Τουριστική Αγορά τ. 289

46 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΜΑ Ποιες τουριστικές επενδύσεις και επιχειρήσεις αφορά Ποσοστά ενισχύσεων – Επιλέξιμες δαπάνες Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ψηφίστηκε κατόπιν αλλαγών και βελτιώσεων στο σχετικό Σχέδιο Νόμου που πραγματοποιήθη- καν μετά τις παρεμβάσεις της αγοράς. Αναφέρουμε μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία βελτιώσεων: • Για πρώτη φορά υπάγονται στα κίνη- τρα του Αναπτυξιακού Νόμου, η ίδρυση και ο εκσυγχρονισµός µη κύριων τουρι- στικών καταλυμάτων, εφόσον η επένδυ- ση πληροί μια σειρά από προϋποθέσεις (5 κλειδιά, ελάχιστος αριθμός δωματίων 20 κ.ά.). • Φυσικά, η προσθήκη των 3άστερων ξε- νοδοχείων αποτελεί ίσως τη σημαντικότε- ρη από τις βασικές βελτιώσεις που έγιναν στο νομοσχέδιο πριν ψηφιστεί από τη Βουλή και σε κάθε περίπτωση την πιο «δι- άσημη», αφού απαιτήθηκε από πολλούς ξενοδοχειακούς / τουριστικούς φορείς. • Άλλες βασικές αλλαγές αφορούν με- γάλες επιχειρήσεις στο Νότιο Αιγαίο οι οποίες για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια μπορούν να ενισχυθούν και για εκσυγχρονισμό ή/και επέκταση των εγκαταστάσεών τους. • Άλλη ενδιαφέρουσα «βελτίωση» αφο- ρά το ποσοστό που θα λαμβάνουν οι επιχειρήσεις στις περιοχές ΣΔΑΜ και θα είναι αυξημένο κατά 10%. Σχετικά με την προαναφερόμενη αύξηση αναμένεται σχετική έγκριση της Κομισιόν για περιο- χές του Νοτίου και Βορείου Αιγαίου, Κρή- της, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας. Τα μέγιστα προβλεπόμενα ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις από τον Αναπτυξιακό Νόμο φτάνουν έως και το 75%. Σε αυτό το άρθρο θα παραθέσουμε με- ρικά από τα σημαντικότερα τμήματα του νόμου, με έμφαση σε αυτά που αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις. Μορφές εταιρειών που δικαιούνται επιδότησης: • Εμπορική εταιρεία • Συνεταιρισμός • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π., ΑΕΣ • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ ΟΝΈΟΣΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΌΣ ΝΌΜΟΣ Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=