσχυση και κατα- νόηση της μοναδικότητας κάθε τόπου και στην εκφορά των αφηγήσεων που προκύπτουν από την τοπική ιστορία και τις ιστορίες της τοπικής κοινωνίας. • “ Οι προορισμοί οφείλουν να σχεδιάζουν τη στρατη- γική τους, είτε με μεσοπρόθεσμο είτε με μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, συνυπολογίζοντας τις παγκόσμιες τάσεις στον κλάδο. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=