Τουριστική Αγορά τ. 289

47 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις • Ατομικές επιχειρήσεις Είδη ενισχύσεων Στα επενδυτικά σχέδια, τα οποία υπά- γονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου, παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων: α. Φορολογική απαλλαγή, η οποία συ- νίσταται στην απαλλαγή από την κατα- βολή φόρου εισοδήµατος επί των πρα- γµατοποιούµενων προ φόρου κερδών. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών. β. Επιχορήγηση, για την κάλυψη τµήµα- τος των ενισχυόµενων δαπανών. γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθω- σης (leasing), με κάλυψη από το Δη- μόσιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων. Η επιδότηση δεν µπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη, από την ολο- κλήρωση της επένδυσης. δ. Επιδότηση του κόστους της δημι- ουργούμενης απασχόλησης, με κά- λυψη µέρους του µισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δηµιουρ- γούνται και συνδέονται µε το επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαµβάνεται καµία άλλη κρατική ενίσχυση. ε. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν». Συνίσταται στην επιδότηση επιτοκίου δανείων µειωµένης εξασφά- λισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου που καταβάλ- λονται στα πιστωτικά ιδρύµατα που τα χορηγούν. Ελάχιστος Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτι- κών σχεδίων στο καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ως ακολούθως: α. Ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ για µεγάλες επιχειρή- σεις. β. Ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για µεσαίες επιχειρήσεις. γ. Ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιά- δων (250.000) ευρώ για µικρές επιχει- ρήσεις. δ. Ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις. ε. Ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (Α.Σ.) τους Αστικούς Συνεταιρισµούς, τις Οµάδες Παραγωγών (Οµ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ). «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» Αναλυτικά τα Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια στην κατηγορία (άρθρο 85) Ειδικότερα, ενισχύσεις χορηγούνται στις ακόλουθες επενδύσεις σε ξενοδο- χειακά και λοιπά καταλύματα, καθώς και σε ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις: 1. Τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια που αφορούν: α) Την ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχει- ακών µονάδων τεσσάρων(4) τουλάχι- στον αστέρων. β) Τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωµέ- νης µορφής ξενοδοχειακών µονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κα- “ Προσθήκη των 3άστερων ξενοδοχείων αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη από τις βασικές βελτιώσεις ” Xάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) Μικρές επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μεγάλες επιχειρήσεις Βόρειο Αιγαίο 70% 60% 50% Ανατολική Μακεδονία-Θράκη 70% 60% 50% Κεντρική Μακεδονία 70% 60% 50% Ήπειρος 70% 60% 50% Δυτική Ελλάδα 70% 60% 50% Θεσσαλία 70% 60% 50% Ιόνια Νησιά 60% 50% 40% Δυτική Μακεδονία 60% 50% 40% Πελοπόννησος 60% 50% 40% Κρήτη 60% 50% 40% Στερεά Ελλάδα 60% 50% 40% Νότιο Αιγαίο 50% 40% 30% Αττική 35% (Δυτικός Τομέας Αθηνών) 45% (Ανατολική) Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/ Νήσων 25% (Δυτικός Τομέας Αθηνών) 35% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/ Νήσων 15% (Δυτικός Τομέας, Αθηνών) 25% (Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική & Πειραιά/ Νήσων Ο Χάρτης Περιφερειακών ενισχύσεων (Χ.Π.Ε), καταγράφει αναλυτικά τα ποσοστά για κάθε Περιφερειακή Ενότητα: Η ενίσχυση ανά δικαιούχο εκφράζεται ως ποσοστό κρατικής επιδότησης των επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών. Το σύνολο των σχετικών πληροφοριών από το Τμήμα Νομοθετικού Έργου, μπορείτε να το βρείτε στο επίσημο site της Βουλής σκανάροντας το ακόλουθο QR code: Το συνολικό κείμενο του νόμου μπορείτε να το βρείτε σκανάροντας το ακόλουθο QR code:

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=