Τουριστική Αγορά τ. 288

36 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ COVID : δυναμικη ανακαμψη Η τομεάρχισσα τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ Κ. Νοτοπούλου, στη συνέντευξή της στην «Τουρι- στική Αγορά», αναφέρεται σε προβλήματα και προβληματι- σμούς για τη μέχρι σήμερα κατάσταση και τις προοπτικές του ελληνικού του- ρισμού τονίζοντας –μεταξύ άλλων– ότι τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους εργαζόμενους τα «καλά» νέα στον κλάδο δεν αφορούν όλους. Σε κάποια από τα βασικότερα σημεία στη συνέ- ντευξή της αναφέρει: • Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει εμ- βαθύνει στην ανάλυση της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο κλάδος: τα στοι- χεία που τόνωσαν τον τουρισμό είναι παροδικά φαινόμενα της πανδημίας. • Η Τουρκία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία είχαν ανακάμψει σε πολύ σημαντικότερο επίπεδο σε σχέση με την Ελλάδα. • Η χώρα είναι «στο κόκκινο» (δεν έχει ακόμα καλύψει το χαμένο έδαφος από το 2019), με δυσοίωνες προβλέψεις για τον χειμερινό τουρισμό. • Απαιτούνται νέα, ουσιαστικά μέτρα στήριξης, για να αποφευχθεί ένα μαζι- κό κύμα πτωχεύσεων στον τουρισμό και την εστίαση. • Πρέπει να κηρυχθούν ως γενικώς υποχρεωτικές οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί από την ΠΟΕΕΤ. • Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, η δι- ασφάλιση και προστασία της εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομέ- νων, αλλά και η συνεχής εκπαίδευσή τους αποτελούν το τρίπτυχο της επι- τυχίας στο νέο εργασιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται. • Στις 26.10.2021 εντάχθηκαν μόλις 2.428 τουριστικές επιχειρήσεις για 72 εκατ. ευρώ, ενώ είχαν προϋπολογιστεί 350 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Μόνο ο κλάδος των καταλυμάτων αριθμεί 28.528 επιχειρήσεις που απασχολούν 161.000 εργαζόμενους. Αφέθηκε όμως χωρίς χρηματοδότηση το 91,5% αυ- τών των επιχειρήσεων! • Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αποκλειστεί από τον τραπεζικό δανει- σμό. Οι νέες συνθήκες που διαμορφώνο- νται στον τουρισμό, εξαιτίας της παν- δημίας, φέρνουν δυσκολίες αλλά και απαιτήσεις στον κλάδο. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες απαιτήσεις στις οποίες καλούνται οι επιχειρηματίες να αντε- πεξέλθουν; Η πανδημία έφερε μια πρωτόγνωρη κρίση στον κλάδο του τουρισμού, που θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εν λόγω επιχειρήσεων και ταυτόχρο- να αναδιαμορφώνει τις συνθήκες της τουριστικής δραστηριότητας. Μπορεί τα μηνύματα του καλοκαιριού να ήταν ενθαρρυντικά, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι οι εισπράξεις θα μπορέσουν να πε- ριορίσουν το τεράστιο οικονομικό κενό του πρώτου εξαμήνου και να διασφαλί- σουν τη βιωσιμότητα σε όλους. Η κυβέρνηση διαφημίζει τις επιδόσεις του τουρισμού, όμως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελ- λάδος οι διεθνείς αφίξεις στο οκτάμηνο του 2021 είναι δυστυχώς στο 40% του 2019 (8,624 εκατ. ταξιδιώτες το οκτά- μηνο 2021 έναντι 21,842 εκατ. του αντί- στοιχου οκταμήνου του 2019). Η καθυ- στερημένη δε έναρξη της σαιζόν και οι συνεπακόλουθες αναιμικές επιδόσεις μέ- χρι και τον Ιούλιο (μείωση κατά 69% στις αφίξεις και κατά 63% στις εισπράξεις, σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2019), δημιούργησαν εξαρχής ένα μεγά- λο κενό. Υπήρξε όντως μεγάλη ώθηση του γενικού τουρισμού από τον εσωτερι- κό τουρισμό και το μεγαλύτερο διάστη- μα παραμονής, σχεδόν διπλάσιο διάστη- μα, των εισερχόμενων επισκεπτών από το εξωτερικό. Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει εμβαθύνει στην ανάλυση της κα- τάστασης που αντιμετωπίζει ο κλάδος, διότι δυστυχώς όλα αυτά τα στοιχεία που τόνωσαν τον κλάδο είναι παροδικά φαινόμενα της πανδημίας. Δεν εξετάζει καν τις αιτίες που οδήγησαν τους αντα- γωνιστές μας στην Ευρώπη σε πολύ ταχύτερη ανάκαμψη σε σχέση με εμάς. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τις αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα το πρώτο επτάμηνο του 2021, η Τουρκία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία είχαν ανακάμψει σε πολύ σημαντικότερο επί- πεδο σε σχέση με την Ελλάδα. Η Τουρκία Κατερίνα Νοτοπούλου Τομεάρχισσα Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Οι επιδόσεις του τουρισμού δεν διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα για όλους “ Η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει εμβαθύνει στην ανάλυση της κατάστασης που αντιμετωπίζει ο κλάδος. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=