Τουριστική Αγορά τ. 289

73 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ H Μαρία Λιοντάκη, υπεύθυνη για τους τομείς Tουρισμού και Εστίασης στην TÜV Hellas (TÜV Nord) μας μιλάει για την αναγκαιότητα της πιστοποί- ησης της ποιότητας και σκιαγραφεί το χάρτη της πιστοποίησης ποιότητας. Ποιος είναι ο ρόλος της πιστοποίη- σης πέρα από το θεσμικά επιβεβλη- μένο; Εφαρμόζοντας αναγνωρισμένα πρό- τυπα και ιδιωτικά πρωτόκολλα δεν δια- σφαλίζεται μόνο η συμμόρφωση με το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές θεσμικό πλαίσιο, αλλά και με τις απαιτήσεις στρα- τηγικών συνεργατών. Επιπλέον, επιτυγχάνεται βελτίωση παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσι- ών αλλά και του επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας, προσφέροντας ανταγωνιστι- κά πλεονεκτήματα και ικανοποίηση. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν με τρόπο ώστε να ελέγχονται οι κίνδυνοι και να διατη- ρείται σε υψηλό επίπεδο η ασφάλεια των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε ποιους πυλώνες στηρίζεται η δι- αδικασία πιστοποίησης ποιότητας στον χώρο του τουρισμού και της εστίασης; Η διαδικασία πιστοποίησης, όταν δεν αφορά υποχρεωτική συμμόρφωση σε εθνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποτε- λεί στρατηγική επιλογή και συντελεί στη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ο ρόλος των Φορέων Πιστοποίησης, σε αυτόν τον Τομέα, είναι κρίσιμος, όχι μόνο υπό την έννοια του Ελέγχου Συμ- μόρφωσης των εταιρειών, στο πλαίσιο των Διαχειριστικών Συστημάτων, αλλά κυρίως ως αγγελιαφόρος του νέου πλαι- σίου λειτουργίας που διαμορφώνεται, για όσους παράγουν, εμπορεύονται και χρησιμοποιούν πλαστικά μιας χρήσης. Βασικοί πυλώνες που στηρίζουν τη διαδικασία της πιστοποίησης είναι ο άν- θρωπος, το περιβάλλον εργασίας και η συνεχής βελτίωση. Πώς προσαρμόζονται τα πρότυπα ποιότητας στην Covid εποχή; Μ.Λ.: Η υγειονομική κρίση αποτελεί μια πολύ δυνατή υπενθύμιση των τρω- τών μας σημείων ως άνθρωποι, κοινωνία και οικονομία. Μια κρίση με σοβαρότα- τες συνέπειες, καθώς μέχρι τώρα έχει στοιχίσει τη ζωή εκατομμυρίων συναν- θρώπων μας παγκοσμίως, την οποία και βιώνουμε μέσα από πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όλα τα παραπάνω έχουν επηρεάσει την παγκόσμια οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Ταυτόχρονα, οι προκλήσεις παραμέ- νουν. Η υγεία των επισκεπτών και του προσωπικού θα πρέπει να διασφαλιστεί, οι υποδομές να ενισχυθούν και οι συνέρ- γειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού το- μέα να εδραιωθούν ακόμα περισσότερο. Έτσι, προέκυψαν ευκαιρίες δημιουρ- γίας νέων συστημάτων και ιδιωτικών πρωτοκόλλων, στο πλαίσιο των υγειο- νομικών απαιτήσεων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, τα συστήματα και οι μέθοδοι επιθεώρησης προσαρμόστηκαν στις τρέχουσες ανά- γκες της αγοράς αλλά και στους περιο- ρισμούς των μετακινήσεων και επαφών που τέθηκαν. Ποιες είναι οι νέες τάσεις στα συστή- ματα πιστοποίησης; Μπορεί η πανδημία να μετατόπισε τις άμεσες προτεραιότητες της επιχειρημα- τικής δραστηριότητας, όμως μακροπρό- θεσμα οι στόχοι για τη βιώσιμη ανάπτυ- ξη παραμένουν. Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης βιωσιμότητας, ο έλεγχος εφαρμογής ιδιωτικών πρωτοκόλλων, η συστηματική εκπαίδευση και η κανονιστική συμ- μόρφωση αποτελούν συστηματικά και αειφόρα εργαλεία αλλά ταυτόχρονα και προαπαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Πρότυπα και ιδιωτικά πρωτόκολλα ποιότητας: Γιατί, πώς πόσο αφορούν τις επιχειρήσεις; Μαρία Λιοντάκη Product manager tourism and hospitality και lead auditor της TÜV Hellas (TÜV Nord) H TÜV Hellas (TÜV Nord) Η TÜV Hellas (TÜV Nord) είναι Οργα- νισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του γερ- μανικού Ομίλου TÜV Nord Group. Έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας και παρέχει πιστοποιητικά με διεθνή αναγνώριση. Η TÜV Hellas (Tüv Nord) διαθέτει γραφεία στη Θεσσα- λονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα, θυγατρικές εταιρείες στην Κύπρο και στην Αίγυπτο και παγκόσμια παρουσία μέσω της πι- στοποίησης και επιθεώρησης έργων ανά την υφήλιο.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=