Τουριστική Αγορά τ. 289

22 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ COVID ΠΡΟΣΩΠΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Γ ια την επανεκκίνηση του ελλη- νικού Τουρισμού, τις τιμές των ξενοδοχείων, τους περισσότερο και λιγότερο κερδισμένους, τα σχέδια του Ξενοδοχειακού Επι- μελητήριου της Ελλάδας και τον υπό ψήφιση Αναπτυξιακό Νόμο μιλάει στην Τουριστική Αγορά ο πρόεδρος του ΞΕΕ. Πώς έκλεισε η χρονιά που πέρασε; Ποιοι είναι οι «χαμένοι» και ποιοι οι «κερδισμένοι»; Πόσο και πώς διαφο- ροποιούνται τα αποτελέσματα της φετινής χρονιάς ανάμεσα στους προ- ορισμούς, το μέγεθος, την κατηγορία και στις μορφές καταλυμάτων; Στη φετινή σεζόν κάναμε το καλύτε- ρο που μπορούσαμε, δεδομένων των συνθηκών και κινηθήκαμε ψηλότερα απ’ ό,τι αναμενόταν. Κέρδος είναι ότι καταφέραμε να ανοίξουμε με ασφάλεια και να πάρουμε τα εύσημα διεθνώς, για τη συμβολή μας στην επανεκκίνηση του παγκόσμιου τουρισμού. Το ’21 λειτούργησε το 96% των ξε- νοδοχείων, όταν το ’20, το αντίστοιχο ποσοστό, ήταν στο 60%. Αυτή είναι η πιο σημαντική επιτυχία που αποδεικνύει πως τα ξενοδοχεία είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, συνεχίζοντας την προσφορά τους στην απασχόληση, τις επενδύσεις, την περιφερειακή ανά- πτυξη και στα δημόσια έσοδα. Ασφαλώς η επανεκκίνηση δεν ήταν ομοιόμορφη και υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και ανάμεσα στους προορισμούς και ανάμεσα στις κατηγο- ρίες των ξενοδοχείων. Ποια είναι τα συμπεράσματά σας από τη μέχρι σήμερα διαχείριση της κρίσης; Ποια μέτρα και πρωτοβουλί- ες από πλευράς: α) επιχειρήσεων, β) κράτους «δούλεψαν» αποτελεσματικά και ποια όχι; Τι πρέπει/μπορεί να βελ- τιωθεί; Αυτό που δουλεύει πάντα είναι η συ- νεργασία. Ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων και όλοι μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στην επιτυχία του, γιατί και τα οφέλη του έχουν αντίκτυπο στο σύ- νολο της οικονομίας και της κοινωνίας. Γι’ αυτό ακριβώς και το μεγάλο μάθημα από την πανδημία είναι ένα και είναι αυτό που μας βοήθησε να φτάσουμε ώς εδώ. Είναι η απόλυτη προτεραιοποί- ηση της ασφάλειας και της υγείας και η σχολαστική εφαρμογή των πρωτοκόλ- λων. Αυτή τη σοβαρότητα με την οποία έγινε η υγειονομική διαχείριση στον τουρισμό, πρέπει να τη διατηρήσουμε ακέραια και το ’22, καθώς τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η παν- δημία είναι ακόμη εδώ. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ποια είναι η εικόνα και οι προβλέψεις για το 2022; Θεωρείτε ικανοποιητική την εξέλιξη των προκρατήσεων: α) από πλευράς ποσότητας, β) από πλευράς τιμών; Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΤΕΠ, το 36% των ξενοδόχων έχει υπογράψει συμβόλαια για το 2022. Εξ αυτών, το 70% με τιμές ίδιες με αυτές του 2021, το 25% με τιμές αυξημένες κατά μέσο όρο 7,1% και το 6% με τιμές μειωμένες κατά μέσο όρο 17,8%. Ωστόσο, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως μόλις το 9,2% (924 επιχειρήσεις) των ξενο- δοχείων έχει υπογράψει συμβόλαια τύπου Commitment για το 2022 κι αυτό ακριβώς δείχνει την αστάθεια που πα- ρατηρείται στις τάσεις των κρατήσεων μέσα σε συνεχιζόμενες συνθήκες αβε- βαιότητας. Πώς εξελίχθηκε και εξελίσσεται ο χει- μερινός τουρισμός και ο τουρισμός πόλεων που είχαν τα μεγαλύτερα προ- βλήματα στο τέλος της τουριστικής σεζόν; Πράγματι, για τα συνεχούς λειτουρ- γίας ξενοδοχεία των πόλεων όπως και αυτά των ορεινών προορισμών είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος χειμώνας. Αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα αποτυπώνει και η Εβδομαδιαία Έρευνα Αλέξανδρος Βασιλικός Πρόεδρος του ΞΕΕ Τα βασικότερα συμπεράσματά μας από την κρίση είναι η σημασία της συνεργασίας και της απόλυτης εφαρμογής των πρωτοκόλλων “ Καταφέραμε να ανοίξουμε με ασφάλεια και να πάρουμε τα εύσημα διεθνώς για τη συμβολή μας στην επανεκκίνηση του παγκόσμιου τουρισμού. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=