Τουριστική Αγορά τ. 289

26 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ O ι όροι υπογραφής συμβολαίων ξενοδοχείων-tour operators, σε συμπιεσμένες τιμές και χωρίς προκαταβολές, περιορίζει αισι- οδοξία για άνοδο της ζήτησης. Η αντιπρόεδρος του ΞΕΕ ξεδιπλώνει και άλλες, λιγότερο γνωστές και συζητημέ- νες παραμέτρους της κατάστασης που διαμορφώνεται στην αγορά. Ποια είναι τα βασικότερα στοιχεία που διαμορφώνουν τις προβλέψεις και τις τάσεις για το 2022; Η τουριστική ζήτηση είναι αυξημένη. Έχουν υπογραφεί συμβόλαια για το κα- λοκαίρι του 2022 με tour operators και τα μέχρι σήμερα μηνύματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, σε ό,τι αφορά τη γενικό- τερη επιθυμία του κόσμου να ταξιδέψει εκτός της χώρας του. Η Ελλάδα, ειδικό- τερα, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τουριστών και αυτή την στιγμή η εικόνα της ως τουριστικός προορισμός, είναι ιδιαίτερα ελκυστική, κάτι που αποτυπώ- νεται σε όλα τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία. Οι προβλέψεις των μεγάλων tour operators είναι πολύ θετικές σε ό,τι αφορά την πορεία της τουριστικής ζήτησης, για το καλοκαίρι του 2022. Η αισιοδοξία τους αυτή εκφράζεται και μέσω της αύξησης των συμβολαίων με ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αυτό που δεν διευκρινίζουν οι tour operators (αλλά προκύπτει με σαφήνεια από την έρευνα του ΙΤΕΠ) είναι σε τι τιμές κλείστηκαν αυτά τα συμβόλαια και με ποιους όρους. Είναι γεγονός ότι παρα- τηρείται αυξημένη ζήτηση και ό,τι έχουν «βάλει» στο διαδίκτυο προς πώληση δεί- χνει την τάση να εξαντληθεί. Έτσι ακούμε να προβλέπουν ότι η τουριστική ζήτηση για το καλοκαίρι φτάνει στα επίπεδα του 2019. Αυτό που θα πρέπει να διευκρινι- στεί είναι ότι τα διαθέσιμα πακέτα και οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που βρίσκονται προς πώληση έχουν κλειστεί σε τιμές «προσφορών». Οι tour operators βλέποντας να εξαντλείται η διαθεσιμό- τητα που έχουν εξασφαλίσει, επανέρχο- νται ζητώντας επιπλέον δωμάτια αλλά προτείνοντας οι τιμές να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, των early booking προ- σφορών. Τα στοιχεία της έρευνας του ΙΤΕΠ σκια- γραφούν την κατάσταση και είναι απο- καλυπτικά: l Tο 2021, τα ξενοδοχεία εισέπραξαν κατά μέσο όρο 79% λιγότερες προκα- ταβολές σε σχέση με το 2019. l Μόνο το 36% των ξενοδόχων έχει υπο- γράψει συμβόλαια για το 2022. Εξ αυ- τών, το 70% με τιμές ίδιες με αυτές του 2021, μόνο το 25% με τιμές αυξημένες κατά μέσο όρο 7,1% και το 6% με τιμές μειωμένες κατά μέσο όρο 17,8%. l Αξίζει να τονιστεί ότι μόλις το 9,2% (924 επιχειρήσεις) των ξενοδοχείων έχει υπογράψει συμβόλαια τύπου Commitment για το 2022, απόδειξη της αστάθειας που παρατηρείται στις τάσεις των κρατήσεων. l Επιπρόσθετα: Από αυτό το 9,2%, το ποσοστό των δεσμευμένων δωματίων για το 2022 είναι 44,1%. Ας σημειωθεί ότι το αντίστοιχο ποσοστό για μια τυπι- κή χρονιά (2019) ήταν 52,6% Αυτά που αναφέρετε δημιουργούν προβλήματα ρευστότητας στα ξενο- δοχεία; Το early booking (πάντα σε τιμές προ- σφορών) που παρουσιάζεται (αυξημένο για το καλοκαίρι) έχει αξία κυρίως για δύο λόγους: Α) Γιατί, παραδοσιακά, συνεπάγεται προκαταβολές, με τις οποίες οι ξενοδό- χοι προέβαιναν στις απαραίτητες ανακαι- νίσεις και κάλυπταν μέρος των υποχρε- ώσεων οι οποίες είχαν μείνει ακάλυπτες. Δυστυχώς, στην υφιστάμενη κατάσταση, πολλές οι συμφωνίες για συμβόλαια δεν περιλαμβάνουν προκαταβολές. Οι όροι έχουν μεταβληθεί. Η πίεση των tour operators προς τα ξενοδοχεία είναι μεγά- λη για να αποδεχτούν τους προαναφερό- μενους όρους. Η άρνηση των «προτεινόμενων ή μάλ- λον επιβαλλόμενων» όρων μπορεί να επιφέρει τη διακοπή της συνεργασίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό συνεπάγεται Η εικόνα της Ελλάδας ως τουριστικός προορισμός είναι πολύ καλή στο εξωτερικό. Κι ενώ η πανδημία σκιάζει την αγορά, οι τιμές και οι όροι στα συμβόλαια διευκολύνουν τη ζήτηση αλλά μειώνουν τους τζίρους. “ Η Ελλάδα έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τουριστών και αυτή τη στιγμή η εικόνα της ως τουριστικός προορισμός, είναι ιδιαίτερα ελκυστική, κάτι που αποτυπώνεται σε όλα τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία. ” Χριστίνα Τετράδη Αντιπρόεδρος ΞΕΕ, πρόεδρος Ξενοδόχων Ζακύνθου, γεν. γραμματέας του ΙΤΕΠ

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=