Τουριστική Αγορά τ. 286

84 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Στην αποτύπωση της εικόνας της ξενοδοχειακής αγοράς προχωρά ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Hotels & Leisure Finance Division της Eurobank, αναφέροντας τις προοπτικές κάθε περιοχής και επισημαίνοντας τις παροχές της τράπεζας στους επαγγελματίες του κλάδου. INSIDER Α ναντίρρητα, η Eurobank πίστε- ψε και στήριξε την τουριστική βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της εν μέσω της οικονομικής κρίσης και πριν καν ο κλάδος εμφανίσει την εντυπωσιακή αύξηση των μεγεθών που κατάφερε να σημειώσει τα τελευταία χρόνια και μετατραπεί στον πλέον βασικό παράγοντα ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας. Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο τομέας Ξενοδοχείων και Τουρισμού της Eurobank συστάθηκε το 2013. «Η Eurobank προσπαθεί κι εξυπηρετεί συνολικά τις ανάγκες του πελάτη, αναφο- ρικά με την παροχή αμιγώς τραπεζικών υπηρεσιών, με δυο ουσιαστικά εργαλεία. Το μεν πρώτο απευθύνεται στις μεγαλύτε- ρες επενδύσεις κι εν γένει έργα του ξενο- δοχειακού κλάδου, ενώ το δεύτερο υπο- στηρίζει κι εξυπηρετεί τις μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις της τουριστικής αγο- ράς, και όχι αποκλειστικά τα ξενοδοχεία, διαθέτοντας και το γνωστό πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Αυτό απευ- θύνεται σε αμιγώς τουριστικές επιχειρή- σεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς επί- σης και σε όλες τις επιχειρήσεις στη νησιω- τική χώρα και τη Χαλκιδική. Ως τουριστικές επιχειρήσεις λογίζονται τα ξενοδοχεία, τα ταξιδιωτικά γραφεία, οι επιχειρήσεις ενοι- κίασης αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, τα εστιατόρια κ.ά. Μέσω του συγκεκριμέ- νου προγράμματος, οι επαγγελματίες εξα- σφαλίζουν ειδικά προνόμια σε προϊόντα κι υπηρεσίες της Eurobank. Από προνομια- κούς όρους στο POS κι υψηλές αποδόσεις στους επαγγελματικούς λογαριασμούς της επιχείρησής τους μέχρι τη χρηματοδότηση με μειωμένο κόστος δανεισμού, προνο- μιακούς όρους για τα επιχειρηματικά κι επενδυτικά βήματά τους κι υποστήριξη στις δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020. Επιπλέον, απολαμβάνουν έκπτωση στη συνεργασία τους με εταιρείες που τους βοηθούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής τους. Μπορούν λ.χ. να βελτι- ώσουν και να προωθήσουν την ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής τους online, να αναβαθμίσουν ενεργειακά την επιχείρησή τους, να αποκτήσουν πιστοποίηση αστε- ριών, να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους κ.ο.κ.», υπογραμμίζει ο κύριος Ευθύμιος Λαμπαδιάρης. Σημαντικεσ ξενοδοχειακες επενδυτικές ευκαιρίες! Ευθύμιος Λαμπαδιάρης Επικεφαλής της Διεύθυνσης Hotels & Leisure Finance Division της Eurobank.

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=