Τουριστική Αγορά τ. 288

37 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ βρέθηκε μόλις στο –13,62 %, η Ισπανία στο –36,57% και η Πορτογαλία –37,91% του αντίστοιχου διαστήματος του 2019, ενώ η Ελλάδα ήταν στο –65%. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι έρχονται οι χειμερινοί μήνες, που αντι- προσωπεύουν ένα ολοένα και αυξανό- μενο μερίδιο των εισπράξεων. Η χώρα όμως είναι «στο κόκκινο», με δυσοίωνες προβλέψεις για τον χειμερινό τουρισμό. Το χρηματοδοτικό κενό και η δυσκο- λία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν στα βάρη που έχουν συσσωρευτεί από το παρατεταμένο Lockdown και τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης απαιτούν νέα, ουσιαστικά μέτρα στήριξης, για να αποφευχθεί ένα μαζικό κύμα πτωχεύσεων στον τουρι- σμό και την εστίαση. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αποκλειστεί από τον τραπεζικό δανεισμό εξαιτίας των αυστη- ρών τραπεζικών κριτηρίων δανεισμού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τόσο της Κε- ντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος όσο και της ΓΣΒΕΕ, περίπου το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αποκλείονται από τον τραπεζικό δανεισμό, καθιστώ- ντας απαραίτητη την αναπροσαρμογή των κριτηρίων και των προϋποθέσεων πρόσβασης. Η βιωσιμότητα των τουριστικών επι- χειρήσεων εξακολουθεί να είναι επισφα- λής. Πρέπει να υπάρξει συνεχής στήριξη και να δοθεί «ζεστό» χρήμα στις επιχει- ρήσεις, με κριτήρια, να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν, ώστε να ανταπο- κρίνεται στις καινούργιες προκλήσεις. Πώς διαμορφώνεται το εργασιακό περιβάλλον στον τουρισμό; Ο τουρισμός περνάει μια παγκόσμια κρίση με μεγάλη επίπτωση στις θέσεις εργασίας στην τουριστική βιομηχανία. Και δεν είναι μόνο το σοκ της δραματι- κής μείωσης των θέσεων εργασίας και της βίαιης αναπροσαρμογής των οικονο- μικών δεδομένων, που οδήγησαν μεγάλο αριθμό εργαζομένων στην ανεργία και στα όρια της φτώχειας. Είναι και οι νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην με- ταπανδημική εποχή, σε ένα διαφορετικό ανταγωνιστικό περιβάλλον που απαιτεί νέες δεξιότητες από τους εργαζομένους, ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες που διαμορφώνει ο ψηφια- κός μετασχηματισμός, οι νέες συνήθειες των ταξιδιωτών, αλλά και οι σύγχρονες τάσεις στην παγκόσμια αγορά. Σε αυτό το περιβάλλον, ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται θωράκιση ώστε να διατηρήσει τα συγκριτικά του αντα- γωνιστικά πλεονεκτήματα, με την άμεση ανάπτυξη ενός πλέγματος προστασίας των εργαζομένων και την ταυτόχρονη αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους. Διότι η τουριστική ανάπτυξη δεν είναι μόνο έσοδα και αφίξεις. Πίσω από το κυβερνητικό αφήγημα, υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπί- ζουν πρόβλημα επιβίωσης, άνθρωποι που βγήκαν στην ανεργία, που ακόμη δεν έχουν λάβει τα ένσημά τους. Η κυβέρνηση έχει γυρίσει την πλάτη στα προβλήματά τους, στους ανθρώπους που στις πιο σκληρές συνθήκες υπηρε- τούν με αξιοπρέπεια τον ελληνικό τουρι- σμό. Δεν έχει ανακοινώσει κανένα απο- λύτως μετρό στήριξης, καταδικάζοντάς τους σε πλήρη οικονομική εξαθλίωση, όχι μόνο τώρα αλλά και για τον χειμώνα αφού δεν θα είναι δικαιούχοι επιδόμα- τος ανεργίας. Πρόσφατα δηλώσατε πως θα πρέπει να πέσει «ζεστό» χρήμα στις τουριστικές επιχειρήσεις, αλλά με κριτήρια. Αναπτύξτε αυτή την πρόταση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εγκαίρως, από την έναρ- ξη της πανδημικής κρίσης, πρότεινε με τα διαδοχικά προγράμματα για την οικονομική διαχείριση της πανδημίας («Μένουμε Όρθιοι» 1 και 2) σημαντικές και γενναιόδωρες ρυθμίσεις για την απευθείας μη επιστρεπτέα ενίσχυση του κλάδου, την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού και τη σημαντική αναπλήρω- ση των μισθών των εποχικών εργαζομέ- νων. Από τον Νοέμβριο του 2020, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο είχαμε επισημά- νει την αδράνεια της κυβέρνησης να ενι- σχύσει με επιδοτήσεις τον κλάδο και τη δυσπραγία της να αξιοποιήσει τα νέα ερ- γαλεία του αναθεωρημένου ευρωπαϊκού πλαισίου που επέτρεπαν να ενισχυθούν απευθείας οι βαθιά πληττόμενες μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Παράλληλα είχαμε ζητήσει, στα προγράμματα ενί- σχυσης, τα κριτήρια να είναι προοδευ- τικά και αντικειμενικά με μεγαλύτερες απευθείας ενισχύσεις στις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερα, γιατί αυ- τές δεν έχουν πρόσβαση σε άλλα χρημα- τοδοτικά εργαλεία που συνδέονται με τα κριτήρια των τραπεζών και σε απευθείας τραπεζικό δανεισμό. Η κυβέρνηση όμως αδιαφόρησε επιδεικτικά για έναν κλάδο που υπέ- στη το μεγαλύτερο πλήγμα. Μετά την καθίζηση του τουρισμού το 2020, και ενώ διανύαμε το Α’ εξάμηνο του 2021, με εισπράξεις και αφίξεις στο –80% του 2019, η κυβέρνηση εξήγγειλε εξαιρετικά καθυστερημένα την ενίσχυση των του- ριστικών επιχειρήσεων με επιδοτήσεις μόλις στο 5% του τζίρου του 2019 και προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ. Εξαρ- χής ωστόσο γνώριζε ότι η ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ μέχρι την εκταμίευση θα είχε καθυστερημένα αποτελέσματα και ότι το 5% της επιδότησης ήταν πολύ μικρό! Το επισημάναμε από την πρώτη στιγμή. Το αποτέλεσμα ήταν ότι, τελικά, εντάχθηκαν στις 26.10.2021 μόλις 2.428 τουριστικές επιχειρήσεις για 72 εκατ. ευ- ρώ, ενώ είχαν προϋπολογιστεί 350 εκατ. ευρώ προς στήριξη αυτών των επιχειρή- σεων. Μόνο ο κλάδος των καταλυμάτων αριθμεί 28.528 επιχειρήσεις που απα- σχολούν 161.000 εργαζόμενους. Αφέ- “ Πίσω από το κυβερνητικό αφήγημα, υπάρχουν άνθρωποι που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης, άνθρωποι που βγήκαν στην ανεργία. ”

RkJQdWJsaXNoZXIy Mjg5NDY=