Τουριστική Αγορά τ. 286

88 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ H ποιότητα της ελληνικής τουρι- στικής εκπαίδευσης κι ο βαθ- μός σύνδεσής της με τις αέναα μεταβαλλόμενες και σταθερά αυξανόμενες ανάγκες της τουριστικής αγοράς συνιστούν μείζονα ζητήματα του επιχειρηματικού κόσμου. Στην επίτευξη αυτών των στόχων και στην κάλυψη αυτών των αναγκών είναι σταθερά προσηλωμένο και το εκπαιδευ- τικό πρόγραμμα του BCA College που αφορά τον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Η αναγκαιότητα αναβάθμισης του τουριστικού εκπαιδευτικού επιπέδου επιτείνεται από το γεγονός ότι στη χώρα μας η συνολική (άμεση κι έμμεση) ετή- σια συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ εκτιμάται από 25,7% έως 30,9% (INSETE, 2019), ενώ η συνεισφορά του ελληνικού τουρισμού στη συνολική απασχόληση (άμεση κι έμμεση) της χώρας διαμορφώ- νεται στο 36,7% - 44,2% (INSETE, 2019). Παράλληλα, πλήθος ερευνών έχει ανα- δείξει την άμεση συσχέτιση της ικανο- ποίησης των τουριστών, καθώς και της αύξησης της επισκεψιμότητάς τους στη χώρα μας, με το επίπεδο των προσφερό- μενων υπηρεσιών. Οι στόχοι κι οι αναγκαιότητες Για να επιτευχθούν, όμως, αυτοί οι πρόδηλοι στόχοι, απαραίτητη προϋ- πόθεση είναι η αναβάθμιση του εκπαι- δευτικού υποβάθρου των εργαζομένων κι η εκπαιδευτική ενδυνάμωση των νεοεισερχόμενων στην τουριστική βι- ομηχανία. Παράλληλα, η βελτίωση των εκπαιδευτικών φορέων κι η επιτυχημένη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες και τις τάσεις της τουριστικής αγοράς συνιστούν αναμφισβήτητη αναγκαιότη- τα των καιρών μας. Με βάση αυτούς τους κύριους άξο- νες και με συνέπεια στο ακαδημαϊκό κι εκπαιδευτικό έργο που επί 49 χρόνια επιτελεί πιστά και στοχευμένα το BCA College, το εκπαιδευτικό κολλέγιο προ- σφέρει ένα καινοτόμο κι άμεσα συνδεδε- μένο με την τουριστική αγορά εκπαιδευ- τικό πρόγραμμα, που εμπεριέχει συνε- χείς προσομοιώσεις στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, καθώς και διαρκείς πρακτικές ασκήσεις σε καταξιωμένες τουριστικές επιχειρήσεις. ΡΕΠΟΡΤΑΖ Το BCA College προσφέρει ένα καινοτόμο κι άμεσα συνδεδεμένο με την τουριστική αγορά εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εμπεριέχει συνεχείς προσομοιώσεις στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που διαθέτει, καθώς και διαρκείς πρακτικές ασκήσεις σε καταξιωμένες τουριστικές επιχειρήσεις. «Κλειδί» η εκπαίδευση για την αναβάθμιση του τουρισμού

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=