Τουριστική Αγορά τ. 282

8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Παρουσιάστηκε η Λευκή Βίβλος (White Paper), που καταγράφει τις βασικές προτεραιότητες, καθώς και τα αιτήματα του κλάδου ξενοδοχίας και εστίασης, ενόψει της νέας θητείας των Ευρωπαϊκών Οργάνων για το 2019-2024. Πρόκειται για τη «Λευκή Βίβλο της Ευ- ρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχί- ας, Εστίασης και Αναψυχής (HOTREC), μέλος της οποίας είναι το Ξενοδοχειακό Επιμε- λητήριο Ελλάδος. Η Λευκή Βίβλος πρεσβεύει 5 προτεραιότητες: • Συνεργατική Οικονομία: Υλοποίηση των δράσεων που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 για έναν υπεύθυνο και βιώσιμο τουρισμό. • Βελτίωση Νομοθέτησης: Ανάγκη νέου προβληματι- σμού για την επικουρικότητα και την άσκηση των αρμοδιο- τήτων της Ε.Ε. • Ψηφιακές Αγκυλώσεις: Αναθεώρηση του ρυθμιστι- κού πλαισίου της Ε.Ε. για να αναγνωρισθούν οι ευθύνες των πλατφορμών και των ΟΤΑ΄s και να εξασφαλισθεί μια πιο δίκαιη και πιο ισορ- ροπημένη ψηφιακή ενιαία αγορά. • Νέα Πολιτική Τροφίμων: Ενθάρρυνση των εθελοντι- κών πρωτοβουλιών για τη δί- αιτα και τη διατροφή για τις τοπικές υπηρεσίες τροφίμων, αντί για οριζόντια νομοθεσία της Ε.Ε. • Κοινωνικές Υποθέσεις: Ανάδειξη της ανάγκης για καταπολέμηση της έλλειψης δεξιοτήτων στον κλάδο. Λευκή Βίβλος για φιλοξενία-εστίαση Δύο νέα δρομολόγια ανα- κοίνωσε η Volotea προς το Ντουμπρόβνικ και τη Ρόδο. Η αεροπορική εταιρεία, που συνδέει πόλεις μεσαίου και μικρού μεγέθους στην Ευ- ρώπη, προσφέρει τρεις νέους προορισμούς και περισσότε- ρες από 520.000 θέσεις. Μάλιστα, από την έναρξη της βάσης της τον Μάιο του 2018, η Volotea έχει μεταφέ- ρει 360.000 επιβάτες στην Αθήνα, αύξηση που ξεπερ- νά κατά 250% τους 103.000 επιβάτες της προηγούμενης 12μηνης περιόδου. Φέτος η Volotea ενισχύει την προσφο- ρά της, προσθέτοντας νέους προορισμούς, αυξάνοντας τη χωρητικότητά της και δη- μιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας, οι οποίες θα αυ- ξηθούν με την τοποθέτηση ενός δεύτερου Boeing 717 στο αεροδρόμιο της Αθή- νας. Με τα νέα δρομολόγια η Volotea θα εξυπηρετεί από την Αθήνα ένα σύνολο 10 προορισμών: 4 δρομολόγια στο εσωτερικό (Σαντορίνη, Μύκονος, Ηράκλειο και Ρό- δος), 4 στην Ιταλία (Βενετία, Μπάρι, Γένοβα και Βερόνα), 1 στην Κροατία (Ντουμπρόβ- νικ) και ακόμα ένα στη Γαλλία (Στρασβούργο), το οποίο θα ξεκινήσει τον Ιούνιο. Volotea: δρομολόγια σε Ντουμπρόβνικ και Ρόδο Στο πλαίσιο επέκτασης των επενδυτικών της δραστη- ριοτήτων στην Ελλάδα, το Casa Cook Kos εξαγόρα- σε η Thomas Cook Hotel Investments. Πλέον η εταιρεία αριθμεί εννέα ιδιοκτησίες με εξαγο- ρές ακινήτων στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Thomas Cook ανακοίνωσε ότι η κοι- νοπραξία της, υπό την επω- νυμία Thomas Cook Hotel Investments ( TCHI), έχει αποκτήσει δύο νέα ξενοδο- χειακά ακίνητα στην Ελλάδα, στα οποία συμπεριλαμβά- νεται και το ξενοδοχείο της εταιρείας, το Casa Cook Kos. Αυτό διαθέτει 100 δωμάτια ενώ η κοινοπραξία απέκτησε και μια έκταση στην Κω, στην οποία προτίθεται να κατα- σκευάσει ένα ξενοδοχείο το Cook’s Club, 250 δωματίων, για το επόμενο καλοκαίρι, κα- θώς επίσης και το ξενοδοχείο Sunwing Arguineguin στο Gran Canaria, που διαθέτει 250 δωμάτια. Νέα εξαγορά της Thomas Cook στην Κω

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=